สรุปผลประเมินจังหวัดปราจีนบุรี เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,019.67559.0072.3 %5.0397.29108.2472.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี2,962.651,563.0047.2 %5.0663.53117.4682.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี2,865.371,776.9038.0 %5.0625.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี22,451.4015,309.6031.8 %5.02,622.16531.0279.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี4,341.681,300.0070.1 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี3,804.581,023.0073.1 %5.0489.7695.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ5,052.891,234.0075.6 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,404.43661.0080.6 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,646.17379.0089.6 %5.0166.1769.3558.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,305.02590.0082.1 %5.0154.3923.7584.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,383.45418.0087.6 %5.0396.0147.5088.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี3,305.212,493.0024.6 %5.0579.37520.7010.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี2,398.481,593.9033.5 %5.0504.10325.0835.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี4,976.583,440.2530.9 %5.01,195.99317.2573.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,562.081,271.0050.4 %5.0644.50169.5173.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี2,810.991,186.0057.8 %5.0606.42114.2581.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,636.342,878.0848.9 %5.01,687.74941.1344.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,022.914,300.44-112.6 %0.0475.30195.0859.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,454.571,889.1057.6 %5.01,233.990.9599.9 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,303.411,728.0047.7 %5.0796.63259.4067.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,685.3917,207.00-157.4 %0.01,291.05270.4779.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,109.401,372.0055.9 %5.0719.9178.1789.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)11,970.441.00100.0 %5.04,119.511.85100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 69,754.807,428.9923.8 %5.03,614.56123.7596.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,146.37788.0075.0 %5.0739.580.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,666.131,233.0053.8 %5.0937.04579.8938.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,599.203,080.7014.4 %5.0777.61157.9779.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,746.351.00100.0 %5.01,348.100.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,209.441,628.0049.3 %5.0758.77125.7383.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี3,957.7917,232.00-335.4 %0.0796.85108.0186.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี14,148.7920,454.00-44.6 %0.01,802.10368.9579.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11,350.942,608.0077.0 %5.0587.45281.4452.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,750.711,448.0069.5 %5.0720.56181.1674.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,405.022,075.0039.1 %5.0734.66199.2772.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,447.752,022.9054.5 %5.01,233.93292.5676.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี2,786.963,609.00-29.5 %0.0549.4233.8593.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี2,568.041,993.0022.4 %5.01,101.6617.7798.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 565,002.0628,874.2694.9 %5.05,064.42184.8596.4 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,665.6618,767.99-302.3 %0.0310.44210.0332.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,425.98839.0065.4 %5.0454.3435.5692.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,314.032,683.0019.0 %5.0682.29118.2482.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,998.641.00100.0 %5.0663.510.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,353.773,484.8020.0 %5.0986.80582.2541.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี2,803.452,353.0016.1 %5.0343.69116.5866.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,675.363,374.6527.8 %5.0995.24474.9552.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,624.734,281.68-18.1 %0.0682.53115.1083.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก7,302.497,366.95-0.9 %0.02,902.88426.3785.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 118,644.2810,936.6641.3 %5.01,859.15451.2575.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 25,113.368,158.47-59.6 %0.01,851.43298.6083.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี2,947.031.00100.0 %5.0308.520.9599.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี71,116.7613,875.0080.5 %5.0477.71479.59-0.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี78,982.1679,902.01-1.2 %0.01,511.04404.1073.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน26,379.7713,140.0050.2 %5.0668.38287.2157.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี81,083.4111,603.0085.7 %5.0657.60154.3176.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี295,078.6352,716.0082.1 %5.03,169.93194.3993.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,900.561.00100.0 %5.01,567.040.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,344.554,633.84-38.5 %0.0796.15442.6544.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,757.30899.0067.4 %5.09,049.03102.6098.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี13,125.401.00100.0 %5.04,309.251.00100.0 %5.0
รวม 1,392,651 397,668 71.45 % 75,243 11,979 84.08 %