สรุปผลประเมินจังหวัดสระแก้ว เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,421.42765.0068.4 %5.0478.09158.8266.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว10,470.065,346.0048.9 %5.070.060.9598.6 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว ไม่ครบ371.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ47.13ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,127.671,452.0053.6 %5.0744.32113.1084.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว2,871.581,537.0046.5 %5.0687.2739.8194.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว12,360.874,670.9062.2 %5.01,790.19381.5178.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว3,912.16833.0078.7 %5.0288.1717.5993.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,406.61339.0090.0 %5.0305.36106.2365.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,345.95558.0083.3 %5.0444.9351.8388.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,225.37788.0081.4 %5.0276.3957.5379.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,391.81607.0082.1 %5.0333.2649.9185.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ3,757.121,024.0072.7 %5.0405.9395.9076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์1,485.29434.0070.8 %5.0239.1147.2280.3 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ25,446.3529,447.20-15.7 %0.01,660.27776.5853.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,199.032,407.0053.7 %5.01,181.681,324.68-12.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,422.401,114.0054.0 %5.0478.0959.9187.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,641.802,032.8069.4 %5.0604.7449.7091.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,739.681,816.0051.4 %5.01,067.58696.9034.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว2,850.331,193.0058.1 %5.0687.27196.6371.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,602.461,366.9047.5 %5.0419.52198.8952.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,395.741,000.0077.3 %5.01,105.622,482.17-124.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,102.52578.0072.5 %5.0522.55522.62-0.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว4,171.611,119.0073.2 %5.0953.49293.6169.2 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,273.854,333.97-1.4 %0.01,259.3759.1695.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว9,417.7311,373.00-20.8 %0.01,352.8262.9595.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว4,551.771,024.0077.5 %5.0687.27326.4852.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว4,169.65978.0076.5 %5.0801.360.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,280.19622.0081.0 %5.0611.2091.6285.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,943.593,735.505.3 %2.5915.4695.8789.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว6,150.0239,122.23-536.1 %0.01,371.841,305.394.8 %2.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,940.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0820.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว3,914.617,793.92-99.1 %0.01,086.60106.2590.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,909.691,222.0088.8 %5.0374.97242.6335.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,737.302,971.3020.5 %5.0782.34652.3016.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,692.041,705.00-0.8 %0.0915.46254.2472.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,643.671,102.0069.8 %5.0972.50465.5052.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,224.852,165.0032.9 %5.0611.200.9599.8 %5.0
สพ. สระแก้ว11,282.452,472.0078.1 %5.0706.26383.0745.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 35,135.5935,469.00-0.9 %0.0760.99586.0123.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,404.17953.0060.4 %5.0516.710.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว4,033.681,828.0054.7 %5.0877.43327.8062.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,517.521,080.0057.1 %5.0554.1561.4688.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว4,028.035,766.43-43.2 %0.0991.52466.4853.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,576.181,680.0053.0 %5.0668.25312.4653.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,358.5621,020.20-85.1 %0.03,520.65419.2788.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว12,328.606,005.5151.3 %5.0861.480.00100.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว15,014.746,304.0058.0 %5.0988.4768.6993.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 117,392.2813,828.3020.5 %5.01,493.48487.2367.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 212,316.5421,389.99-73.7 %0.01,547.99531.5565.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว32,411.264,673.5785.6 %5.0314.39153.0751.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว60,451.5333,011.0045.4 %5.01,306.69506.0061.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว23,062.3124,045.00-4.3 %0.0874.371,130.00-29.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น98,409.2218,575.0881.1 %5.0870.06303.3265.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว8,087.1618,873.99-133.4 %0.01,870.791,184.9436.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,800.732,394.0037.0 %5.0858.41508.6640.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,680.301,006.0062.5 %5.0362.4783.2177.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว80,184.7510,843.2086.5 %5.035,670.327,100.1580.1 %5.0
รวม 617,732 369,794 40.14 % 81,240 26,001 68.00 %