สรุปผลประเมินจังหวัดนครนายก เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,822.78763.0073.0 %5.0351.03223.2536.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก12,078.383,936.1867.4 %5.0632.3498.1484.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,553.6454.0098.5 %5.0556.2352.2090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก12,633.2111,644.007.8 %3.51,666.04197.3688.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา3,915.17786.0079.9 %5.0237.4560.6074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์3,914.581,032.0073.6 %5.0285.105.5698.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี3,662.02443.0087.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4862.2675.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,216.501,704.5247.0 %5.0670.28240.8464.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก3,134.081,361.0056.6 %5.0499.23157.6568.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก3,838.741,787.0053.4 %5.0917.58298.9067.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,044.702,167.0028.8 %5.0518.24156.7869.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก2,830.39979.0065.4 %5.0480.21248.0048.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,781.172,213.0082.7 %5.0955.61732.7423.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,884.764,868.80-158.3 %0.0417.3149.6388.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,221.452,927.4030.7 %5.0993.64242.9975.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,691.551,852.3249.8 %5.0632.3478.1987.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก6,658.297,148.77-7.4 %0.01,621.1753.3796.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก2,984.581,469.0050.8 %5.0594.3170.8988.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,513.06917.0073.9 %5.0613.3245.7892.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,724.33941.0065.5 %5.0480.21191.6460.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,226.682,151.0033.3 %5.0670.37161.4675.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,757.9212,561.00-164.0 %0.01,221.831,804.66-47.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,108.453,224.0036.9 %5.01,354.95712.3147.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก3,548.361,720.0051.5 %5.0670.37349.1047.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก8,937.2513,827.63-54.7 %0.01,906.4170.3896.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,281.022,124.0035.3 %5.0484.14275.1743.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,222.322,217.0031.2 %5.0670.3381.2387.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,619.521,764.0051.3 %5.0651.35117.1282.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก6,919.132,635.0061.9 %5.0841.51380.1754.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,244.903,273.00-0.9 %0.0337.4153.3784.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก11,297.451,894.0083.2 %5.0537.2681.8584.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก18,321.3323,888.00-30.4 %0.0424.09636.38-50.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,432.111,041.0057.2 %5.0328.08101.7569.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก2,985.881,560.0047.8 %5.0556.27192.9565.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก643.761,615.00-150.9 %0.0385.1328.4692.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,673.674,230.459.5 %4.5879.50139.1084.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,634.111,461.0074.1 %5.0955.61308.3767.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,137.102,364.5024.6 %5.0575.29245.4857.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก31,353.6612,407.6360.4 %5.01,196.27162.2486.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก3,555.756,800.89-91.3 %0.0289.1937.8586.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก56,752.5745,797.0019.3 %5.01,085.82366.3566.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก55,880.3715,732.0071.8 %5.0434.04263.9339.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์21,456.8313,872.0035.3 %5.0465.64167.2764.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก8,382.3913,937.82-66.3 %0.01,267.57744.6741.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,391.162,227.0034.3 %5.0594.31294.2250.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,481.80979.0060.6 %5.0347.10203.3641.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก37,465.1611,130.2470.3 %5.03,829.486,072.38-58.6 %0.0
รวม 412,814 255,428 38.13 % 36,331 17,318 52.33 %