สรุปผลประเมินจังหวัดศรีสะเกษ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,599.711,080.0070.0 %5.0525.76115.8178.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ30,723.136,324.0079.4 %5.0245.87165.8132.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ3,341.774,428.32-32.5 %0.0800.7485.1289.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,149.391,929.0038.8 %5.0800.7470.6391.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ12,830.745,288.3058.8 %5.03,158.72380.8587.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ3,968.082,102.0047.0 %5.0268.7850.0681.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์3,669.641,019.0072.2 %5.0397.1929.4292.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์3,688.70641.0082.6 %5.0323.550.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ3,755.74579.0084.6 %5.0356.900.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,411.12240.0093.0 %5.0215.140.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,461.66333.0090.4 %5.0264.520.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,394.61278.0091.8 %5.0176.150.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,527.70312.0091.2 %5.0278.2216.2194.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,394.61480.0085.9 %5.0152.460.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,457.23234.0093.2 %5.0232.370.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,457.23397.0088.5 %5.0252.8939.2284.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,422.53360.0089.5 %5.0178.220.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,594.74549.0084.7 %5.0264.0019.9192.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,394.61344.0089.9 %5.0189.660.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,418.10280.0091.8 %5.0194.600.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,446.02430.0087.5 %5.0188.788.9995.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,563.40949.0073.4 %5.0256.9142.8783.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,669.64557.0084.8 %5.0246.959.7996.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ3,827.983,028.0220.9 %5.01,047.94266.9574.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ2,474.491,009.3459.2 %5.0360.64119.7066.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,423.38811.0066.5 %5.0501.70189.0562.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,835.08817.0071.2 %5.0524.96138.7073.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,204.261,095.0050.3 %5.0339.15178.6047.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ6,330.834,120.4134.9 %5.01,352.20175.5187.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ4,917.131,250.0074.6 %5.0440.01307.8030.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,080.33799.2074.1 %5.0724.67130.1582.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ9,695.514,854.0049.9 %5.03,177.74391.2487.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,650.596,976.92-163.2 %0.0602.85394.2534.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,904.746,026.75-2.1 %0.01,618.45894.5244.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ8,096.964,268.2047.3 %5.01,371.22145.3189.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ15,312.8812,565.7017.9 %5.01,599.41349.8278.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ3,630.442,347.0035.4 %5.0914.83199.0578.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,844.38580.0068.6 %5.065.2770.24-7.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ4,185.79922.0078.0 %5.01,066.96107.1090.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,073.291,387.2054.9 %5.0762.70194.9674.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ5,201.043,564.3831.5 %5.0990.90299.8769.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,092.183,438.4632.5 %5.01,400.50545.0061.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ3,203.154,567.00-42.6 %0.01,523.3726.3698.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ2,524.082,161.0014.4 %5.0686.64221.3567.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ31,867.0417,033.2846.5 %5.011,031.34148.6098.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,427.822,215.0050.0 %5.0705.66582.1217.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ6,627.813,320.2049.9 %5.0838.77246.2470.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,915.865,391.79-9.7 %0.01,238.10412.7566.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ8,277.813,481.5457.9 %5.0421.06266.9536.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ3,234.594,114.59-27.2 %0.0819.7740.8995.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ12,028.862,615.9978.3 %5.0876.80329.6562.4 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 41,578.0328,742.2730.9 %5.0956.48417.5456.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,559.011,037.0059.5 %5.0572.5487.1984.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,421.323,253.804.9 %2.0834.42206.1575.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,965.671,333.0055.1 %5.0629.59200.5168.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ4,939.375,070.42-2.7 %0.01,352.18400.0270.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,942.243,630.0026.6 %5.01,466.32572.0161.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,503.657,111.13-184.0 %0.01,219.09474.8861.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร48,897.5410,590.3078.3 %5.02,796.37257.8190.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 116,448.0815,850.473.6 %1.52,297.25139.5093.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 262,115.9314,428.5276.8 %5.01,092.79496.8854.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3109,384.644,141.2096.2 %5.01,756.63288.8483.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 413,962.949,673.6830.7 %5.01,476.68186.9287.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,227.873,546.70-9.9 %0.0139.11380.00-173.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ201,052.6764,333.0068.0 %5.01,990.03535.1573.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ48,237.8577,907.94-61.5 %0.01,243.271,433.25-15.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ30,321.3218,088.0040.3 %5.0933.39125.6086.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์115,212.18167.4599.9 %5.01,027.38204.8080.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ52,438.6119,747.0062.3 %5.0888.83231.1274.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ32,020.9820,171.9137.0 %5.0855.8789.9889.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ20,602.5133,322.00-61.7 %0.02,253.041,899.5615.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,049.732,554.0016.3 %5.0762.70365.6552.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ3,233.311,224.0062.1 %5.0705.66316.7855.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ36,876.8512,696.0065.6 %5.010,134.312,864.1771.7 %5.0
รวม 1,147,221 492,514 57.07 % 84,357 20,590 75.59 %