สรุปผลประเมินจังหวัดชัยภูมิ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ4,029.03744.0081.5 %5.0592.8536.7893.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ8,125.458,556.86-5.3 %0.049.9179.65-59.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ2,906.385,369.78-84.8 %0.0821.04108.6986.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,159.581,790.0043.3 %5.0830.7738.0895.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ12,517.807,281.6041.8 %5.02,475.43236.5590.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ3,882.521,939.0050.1 %5.0375.1366.5082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,421.94541.0084.2 %5.0346.9339.8188.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,497.01410.0088.3 %5.0319.680.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,096.75370.0088.1 %5.0444.2034.0992.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว3,514.82622.0082.3 %5.0441.390.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,376.68551.0087.4 %5.0288.52102.5464.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,334.29513.0084.6 %5.0223.0041.4181.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,367.42335.0090.1 %5.0381.2936.7690.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,339.11485.0088.8 %5.0461.9434.4092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,429.37356.0092.0 %5.0353.7751.9185.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร4,350.15267.0093.9 %5.0507.4324.0695.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,291.89275.0091.6 %5.0260.610.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง3,515.32495.0085.9 %5.0392.0068.8882.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,521.495,631.22-24.5 %0.0878.09758.5913.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,587.861.00100.0 %5.0569.372.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,771.97888.0068.0 %5.0471.74323.0031.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,937.801,662.0043.4 %5.0695.70142.5079.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,169.5938,039.44-812.3 %0.01,163.33402.1965.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,077.901,932.0037.2 %5.0859.0796.9188.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ2,772.861,478.0046.7 %5.0535.80295.4544.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ8,759.044,768.7745.6 %5.02,950.83589.0080.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,328.386,282.12-169.8 %0.0625.16407.8434.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,313.235,094.904.1 %2.01,355.32536.1860.4 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,632.864,563.48-25.6 %0.01,030.21125.5087.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ7,066.9111,023.00-56.0 %0.01,620.220.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ6,026.682,460.9659.2 %5.0973.17183.1581.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,682.48345.0079.5 %5.075.83125.50-65.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,292.601,271.0061.4 %5.01,087.260.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,628.62865.0067.1 %5.0726.14166.3677.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ11,811.863,347.0071.7 %5.0660.35152.4976.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ9,904.4724,938.00-151.8 %0.01,981.021,422.6728.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ5,182.304,389.0015.3 %5.01,543.83267.7282.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,764.522,289.0039.2 %5.01,030.22155.7584.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,575.4612,813.24-258.4 %0.01,030.22133.5687.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ5,325.013,247.0039.0 %5.0897.11278.5968.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,649.462,099.3642.5 %5.01,125.30175.8084.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ5,199.351,220.0076.5 %5.01,524.63402.0273.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,615.513,327.7527.9 %5.01,068.22275.2774.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ3,246.503,129.363.6 %1.5754.9166.2191.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ4,613.963,320.0028.0 %5.0916.12390.6357.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ56,853.2239,669.0030.2 %5.01,224.13956.6521.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,527.70669.0073.5 %5.0630.88127.4979.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,501.012,159.4138.3 %5.01,030.21471.9854.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,266.241,224.9062.5 %5.0725.96128.6782.3 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ6,706.155,731.3814.5 %5.01,562.66324.0379.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ3,338.6722,466.91-572.9 %0.0725.96329.6454.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 114,325.6516,775.99-17.1 %0.01,858.32291.2684.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 27,215.6811,093.52-53.7 %0.01,764.30320.4381.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 332,525.708,075.8275.2 %5.01,564.59335.6478.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ134.90ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,464.293,888.51-57.8 %0.041.0276.75-87.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ76,016.2265,059.0014.4 %5.01,741.04297.9782.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ44,883.9418,437.0058.9 %5.01,034.92570.0044.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิไม่ครบ11,109.53ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ745.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ89,024.181,465.1498.4 %5.0945.30419.9055.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์32,469.0119,985.7938.4 %5.0836.36293.0865.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,299.611,880.0043.0 %5.0859.07387.7754.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ2,856.24732.0074.4 %5.0451.18130.7671.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ47,836.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,256.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 584,888 400,640 31.50 % 54,711 14,343 73.78 %