สรุปผลประเมินจังหวัดหนองบัวลำภู เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,164.591.00100.0 %5.0385.76114.0070.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู13,818.9314,187.60-2.7 %0.0187.53118.7536.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,588.501,287.0050.3 %5.0518.8747.5090.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,704.291,984.0026.6 %5.0594.9349.4091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�11,647.4110,008.0014.1 %5.01,862.67156.2191.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,579.341.00100.0 %5.0255.630.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,178.60476.0085.0 %5.0277.1677.4272.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,153.76288.0090.9 %5.0280.4876.4672.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,176.37342.0089.2 %5.0268.4976.1071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,058.21216.0092.9 %5.0237.2418.5292.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,112.48477.0084.7 %5.0344.60117.6265.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู3,588.355,112.40-42.5 %0.0956.24477.2650.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,365.242,307.0031.4 %5.0861.16493.4142.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,471.151,083.0056.2 %5.0556.90114.0079.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,965.83596.2179.9 %5.0537.89247.0054.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,646.041,930.0047.1 %5.0994.27692.1630.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,246.882,920.0010.1 %5.0772.59355.5154.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,117.273,075.0025.3 %5.01,184.43399.0066.3 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู3,700.401,527.9058.7 %5.01,013.29147.2585.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู11,253.189,244.8217.8 %5.02,154.25489.5277.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,123.571,342.0057.0 %5.0785.09389.5950.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,593.78290.0081.8 %5.047.5423.7550.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,471.91496.0085.7 %5.0709.0343.7093.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,483.13756.0069.6 %5.0518.87272.3247.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู2,961.083,601.00-21.6 %0.0709.03375.2547.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,329.9165,400.00-1,410.4 %0.01,279.51455.5264.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู3,906.504,556.00-16.6 %0.01,108.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู3,192.301,788.0044.0 %5.0747.06162.1878.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู4,864.967,467.50-53.5 %0.01,147.5754.3595.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู10,453.761,632.0084.4 %5.0566.75513.009.5 %4.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู2,934.261,925.0034.4 %5.0690.01296.6457.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,410.183,705.00-8.6 %0.0899.190.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,293.852,010.0053.2 %5.0671.00140.1279.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,441.883,304.00-35.3 %0.0480.8456.4388.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู30,268.181,410.0095.3 %5.0626.04167.7473.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�52,598.3239,572.1424.8 %5.0856.35866.64-1.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,164.43855.0060.5 %5.0385.7656.1585.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2,922.411,791.0038.7 %5.0517.58154.0670.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,433.17709.0070.9 %5.0499.85216.1856.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู4,456.222,433.0045.4 %5.0880.17239.9372.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,007.523,043.05-1.2 %0.0709.03375.4847.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 25,042.1210,660.0057.4 %5.01,035.5589.0591.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 225,833.178,874.0065.6 %5.01,086.69229.9478.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู13,704.171,114.3391.9 %5.0136.720.9599.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู39,800.0423,315.0041.4 %5.0998.43380.0061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง16,769.5313,000.0022.5 %5.0639.67456.0028.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู6,961.3213,129.00-88.6 %0.01,378.37171.0087.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2,722.141,730.0036.4 %5.0613.95209.3365.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,298.60224.0090.3 %5.0423.79181.7557.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู12,870.187,675.0040.4 %5.04,089.623,939.873.7 %1.5
รวม 387,849 284,871 26.55 % 38,373 14,786 61.47 %