สรุปผลประเมินจังหวัดสุรินทร์ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0196.68104.7846.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์36,376.3611,190.5069.2 %5.0116.99157.45-34.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์9,165.386,133.5133.1 %5.076.640.9598.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,417.464,645.59-35.9 %0.0901.0465.5092.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,994.391,273.0057.5 %5.0727.880.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์23,354.457,788.8066.6 %5.02,192.511,162.8047.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์10,239.301,284.0087.5 %5.0274.6857.0079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท11,076.61881.0092.0 %5.01,334.660.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ6,266.38566.0091.0 %5.0253.700.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ5,732.87348.0093.9 %5.0246.3811.5795.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม5,732.87125.0097.8 %5.0223.0314.0893.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,071.12474.0088.4 %5.0195.1810.6594.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม6,037.71759.0087.4 %5.0311.3253.3582.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,972.14580.0085.4 %5.0364.5512.7196.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,028.78676.0083.2 %5.0302.0314.1995.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี6,106.31726.0088.1 %5.0350.2680.8176.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน5,664.27423.0092.5 %5.0172.1214.0691.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ6,144.53692.0088.7 %5.0310.7452.0783.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม6,853.968,048.60-17.4 %0.0903.02166.3381.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,997.655,136.75-28.5 %0.0918.04688.7525.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.10232.7551.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,322.07728.0078.1 %5.0602.94370.5038.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท3,169.12835.0073.7 %5.0546.69222.7859.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,619.034,613.460.1 %0.5792.52689.2613.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,416.611,319.8061.4 %5.0784.92242.9469.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,000.40555.0081.5 %5.0651.81563.9113.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์10,054.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,063.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,979.073,575.29-20.0 %0.0692.59452.2234.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,622.653,847.4431.6 %5.01,773.76780.6456.0 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,596.332,945.0635.9 %5.01,355.4066.5095.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์4,675.9712,897.00-175.8 %0.0986.94332.5066.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,811.122,083.8945.3 %5.0880.00182.1579.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1052.7816.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8930.4557.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4551.9223.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,471.981,101.0068.3 %5.0857.8166.5092.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,798.72508.0081.8 %5.0496.97425.4114.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,831.803,739.632.4 %1.0899.02182.8579.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์8,297.6721,040.78-153.6 %0.07,686.462,533.0967.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์4,034.142,891.0028.3 %5.0570.48256.3355.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์12,205.8711,118.248.9 %4.03,694.37132.7396.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์11,528.1310.0099.9 %5.01,577.5514.2599.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,451.90972.0082.2 %5.0956.07278.9670.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์4,289.394,665.00-8.8 %0.0845.21599.8429.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์4,910.757,205.00-46.7 %0.01,355.40290.8578.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์4,437.723,300.0025.6 %5.0624.990.00100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,557.793,136.0072.9 %5.0822.96324.6360.6 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์54,999.2932,845.9140.3 %5.0976.04836.9414.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์620.21869.00-40.1 %0.0200.47124.3138.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,447.352,789.7019.1 %5.0880.00173.8780.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,658.111,029.0071.9 %5.0291.76119.9958.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์5,605.315,620.23-0.3 %0.0766.03178.5676.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์4,919.994,930.14-0.2 %0.0988.83483.6251.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์7,001.324,985.0028.8 %5.01,051.15320.1469.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์10,423.313,841.0063.1 %5.01,373.50399.0071.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 136,458.7113,382.0063.3 %5.01,335.78198.9685.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 233,951.8413,319.5960.8 %5.01,250.54260.8179.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 38,367.535,738.0031.4 %5.01,600.90354.2277.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์7,672.7910,510.08-37.0 %0.01,088.62408.4362.5 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์12,643.385.05100.0 %5.0427.6270.1583.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,877.493,318.0151.8 %5.0379.09214.0943.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์108,067.2648,407.0155.2 %5.01,759.96256.7985.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์46,177.115,000.0089.2 %5.0958.91475.0050.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์55,998.8618,446.0167.1 %5.0699.12295.1257.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม87,155.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0943.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท64,247.1615,892.0075.3 %5.0821.73222.9572.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ19,622.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0889.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์13,809.3127,733.49-100.8 %0.02,558.651,650.1435.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,630.982,143.2241.0 %5.0765.91215.7071.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์2,842.491,960.0031.0 %5.0613.80168.4972.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์35,125.327,569.0078.5 %5.09,120.415,590.4838.7 %5.0
รวม 803,806 375,171 53.33 % 69,795 25,064 64.09 %