สรุปผลประเมินจังหวัดนครราชสีมา เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,443.871,074.0056.1 %5.0791.4095.7187.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา44,167.3423,045.0047.8 %5.0191.26196.11-2.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา10,156.45651.3093.6 %5.0109.4934.3968.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา4,018.705,157.00-28.3 %0.01,448.04200.4586.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 32,917.642,304.0821.0 %5.01,556.410.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา3,777.811,592.0057.9 %5.01,067.7240.4796.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 914,618.384,021.9072.5 %5.03,267.87138.5195.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 121,902.7645,156.00-106.2 %0.04,796.52772.8783.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 211,888.5616,160.00-35.9 %0.02,887.79648.6077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 15,892.735,113.8713.2 %5.0496.7890.2581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3029.7891.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,338.07154.0095.4 %5.0219.2514.8293.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย3,538.01998.0071.8 %5.0357.7355.4784.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,953.43732.0085.2 %5.0262.6155.0179.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,162.71681.0083.6 %5.0241.8175.6168.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง4,007.06540.0086.5 %5.0468.5833.7492.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,958.94516.0087.0 %5.0259.4370.8672.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,317.88691.0079.2 %5.0412.3538.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,942.42583.0085.2 %5.0249.7878.1768.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,996.57508.0087.3 %5.0278.7252.0881.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,954.25510.0087.1 %5.0171.0417.6489.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,201.20519.0083.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,366.77391.0088.4 %5.0420.303.9499.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,242.27561.0082.7 %5.0281.0379.2971.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,926.93246.0093.7 %5.0248.4515.0394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,217.30378.0088.3 %5.0278.1547.5082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,355.57715.0078.7 %5.0351.770.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง5,150.761,407.0072.7 %5.0560.8759.7589.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน3,385.39724.0078.6 %5.0316.0971.4377.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,407.55807.0076.3 %5.0519.2635.0693.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,176.581,167.0072.1 %5.0469.1099.0978.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,476.94829.0081.5 %5.0388.29104.5673.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,606.471,053.0070.8 %5.0403.2077.0280.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,252.22464.0085.7 %5.0344.445.6398.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,910.31152.0096.1 %5.0314.0721.8493.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,154.99216.0093.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 38,986.078,345.237.1 %3.52,604.700.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,642.014,980.4534.8 %5.02,731.03570.1979.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,457.481,519.5038.2 %5.0995.29294.5070.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,340.64548.4076.6 %5.0507.80323.0036.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,516.862,193.6012.8 %5.0647.99275.5057.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,080.682,073.0032.7 %5.01,076.64262.2075.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,311.691,079.0053.3 %5.0390.00332.5014.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,684.37867.0067.7 %5.0616.21304.0050.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,350.624,562.00-36.2 %0.01,019.59243.3976.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,880.694,847.000.7 %0.51,685.15674.5060.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,121.441,469.6352.9 %5.01,552.7795.0093.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา8,885.391.00100.0 %5.01,038.60322.0569.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 866,056.4360,543.018.3 %4.025,771.604,763.1081.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,474.932,122.0038.9 %5.0915.5988.2990.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,546.68644.0074.7 %5.0829.43241.3070.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา14,354.156,499.0054.7 %5.04,765.741,547.4467.5 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์97,858.7174,220.0024.2 %5.03,814.663,854.15-1.0 %0.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 34,901.485,575.00-13.7 %0.01,300.86373.3571.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 313,307.4611,868.0010.8 %5.01,697.702,313.29-36.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,619.546,854.61-161.7 %0.0731.07572.8021.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา7,478.615,120.0031.5 %5.02,578.90402.6184.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)5,950.757,864.18-32.2 %0.02,084.48378.8081.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,504.812,057.4141.3 %5.01,346.54386.1971.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา20,132.7932,003.82-59.0 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 53,750.701.00100.0 %5.0424.070.9599.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)11,309.68131,848.84-1,065.8 %0.04,283.036,322.25-47.6 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)7,505.377,386.001.6 %0.52,669.56416.9584.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)4,300.344,758.00-10.6 %0.01,304.83415.3568.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,168.873,039.0027.1 %5.0951.2766.5093.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)10,036.2310,576.00-5.4 %0.03,399.812,116.1637.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 516,000.1511,468.0028.3 %5.05,281.69905.2582.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา9,150.241.