สรุปผลประเมินจังหวัดนนทบุรี เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,315.581,013.0069.4 %5.0310.6156.5081.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,352.861,812.0046.0 %5.0576.8345.5192.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,044.401,783.0041.4 %5.0443.720.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 420,500.0815,442.0024.7 %5.04,832.61434.1591.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 130,870.1527,776.0010.0 %5.03,285.12285.0091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 215,221.3825,219.00-65.7 %0.02,841.73199.5093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,489.692,293.0058.2 %5.0352.3831.3591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 25,877.522,077.0064.7 %5.0367.6538.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,465.953,729.0031.8 %5.0366.2776.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 28,096.923,435.0057.6 %5.0299.8747.5084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,363.86732.0078.2 %5.0198.1295.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง5,653.623,581.0036.7 %5.0319.7247.5085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่4,731.942,156.0054.4 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,162.961,150.0072.4 %5.0259.7695.0063.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,210.1912,000.00-93.2 %0.01,432.55945.7734.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,839.843,111.00-9.5 %0.01,072.92598.5044.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี3,884.071,330.0065.8 %5.0862.10342.0060.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,127.611,219.0061.0 %5.0405.6939.6790.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,467.311,180.0052.2 %5.0355.7398.6472.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,150.211,775.0057.2 %5.0694.78387.9444.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,299.152,374.0044.8 %5.0793.79224.1371.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,112.101,709.0058.4 %5.0957.15437.0054.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี62,132.3720,664.0066.7 %5.01,679.7985.5094.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี3,506.508,395.00-139.4 %0.0803.20245.0269.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,287.601,744.0047.0 %5.0512.6039.8592.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี4,708.531,344.0071.5 %5.01,009.740.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,564.85686.0073.3 %5.0367.6516.3495.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี3,847.614,451.00-15.7 %0.0500.77262.9647.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี15,036.9123,395.00-55.6 %0.02,668.621,694.0336.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,560.024,603.0017.2 %5.0767.02365.2852.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี4,169.122,394.0042.6 %5.0576.8651.8791.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,215.7813,154.00-111.6 %0.01,337.4771.0594.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,617.462,337.0079.9 %5.0475.95193.7259.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,137.052,177.0030.6 %5.0444.41227.8648.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,862.422,375.0059.5 %5.0652.8957.0091.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,257.473,350.0046.5 %5.01,090.26249.2577.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,394.8417,247.00-169.7 %0.01,432.5558.9895.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี10,333.757,000.0032.3 %5.0927.97161.8882.6 %5.0
รจก.บางขวาง 184,746.89234,420.00-26.9 %0.01,960.69103.5094.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี56,201.5552,620.006.4 %3.0798.56214.7073.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,434.23886.0063.6 %5.0272.571.0099.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,267.721,807.0057.7 %5.0919.12143.1984.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,756.491,738.0053.7 %5.0538.80230.9557.1 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี11,362.9711,585.00-2.0 %0.02,082.31313.5084.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี4,641.952,308.0050.3 %5.0538.84253.2753.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,651.425,160.00-10.9 %0.0525.06259.0250.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี17,148.5113,678.0020.2 %5.0645.1945.7692.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 123,750.6110,518.0055.7 %5.0360.07179.3150.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 219,757.0141,811.00-111.6 %0.0614.84214.3665.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,514.884,611.00-2.1 %0.0334.41232.7530.4 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี7,011.1710,191.00-45.4 %0.0256.96190.0026.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี57,181.7722,306.0061.0 %5.0453.63362.0920.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี15,563.6523,776.00-52.8 %0.02,347.66738.6368.5 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก758,501.38609,000.0019.7 %5.011,754.08664.9694.3 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ240,652.02139,000.0042.2 %5.0359.02308.3514.1 %5.0
สถาบันทันตกรรม95,507.2165.0099.9 %5.0201.59101.8049.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,520.982,779.0021.1 %5.0656.77254.0161.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,439.00697.0071.4 %5.0272.5752.5180.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี114,679.7024,312.5478.8 %5.051,165.056,275.5487.7 %5.0
รวม 1,937,161 1,445,481 25.38 % 113,593 19,503 82.83 %