สรุปผลประเมินจังหวัดขอนแก่น เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,237.763,379.88-4.4 %0.02,165.620.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,287.529,891.45-35.7 %0.01,280.05519.7859.4 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,861.751,287.0066.7 %5.0576.46119.4179.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น29,949.6813,462.0955.1 %5.0155.36105.7731.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 119,308.6031,264.0073.8 %5.01,994.91585.8570.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,142.0517,517.99-240.7 %0.01,622.34193.4188.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,361.462,787.0017.1 %5.0418.3577.1881.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น20,698.1820,417.001.4 %0.54,888.76264.6594.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 15,110.741,248.0075.6 %5.0429.810.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 25,157.561,419.0072.5 %5.0314.4743.3686.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,681.67387.0091.7 %5.0168.269.8294.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,959.43297.0094.0 %5.0167.609.9894.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,753.22344.0092.8 %5.0295.980.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,739.601,317.0072.2 %5.0490.4543.2591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,644.62349.0092.5 %5.0421.259.8697.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,990.771,109.0077.8 %5.0340.3960.5182.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,662.92582.0087.5 %5.0273.9249.2082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,343.86682.0084.3 %5.0300.8431.3689.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,990.711,315.0073.7 %5.0371.840.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล5,004.131,054.0078.9 %5.0460.3237.9791.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,647.51432.0090.7 %5.0350.4610.0197.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,707.87537.0088.6 %5.0411.299.9997.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,680.90418.0091.1 %5.0330.6938.3688.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,332.37603.0086.1 %5.0333.7543.2387.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,230.51479.0088.7 %5.0259.5610.0696.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,256.71396.0090.7 %5.0255.4210.0196.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,291.26394.0090.8 %5.0402.568.8697.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,305.39432.0090.0 %5.0180.0636.2079.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,630.393,722.59-2.5 %0.01,070.88475.4055.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,366.81709.4770.0 %5.0466.11157.7766.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,434.79998.0059.0 %5.0448.6035.2692.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,412.89699.0071.0 %5.0490.37105.1178.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,519.15875.0065.3 %5.0588.02164.0772.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,251.033,180.702.2 %1.0709.57450.4136.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,547.325,012.00-10.2 %0.01,451.20322.0177.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,908.021.00100.0 %5.01,046.380.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,879.052,208.0043.1 %5.01,189.12440.1663.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 640,805.7758,441.94-43.2 %0.015,155.093,207.6078.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,257.901.00100.0 %5.01,476.00107.5592.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 44,773.194,258.2410.8 %5.02,447.95979.4560.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น10,281.534,569.0055.6 %5.03,504.931,890.5446.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 521,368.9217,874.9916.4 %5.02,861.02354.7387.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น27,498.1310,955.2060.2 %5.0972.54228.7976.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,713.595,270.89-11.8 %0.02,736.11487.8482.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น1,985.945,893.83-196.8 %0.0524.27502.524.1 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,846.194,321.9336.9 %5.02,344.95405.4982.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,528.504,952.30-9.4 %0.01,223.01349.1371.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 42,685.611,532.0043.0 %5.01,052.45731.4030.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ585.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)12,173.5114,148.00-16.2 %0.03,657.053,490.754.5 %2.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)17,116.068,303.0051.5 %5.02,558.10152.0094.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น11,795.602,476.0079.0 %5.01,051.860.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,282.907,852.00-83.3 %0.01,590.63501.6068.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)12,907.139,304.9227.9 %5.04,644.870.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 415,227.321.00100.0 %5.04,087.820.95100.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น8,316.0510,023.80-20.5 %0.03,192.032,994.346.2 %3.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.22,120.2216,731.5724.4 %5.0323.0839.9087.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,655.49769.0053.5 %5.071.0042.1440.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น4,200.741,886.0055.1 %5.01,413.1734.8397.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,056.561,504.0050.8 %5.0861.70382.4555.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,340.845,903.75-36.0 %0.01,184.97183.6084.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น7,170.4133,263.88-363.9 %0.01,793.492,019.63-12.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น6,209.879,676.99-55.8 %0.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น12,915.8619,682.01-52.4 %0.02,706.3193.2596.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น5,871.551.00100.0 %5.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น3,067.771.00100.0 %5.0804.650.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,670.461.00100.0 %5.01,051.860.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,837.51865.5182.1 %5.01,280.05326.4874.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,103.073,037.3540.5 %5.01,320.03265.2179.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น4,558.886,040.00-32.5 %0.012,245.660.95100.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น15,963.4412,185.9023.7 %5.0775.59213.2372.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น18,196.8613,788.0024.2 %5.0558.65218.5060.9 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 45,476.987,150.0084.3 %5.01,022.090.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 415,598.4913,344.0014.5 %5.03,203.00864.6673.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,608.451,401.0046.3 %5.0690.5660.4991.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น21,723.9666,534.15-206.3 %0.01,476.14473.1567.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,310.212,654.0019.8 %5.0918.75163.8582.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 8,099.237,080.0012.6 %5.01,507.86242.4883.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,764.242,785.0041.5 %5.01,013.83135.6886.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,460.944,164.006.7 %3.01,741.84144.2791.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,176.246,351.29-52.1 %0.01,184.97643.6745.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น20,691.124,879.6876.4 %5.0104,750.412.85100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)33,938.8911,754.4865.4 %5.03,358.96703.5079.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 133,762.7214,650.0056.6 %5.01,011.32427.5057.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 224,259.7812,205.7349.7 %5.0719.60385.3946.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 315,900.4010,691.6432.8 %5.01,358.06108.3092.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 428,925.4811,917.0158.8 %5.01,685.06372.1777.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 591,685.8116,503.6082.0 %5.01,629.30598.2963.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,569.7714,706.00-123.8 %0.0400.93135.0066.3 %5.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น42,115.801.00100.0 %5.0357.53898.71-151.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น91,496.521.00100.0 %5.01,946.240.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบ39,410.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น24,225.3132,093.00-32.5 %0.01,091.552,809.15-157.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน22,782.7018,004.0021.0 %5.01,015.390.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น34,793.4326,808.0023.0 %5.01,175.831,135.923.4 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่50,991.6114,464.0071.6 %5.0942.20364.1361.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,868.2522,450.00-153.2 %0.02,570.60943.1663.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น21,955.7626,379.67-20.1 %0.03,489.171,861.3146.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น42,631.9642,720.00-0.2 %0.01,723.92409.1676.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,898.93802.0072.3 %5.01,158.27186.8483.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น139,057.7060,658.4756.4 %5.02,153.88546.0674.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,857.253,637.005.7 %2.5994.81794.6120.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,362.2711,370.00-112.0 %0.02,191.4852.2597.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,369.19899.0062.1 %5.01,359.711.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,030.311,763.0041.8 %5.0804.65261.7167.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,511,181 897,545 40.61 % 262,941 40,423 84.63 %