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,343.77582.0082.6 %5.0105.6073.5330.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,777.33424.0076.1 %5.051.1267.36-31.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,637.02681.0058.4 %5.030.5676.68-150.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา3,836.271.00100.0 %5.01,209.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา2,695.25712.0073.6 %5.0930.94308.8566.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,016.503,356.0016.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา6,223.8812,337.00-98.2 %0.01,913.342,883.64-50.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา6,347.641.00100.0 %5.02,084.480.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา5,045.561,828.0063.8 %5.01,247.78312.5974.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา10,170.9615,619.47-53.6 %0.02,864.14266.0090.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา6,754.645,048.0025.3 %5.02,931.60464.5584.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา11,694.482,333.0080.1 %5.01,209.75683.0543.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา4,120.293,212.0022.0 %5.01,266.80395.7968.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา4,806.7433.0099.3 %5.01,723.18193.4088.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา4,952.124,682.645.4 %2.51,362.51377.1572.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,682.127,117.00-25.3 %0.01,086.650.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา92,387.8324,934.0073.0 %5.0911.46282.3569.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา43,035.4213,779.0068.0 %5.0927.51449.0951.6 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 57,765.7062,335.00-7.9 %0.01,621.07502.6069.0 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 91,012.081.00100.0 %5.02,073.110.95100.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 63,197.40123,272.99-95.1 %0.01,688.15772.6954.2 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา59,951.7247,014.0021.6 %5.01,761.34681.8561.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 310,713.8418,816.00-75.6 %0.02,795.03520.2481.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,017.171.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,623.935,895.0011.0 %5.01,592.22361.0077.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา375,548.9755,416.7285.2 %5.017,791.25199.5098.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา4,011.781.00100.0 %5.01,133.680.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา6,955.7610,258.61-47.5 %0.02,464.82232.0490.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,323.881.00100.0 %5.01,342.86243.2881.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,498.405,243.0019.3 %5.02,485.511,368.0045.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา13,779.791.00100.0 %5.01,437.940.9599.9 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร3,728.422,312.4938.0 %5.0865.61177.6679.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา10,901.506,800.0037.6 %5.02,289.00377.2783.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา17,204.0011,787.6331.5 %5.01,048.62504.7851.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 136,755.1315,635.0057.5 %5.0999.59521.0647.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 224,770.8611,864.6452.1 %5.0640.22243.3762.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 312,805.165,620.0856.1 %5.01,988.79238.4488.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 448,033.4211,144.0076.8 %5.01,674.79221.0786.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 537,461.2210,715.2071.4 %5.01,594.2373.8795.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 649,157.2111,817.5176.0 %5.01,298.80210.7483.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 712,497.2411,670.756.6 %3.01,578.05473.0970.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,877.561.00100.0 %5.0575.970.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา113,130.231.00100.0 %5.02,326.400.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย28,244.501.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี47,741.641,065.3397.8 %5.01,423.091,299.698.7 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ37,071.871.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา166,222.561.00100.0 %5.01,440.580.9599.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา49,526.4310,720.0078.4 %5.01,020.2597.3590.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา45,608.7627,696.0039.3 %5.01,396.7670.1195.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง68,202.2414,424.1678.9 %5.01,261.09436.5965.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย43,805.681.00100.0 %5.01,454.500.9599.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1,584.721,429.009.8 %4.51,746.990.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่85,618.1232,432.0062.1 %5.01,355.85229.9183.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา64,772.0458,638.009.5 %4.51,274.111,104.9013.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง94,403.0220,760.0078.0 %5.01,285.380.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา33,792.2443,325.00-28.2 %0.03,071.203,032.681.3 %0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา16,054.7011,946.2325.6 %5.05,412.692,237.5458.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา53,295.7432,685.0038.7 %5.0668.39332.1850.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,286.6969.4894.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา48,095.1939,556.9017.8 %5.03,780.811,289.4565.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,818.282,547.0033.3 %5.01,285.81540.0058.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน6,693.864,567.3331.8 %5.02,157.71766.8464.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 22,685.711,143.0057.4 %5.01,461.350.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,257.272,413.0025.9 %5.01,188.23246.8079.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 349,536.9429,296.0040.9 %5.015,776.716,793.1856.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา14,240.501.00100.0 %5.05,319.060.95100.0 %5.0
รวม 2,887,973 1,395,707 51.67 % 246,026 65,544 73.36 %