สรุปผลประเมินจังหวัดยโสธร เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,744.35927.0080.5 %5.0509.58161.6568.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร16,711.6415,490.877.3 %3.5189.3425.9286.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,655.111,708.0053.3 %5.0623.68196.4668.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร2,904.871,311.0054.9 %5.0585.6442.0992.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร15,568.5712,192.0021.7 %5.01,783.63348.6580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,363.131,582.0063.7 %5.0365.8528.1992.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,880.39524.0089.3 %5.0218.2552.6275.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,759.79629.0086.8 %5.0303.390.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,571.70533.0090.4 %5.0286.0455.8480.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,054.32713.0082.4 %5.0243.2725.7089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,992.33407.0091.8 %5.0218.5920.9090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,307.11489.0090.8 %5.0284.739.8096.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,266.906,349.70-94.4 %0.0680.70545.3019.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,382.441.00100.0 %5.0233.5439.9082.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,480.53908.0063.4 %5.0460.98186.2059.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,553.04790.5069.0 %5.0399.73169.1057.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,100.661,632.0060.2 %5.01,042.01244.1576.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,001.581,752.0041.6 %5.0578.19166.1171.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร4,643.551,113.0076.0 %5.0642.67271.2857.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,872.812,616.0032.5 %5.0813.82673.3817.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,391.373,457.53-44.6 %0.0497.99481.113.4 %1.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,977.462,735.3345.0 %5.01,346.26294.1378.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร5,227.654,702.2010.1 %5.0775.78138.0382.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร6,933.4816,927.16-144.1 %0.01,460.38271.3081.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร5,781.791,816.8068.6 %5.0737.77163.2777.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,774.901,328.0064.8 %5.0737.760.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร4,364.74599.0086.3 %5.0493.57443.0310.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,705.042,476.0033.2 %5.0644.24123.4180.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.231,091.8516.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,596.231,241.0052.2 %5.01,118.07375.8166.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร3,322.131,956.0041.1 %5.0761.77314.0458.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร5,222.428,265.00-58.3 %0.01,058.4870.2293.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,693.113,066.0034.7 %5.0661.70240.2563.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,650.042,527.0030.8 %5.0870.86126.5385.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,920.963,698.0024.9 %5.0672.25350.8247.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,365.032,273.2657.6 %5.0927.93259.2472.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,596.292,240.0013.7 %5.0547.6133.4793.9 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร11,659.212,017.0082.7 %5.0642.67239.4062.7 %5.0
รจ.จ.ยโสธร33,511.6725,870.5022.8 %5.0720.63229.5468.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,890.211,183.0059.1 %5.0414.5034.3291.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,778.491,222.1167.7 %5.0642.69417.4535.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,571.46993.0061.4 %5.0471.54171.6163.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร4,189.114,434.79-5.9 %0.0813.82201.7975.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,920.631,351.0065.5 %5.0946.9388.8790.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร12,731.255,604.0356.0 %5.03,837.32168.1795.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 125,025.2013,924.2244.4 %5.01,624.93137.2891.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 211,213.2895.1799.2 %5.01,303.3622.6598.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร7,016.565,364.3823.5 %5.0324.40140.3456.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร96,434.9828,442.7370.5 %5.01,712.87390.7277.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา27,275.0411,560.0057.6 %5.0780.68269.1665.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร8,064.8820,272.00-151.4 %0.01,611.811,011.7437.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,166.441,976.2037.6 %5.0642.67331.5248.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร3,021.71619.0079.5 %5.0471.53158.2166.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร37,749.3316,508.0056.3 %5.02,260.355,429.50-140.2 %0.0
รวม 467,557 252,413 46.01 % 44,307 17,484 60.54 %