สรุปผลประเมินจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา970.62500.0048.5 %5.0601.76183.6469.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,067.252,609.4014.9 %5.0452.2462.0486.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,488.773,758.70-7.7 %0.0658.8138.9594.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,274.661,293.0060.5 %5.0620.7829.2295.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา20,317.4320,350.01-0.2 %0.04,481.02569.2187.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง3,741.711,411.0062.3 %5.0368.77107.2070.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,090.75826.0073.3 %5.0196.0760.8869.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม3,243.69672.0079.3 %5.0330.7160.2581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,006.64569.0081.1 %5.0369.1279.9078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า3,673.011,214.0066.9 %5.0257.9138.0085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์3,183.571,235.0061.2 %5.0190.6555.9370.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,121.821,120.0064.1 %5.0265.64106.5659.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น4,077.69398.0090.2 %5.0219.7860.6172.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน473.70314.0033.7 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,871.32203.0094.8 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา3,728.115,699.00-52.9 %0.0963.06626.6634.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา3,797.992,776.0026.9 %5.01,134.21458.4259.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,320.002,526.0023.9 %5.0677.82168.6075.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,799.51973.0065.2 %5.0620.78159.7574.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,133.872,893.0030.0 %5.0867.98422.5551.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,705.353,753.0920.2 %5.01,776.47177.9190.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,092.662,630.00-25.7 %0.0502.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,203.723,586.0014.7 %5.01,153.25609.5147.1 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,165.515,441.70-30.6 %0.01,115.72193.3682.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา8,058.632,083.3774.1 %5.01,575.52642.3659.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,280.422,945.00-130.0 %0.0422.42235.5444.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,147.68897.0071.5 %5.0848.970.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,179.671,864.0041.4 %5.0582.74161.6072.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,551.394,000.00-12.6 %0.0829.950.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,013.000.00100.0 %5.01,552.56113.2692.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,896.305,077.0013.9 %5.01,077.16477.0755.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,319.371,898.0042.8 %5.0772.901,387.54-79.5 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,322.7214,084.16-164.6 %0.01,476.5057.1496.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,500.533,640.00-142.6 %0.0735.40117.9384.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,205.242,832.0045.6 %5.0906.02442.8151.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,204.391,140.0064.4 %5.0772.9056.5292.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา4,598.982,226.0051.6 %5.01,514.19223.5385.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,088.453,430.00-11.1 %0.0677.820.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา11,512.603,078.0073.3 %5.0715.86141.1480.3 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 69,799.0767,319.933.6 %1.51,081.59218.5979.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,334.25865.0074.1 %5.0468.6547.1589.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,595.714,676.9029.1 %5.01,149.00176.9084.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,560.361,297.0063.6 %5.0772.90287.7562.8 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,248.3819,102.98-106.6 %0.01,704.22853.2949.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,313.242,066.0037.6 %5.0355.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา956.7511,253.02-1,076.2 %0.0312.52560.65-79.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา9,345.216,120.0034.5 %5.01,809.27131.8092.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 124,171.6419,754.4518.3 %5.0990.39331.6466.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 217,255.066,592.7261.8 %5.01,647.37442.8273.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,571.013,456.573.2 %1.5296.13101.6365.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 28,546.8816,768.0041.3 %5.0822.94338.1858.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา63,992.5241,445.9935.2 %5.01,314.25393.6170.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา29,287.8028,856.001.5 %0.5764.41410.6446.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา21,509.8514,162.6734.2 %5.0673.13537.7820.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา16,774.1613,944.0016.9 %5.0638.61244.5661.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง44,306.1717,408.0060.7 %5.0655.58358.1545.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม19,811.7039,583.00-99.8 %0.0744.821,124.60-51.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา10,694.0819,785.16-85.0 %0.01,740.231,082.0837.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,428.653,666.00-6.9 %0.0820.03548.2833.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,512.45673.0073.2 %5.0506.68329.7834.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา14,395.0812,312.0014.5 %5.03,351.975,533.85-65.1 %0.0
รวม 564,826 467,054 17.31 % 54,963 22,385 59.27 %