สรุปผลประเมินจังหวัดบุรีรัมย์ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,856.38863.9777.6 %5.0565.34210.0962.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์17,205.2111,098.3235.5 %5.076.93338.35-339.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,066.531,151.0062.5 %5.0928.6852.8294.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์23,511.109,396.0060.0 %5.02,714.13385.7085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0310.0556.4981.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,600.61595.0083.5 %5.0228.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,312.92572.0082.7 %5.0237.1823.2690.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,389.71915.0073.0 %5.0404.7231.6592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่4,039.98589.0085.4 %5.0403.4634.5391.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,228.84364.0088.7 %5.0437.8838.8191.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,262.61865.0073.5 %5.0310.3452.1283.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,917.41586.0085.0 %5.0323.0335.3189.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง4,388.51521.0088.1 %5.0312.5722.7892.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,106.93620.0084.9 %5.0327.0931.5390.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,598.06493.0086.3 %5.0350.6839.4588.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,364.93518.0084.6 %5.0353.5217.2995.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,336.22345.0089.7 %5.0306.2634.9288.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,681.14405.0089.0 %5.0264.930.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,533.79291.0091.8 %5.0112.761.0099.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,423.17243.0092.9 %5.0177.670.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,325.00255.0092.3 %5.0295.570.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,251.29518.0084.1 %5.0376.9032.8991.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,218.28458.0085.8 %5.0308.433.6698.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,680.762,783.9924.4 %5.0945.66896.805.2 %2.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,537.411,855.9926.9 %5.0428.69187.1556.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,647.81764.0071.1 %5.0561.98218.5061.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,945.721,343.0054.4 %5.0520.87313.5039.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,126.75796.0062.6 %5.0520.18200.4561.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์3,808.052,348.0038.3 %5.01,173.86646.1145.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์4,123.18223.5094.6 %5.0812.55467.4542.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,874.78917.0068.1 %5.0793.52267.7566.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,222.863,293.2036.9 %5.01,325.982,232.56-68.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,635.422,400.118.9 %4.0669.6336.6794.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์6,501.42555.0091.5 %5.02,067.591,244.2239.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,822.554,748.001.5 %0.51,440.08188.6186.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์6,837.0911,823.01-72.9 %0.01,972.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,125,109.6071,976.4293.6 %5.08,198.96390.8595.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,481.031,879.0046.0 %5.0869.58199.5077.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)5,500.581,140.0079.3 %5.0106.6585.4619.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,175.33706.0067.5 %5.083.18113.03-35.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์3,790.941,252.3767.0 %5.01,154.8435.3096.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์3,006.03977.0067.5 %5.0679.44381.0143.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,308.712,861.0013.5 %5.0983.6884.7391.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์4,549.761,642.0063.9 %5.01,478.112,471.04-67.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์6,523.504,459.3531.6 %5.02,005.26380.9481.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,623.791,324.0049.5 %5.0527.31382.8527.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์3,451.099,611.00-178.5 %0.01,070.65242.2277.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์11,579.351,044.2691.0 %5.0907.63615.6032.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,981.111,156.0076.8 %5.01,173.86216.8881.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์9,225.585,380.5641.7 %5.01,877.43508.6172.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์3,732.714,381.00-17.4 %0.01,021.73237.5076.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,034.674,276.00-40.9 %0.0755.5031.3595.9 %5.0
สพ.บุรีรัมย์50,252.8811,056.0078.0 %5.0761.09320.6357.9 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 10,738.9412,287.76-14.4 %0.0590.361,017.51-72.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,412.831,234.0048.9 %5.0622.3984.7286.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,722.051,851.0032.0 %5.0698.46269.3461.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์8,290.2310,355.86-24.9 %0.01,230.88581.0652.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,580.658,892.94-244.6 %0.01,059.76684.9835.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์18,453.9910,771.4541.6 %5.02,506.82155.7593.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 168,391.3111,350.0083.4 %5.01,115.34241.4078.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 219,438.7410,892.0044.0 %5.01,416.19268.0381.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 35,174.7510,074.40-94.7 %0.01,611.13299.4781.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 419,679.188,987.3954.3 %5.02,653.75278.0089.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์2,047.864,639.10-126.5 %0.0206.5263.6069.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง23,595.2119,592.0017.0 %5.0983.03404.9858.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์17,849.5290,052.00-404.5 %0.0747.282,014.14-169.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์29,360.4227,066.187.8 %3.51,047.00548.0547.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก75,227.7115,600.0079.3 %5.0934.31496.1146.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์18,884.2632,189.00-70.5 %0.02,293.25228.8590.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,684.532,694.0026.9 %5.0907.65355.4460.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์3,021.28269.0391.1 %5.0622.39331.5246.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,740,263 469,433 73.03 % 66,289 23,367 64.75 %