สรุปผลประเมินจังหวัดอุดรธานี เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,292.691,200.0047.7 %5.0573.59140.2275.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี8,286.316,181.8025.4 %5.056.1684.27-50.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี7,290.01736.5089.9 %5.065.31103.55-58.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี122,915.395,346.6095.7 %5.04,610.52278.0394.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี2,610.581,268.0051.4 %5.0782.77101.3387.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 481,464.112,667.2796.7 %5.04,566.750.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1017,245.7810,507.2039.1 %5.03,810.8579.2297.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี23,718.0623,288.391.8 %0.54,966.29406.2891.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,148.453,917.6223.9 %5.0647.9938.6394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,360.11485.0085.6 %5.0251.0096.9061.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี761.891,094.00-43.6 %0.0308.1257.0081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,249.77196.0094.0 %5.0266.0357.0078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,843.18337.0094.2 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม2,972.30220.0092.6 %5.0480.2448.8689.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,276.18350.0089.3 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,453.00530.0084.7 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,641.43425.0088.3 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ4,006.50409.0089.8 %5.0307.8819.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,952.64604.0084.7 %5.0442.01124.0071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ4,060.65477.0088.3 %5.0283.7144.6084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,921.88454.0088.4 %5.0298.763.2598.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ5,454.56345.0093.7 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง4,074.15325.0092.0 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,849.89595.0084.5 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 44,962.828,796.99-77.3 %0.02,268.29504.2077.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,826.055,157.12-6.9 %0.0972.92427.9156.0 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,132.511,397.0034.5 %5.0392.4457.4885.4 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,282.86849.5062.8 %5.0433.25150.3865.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,354.36841.0064.3 %5.0458.54104.6677.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,657.30940.1064.6 %5.0447.08140.0368.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี5,390.001,643.0069.5 %5.0751.37104.5086.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,117.752,174.0047.2 %5.01,258.16136.7489.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,681.211,656.0055.0 %5.0934.89433.7453.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 516,110.4335,408.00-119.8 %0.07,434.533,706.7050.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,902.841,053.0073.0 %5.0725.72212.2670.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี10,306.505,695.0044.7 %5.03,483.042,596.9525.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,353.702,907.62-23.5 %0.0584.77340.1041.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี7,819.633,552.0054.6 %5.01,695.541,002.9040.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี6,004.535,459.009.1 %4.51,410.3086.7593.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,157.072,303.1644.6 %5.01,798.23152.5391.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี22,024.4617,515.9920.5 %5.02,646.34537.2779.7 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี246,554.39395,760.31-60.5 %0.01,349.20741.0045.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,892.62587.0084.9 %5.0896.8797.9189.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)6,508.844,822.5625.9 %5.01,170.49151.9187.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)10,346.2110,651.86-3.0 %0.04,027.821,040.3074.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 39,580.937,635.0020.3 %5.03,594.071,196.9566.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,324.112,484.0025.3 %5.086.2435.0659.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,869.321,597.0058.7 %5.01,144.070.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,052.281,033.0066.2 %5.0915.88446.4151.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,965.404,326.8412.9 %5.0956.98332.5065.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี7,508.4937,696.00-402.0 %0.01,885.692,660.45-41.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ7,988.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี8,770.8412,338.09-40.7 %0.01,961.7661.3996.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี11,761.733,059.0074.0 %5.0801.78566.6129.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,113.996,678.15-62.3 %0.01,220.13414.1266.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,735.864,089.0039.3 %5.01,885.69363.1980.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,664.443,821.0018.1 %5.01,071.08327.2569.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี7,038.277,097.00-0.8 %0.01,144.0736.1096.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี14,974.559,493.0036.6 %5.0569.29247.2156.6 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 99,641.7362,338.3137.4 %5.01,773.85269.0384.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,830.29951.0066.4 %5.0649.650.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี3,739.611.00100.0 %5.01,144.070.9599.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี16,668.5711,713.0129.7 %5.01,619.26228.6785.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,257.132,713.0016.7 %5.0425.69109.4474.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี10,898.4114,236.00-30.6 %0.02,670.36203.2392.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี8,956.215,973.0033.3 %5.02,532.24673.7673.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี6,375.338,991.85-41.0 %0.02,646.64448.2383.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 127,961.9711,937.0657.3 %5.01,395.78967.3030.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 238,233.8614,461.9662.2 %5.01,482.47497.5566.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 332,854.1414,279.9956.5 %5.01,381.32271.4180.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 450,854.459,521.9181.3 %5.01,528.28171.5188.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี5,028.915,405.20-7.5 %0.0328.06153.8253.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี89,390.1037,930.0057.6 %5.01,821.1896.7594.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี179,006.31512.2399.7 %5.01,227.43349.4271.5 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี69,554.3419,857.5571.5 %5.0982.981,061.21-8.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี33,800.7219,709.0041.7 %5.01,003.30161.5083.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี44,594.4923,394.0147.5 %5.01,012.38162.2484.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ79,897.567,558.2490.5 %5.01,017.8095.8890.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน96,821.2119,304.0080.1 %5.01,042.82210.2979.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี25,452.5714,861.6441.6 %5.02,790.353,847.05-37.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี8,231.357,504.008.8 %4.02,311.74175.1392.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี78,222.0376,259.002.5 %1.01,439.97437.1569.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,965.291,484.3149.9 %5.01,285.36325.8374.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,857.162,627.0045.9 %5.01,054.97200.8781.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,843.585,958.00-23.0 %0.01,763.55343.5080.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,086.731,981.0035.8 %5.01,385.78326.8376.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,248.105,131.1349.9 %5.02,579.14892.3965.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี1,044.97106.0089.9 %5.0399.80287.4928.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ8,704.68ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,402.02ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,828,913 1,079,177 40.99 % 120,560 34,571 71.32 %