สรุปผลประเมินจังหวัดอำนาจเจริญ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,963.26471.0084.1 %5.0399.81141.9964.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ20,826.9312,665.4439.2 %5.072.2054.5924.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,833.571,412.0050.2 %5.0532.9189.1883.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,138.153,241.00-3.3 %0.0647.0235.0694.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ15,207.4810,129.6033.4 %5.01,940.11237.4487.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ5,870.141.00100.0 %5.0212.8083.6160.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน4,328.30528.0087.8 %5.0258.8966.0374.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม4,281.79373.0091.3 %5.0375.1652.7285.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา4,300.08691.0083.9 %5.0231.1021.4990.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ4,282.02614.0085.7 %5.0235.0147.4679.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ6,098.662,419.4160.3 %5.0951.27638.3032.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,342.001,335.0060.1 %5.0723.08452.3937.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,906.621,526.0047.5 %5.0551.97120.0478.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,579.14648.6781.9 %5.0601.91146.2275.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,661.543,126.9032.9 %5.01,217.501,112.198.6 %4.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ7,757.914,091.1247.3 %5.01,512.83527.2565.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,905.401,098.0071.9 %5.0761.11427.3343.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,665.093,019.6135.3 %5.0913.24103.8988.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ13,571.078,275.7039.0 %5.0989.31220.6077.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,310.021,460.8755.9 %5.0666.0381.7087.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,266.571,381.0057.7 %5.0685.05151.7877.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,942.86879.0070.1 %5.0532.92342.9735.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,301.702,221.0032.7 %5.0704.0735.0695.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,190.57168.3096.8 %5.01,369.63855.2837.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,864.281,259.7884.0 %5.01,179.47607.3148.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,642.561,957.0046.3 %5.0704.07113.1783.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ16,968.683,314.0080.5 %5.01,845.03211.9888.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ5,363.023,008.0043.9 %5.0513.91438.9014.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,675.012,657.0027.7 %5.0799.15455.1243.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,008.762,720.009.6 %4.5603.93292.6651.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,358.612,261.0032.7 %5.0818.16212.6874.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ4,181.563,002.7828.2 %5.0723.0866.2190.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ12,034.101,666.0086.2 %5.0681.61137.3579.8 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 36,228.0646,527.34-28.4 %0.0687.19582.2715.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,714.38737.0072.8 %5.0380.7955.4585.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,830.341,726.6339.0 %5.0456.86208.7954.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,625.45731.0072.2 %5.0456.8672.2484.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ6,533.074,552.4630.3 %5.0889.17256.4371.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ2,988.09970.0067.5 %5.0589.97104.4082.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,130.463,098.001.0 %0.5742.1027.6096.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ60,312.1713,376.0077.8 %5.01,449.38157.7789.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ8,656.222,288.0073.6 %5.0281.88149.2547.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ136,171.8140,608.0070.2 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน46,823.159,240.0080.3 %5.0589.94205.8465.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ12,633.7320,119.64-59.3 %0.01,489.241,486.750.2 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,173.892,009.0036.7 %5.0570.95381.8033.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ3,005.54998.0066.8 %5.0418.85278.3933.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ17,453.8911,016.7036.9 %5.04,521.172,724.8939.7 %5.0
รวม 541,908 241,620 55.41 % 39,238 15,275 61.07 %