สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรปราการ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ3,073.97843.0072.6 %5.0281.00108.3061.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,151.694,713.008.5 %4.0737.38117.0984.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ2,860.241,468.0048.7 %5.0433.1362.2485.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 133,653.1432,091.804.6 %2.03,836.99337.2591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 228,119.2121,883.8022.2 %5.03,829.45310.3191.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 324,041.9121,961.208.7 %4.03,418.64374.5089.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 14,101.212,136.0047.9 %5.0425.5940.0190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,231.722,138.0059.1 %5.0410.1956.1486.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 24,127.071.00100.0 %5.0319.0335.8088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี4,419.373,315.1025.0 %5.0357.0676.0078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,699.221,689.0070.4 %5.0319.0376.0076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ3,749.341,275.0066.0 %5.0337.2476.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 15,074.213,506.0030.9 %5.0452.140.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,060.452,771.0031.8 %5.0338.05113.0566.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,877.618,791.00-27.8 %0.01,136.72323.8071.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,275.267,275.00-37.9 %0.0837.63545.2134.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,905.413,040.0038.0 %5.0946.55484.5048.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,896.661,504.0048.1 %5.0338.05106.4068.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ2,778.712,060.0025.9 %5.0414.11247.0040.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,653.764,184.9026.0 %5.0634.76209.0067.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,885.253,012.00-59.8 %0.0365.940.9599.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,624.503,830.0017.2 %5.01,079.67262.2075.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ16,974.1617,957.00-5.8 %0.01,307.86374.5371.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,952.182,899.0026.6 %5.0604.2757.0090.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,827.591,872.0061.2 %5.0984.590.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,326.871,217.0063.4 %5.0433.12163.4062.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,134.524,850.00-17.3 %0.0794.43103.5587.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,065.534,415.0027.2 %5.01,326.88385.4870.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ8,648.693,382.0060.9 %5.01,003.610.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,626.7814,087.00-84.7 %0.01,479.0159.5196.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,442.313,270.0071.4 %5.0471.16219.0053.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ3,414.823,054.0010.6 %5.0623.2950.1192.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,608.431,115.0075.8 %5.0493.5952.8389.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,164.306,762.0052.3 %5.01,364.91596.3256.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,474.005,958.00-8.8 %0.01,307.8698.5492.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา28,838.8922,598.0021.6 %5.01,007.66359.3364.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ48,600.2216,754.0065.5 %5.0802.18266.4266.8 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 148,724.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,042.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,506.311,332.0046.9 %5.0319.03151.5552.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ5,674.788,056.00-42.0 %0.01,459.99178.6087.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ34,016.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,322.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ5,988.678,570.00-43.1 %0.01,079.67370.5065.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ69,533.6045,906.0034.0 %5.05,605.473,846.2231.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,061.561,198.0076.3 %5.0661.32243.2263.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ6,600.605,264.0020.2 %5.0642.30179.0172.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 124,117.0518,441.0023.5 %5.0839.17221.9173.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 23,937.189,750.00-147.6 %0.0863.03233.9172.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,879.926,000.0044.9 %5.0277.6348.5082.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ100,860.9859,662.0040.8 %5.01,493.33349.8476.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ35,696.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0648.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ92,962.2011,563.0087.6 %5.0451.73455.02-0.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ37,249.7423,286.0037.5 %5.012,294.091,360.8688.9 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย352,682.56325,000.007.8 %3.56,216.05441.5392.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,162.335,000.00-20.1 %0.0851.48615.3427.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,623.663,772.02-4.1 %0.0300.0289.8670.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,066,200 776,479 27.17 % 68,607 15,536 77.35 %