สรุปผลประเมินจังหวัดอุบลราชธานี เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 274,963.6123,569.9968.6 %5.0435.32286.6534.2 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี4,220.38866.0079.5 %5.0757.53111.1785.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี62,614.4711,289.4082.0 %5.0210.41284.59-35.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,508.102,686.0023.4 %5.0928.6868.6192.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี36,545.8324,336.0033.4 %5.03,533.86372.4089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,529.403,123.5031.0 %5.0291.1295.6267.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,630.67808.0082.6 %5.0294.6039.5286.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,943.58699.0082.3 %5.0422.1434.6891.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม4,448.33371.0091.7 %5.0344.82300.0013.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก4,182.90477.0088.6 %5.0449.47107.3676.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,405.25627.0081.6 %5.0266.6051.5680.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,961.32425.0091.4 %5.0354.9360.9682.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,432.03459.0086.6 %5.0373.5094.3174.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,482.83630.0081.9 %5.0305.4368.8977.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,785.67746.0080.3 %5.0388.1268.2582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,502.19510.0085.4 %5.0415.1567.4683.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,477.30754.0078.3 %5.0498.3368.9286.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,476.83455.0086.9 %5.0303.9028.8790.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,445.48624.0081.9 %5.0415.0010.4597.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,497.76560.0084.0 %5.0190.0210.0394.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,353.01397.0088.2 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,508.17486.0086.1 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,360.89813.0075.8 %5.0338.5660.6982.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,535.05344.0090.3 %5.0211.150.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์405.96346.0014.8 %5.0148.400.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,408.51564.0083.5 %5.0175.180.9099.5 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก7,782.6728,225.00-262.7 %0.02,225.64130.0794.2 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี4,076.404,395.69-7.8 %0.01,081.69965.7910.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี5,832.361,543.5073.5 %5.01,651.7555.8296.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ3,035.942,130.0029.8 %5.0687.02106.3184.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล3,415.491,114.0067.4 %5.0540.34178.9366.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ3,135.231,981.0036.8 %5.0594.48159.6073.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม3,054.731,568.7048.6 %5.0603.859.7498.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร2,750.251,194.0056.6 %5.0477.39244.0948.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี4,277.933,015.0229.5 %5.0781.63298.2361.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี2,894.671,951.3832.6 %5.01,366.04351.5074.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,196.202,674.4016.3 %5.0947.69248.7573.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 715,317.9412,999.9915.1 %5.04,702.141,852.5060.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 45,356.141,547.5071.1 %5.01,536.49152.9590.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,708.691,969.0046.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี6,264.864,025.0035.8 %5.01,518.17448.8870.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,744.584,549.934.1 %2.01,842.012,540.80-37.9 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี27,014.6427,972.72-3.5 %0.02,408.57984.7559.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,414.461,882.5822.0 %5.0560.99148.3673.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี7,479.136,554.2112.4 %5.02,188.81701.8067.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี6,505.655,339.0917.9 %5.01,115.41416.0662.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี11,601.9730,301.89-161.2 %0.02,487.99563.4477.4 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี306,466.00296,153.813.4 %1.51,459.8943.4597.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 11,139.3019,760.00-77.4 %0.03,267.565,967.50-82.6 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)6,525.7210,369.17-58.9 %0.01,719.814,047.05-135.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี4,352.831,460.0066.5 %5.01,118.84104.1690.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,539.566,746.66-48.6 %0.01,440.93401.7072.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)15,131.5111,940.4121.1 %5.05,106.301,135.4677.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 117,565.618,064.18-6.6 %0.02,689.00190.2892.9 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง22,475.5116,011.9628.8 %5.0402.0737.6090.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี1,781.63763.0057.2 %5.087.1935.0259.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี4,986.191,591.0068.1 %5.01,404.0934.7497.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,586.121,272.8064.5 %5.0876.71487.2944.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี5,497.4452,725.88-859.1 %0.01,708.33855.0050.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี5,884.947,060.73-20.0 %0.01,413.11681.3951.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,165.122,545.0038.9 %5.01,080.80293.0772.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี7,499.7713,490.01-79.9 %0.01,784.40219.5587.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ2,258.56ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,890.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี6,117.514,413.9727.8 %5.01,461.12135.6790.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,706.447,293.405.4 %2.51,993.57624.1068.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี26,908.1719,749.6126.6 %5.0903.82245.1172.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี75,239.5621,735.9971.1 %5.0665.06258.4461.1 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 126,988.40113,660.4410.5 %5.02,225.81837.4062.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,713.811,806.8933.4 %5.0725.42103.1085.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ3,498.09ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ457.96ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี24,005.9114,564.0039.3 %5.01,441.74416.2671.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,044.702,310.0024.1 %5.0890.6426.2797.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี7,605.947,601.040.1 %0.51,670.30370.5077.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี10,647.185,623.0047.2 %5.03,172.56585.0081.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,368.246,258.01-85.8 %0.01,230.69509.9058.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี10,836.7720,497.62-89.1 %0.03,362.72317.6490.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10,890.469,536.8912.4 %5.03,362.720.90100.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี20,505.138,252.0059.8 %5.0760.4677.0589.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 198,648.2918,742.0081.0 %5.01,323.75134.9089.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 231,640.4718,177.7042.5 %5.01,370.3223,927.65-1,646.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 375,939.771,878.9897.5 %5.03,187.24245.6992.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 421,238.3614,075.8833.7 %5.03,073.8573.1597.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 530,867.6213,746.0055.5 %5.01,311.3187.8993.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม40,499.4132,575.9919.6 %5.01,177.74478.6759.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี59,751.6974,845.00-25.3 %0.01,262.11123.6990.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี30,491.0019,394.0036.4 %5.01,084.31499.2354.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล66,050.9522,393.2066.1 %5.01,020.43199.5880.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ40,256.0014,675.0163.5 %5.01,080.47156.4485.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี23,195.4139,342.44-69.6 %0.03,003.661,814.6039.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี10,623.3910,024.205.6 %2.53,911.951,162.6570.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี18,955.7333,222.00-75.3 %0.03,043.99200.1593.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,470.352,667.0023.1 %5.0605.9742.7592.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี31,329.9832,102.00-2.5 %0.02,939.97895.3869.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 5,148.662,246.0056.4 %5.01,213.92426.5564.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 5,826.869,728.00-67.0 %0.01,651.2846.7197.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,559.301,801.0049.4 %5.0890.64406.1854.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี34,922.1117,458.1150.0 %5.06,640.864,597.8030.8 %5.0
รวม 1,772,076 1,296,253 26.85 % 131,158 67,414 48.60 %