สรุปผลประเมินจังหวัดเลย เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,578.25764.0070.4 %5.0608.39348.8342.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย23,210.0619,198.4717.3 %5.081.18105.25-29.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย9,903.649,051.498.6 %4.066.57115.24-73.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,784.794,202.0012.2 %5.0104.0049.1252.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,583.041,881.0027.2 %5.0741.50115.2384.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,781.411,290.0053.6 %5.0396.3545.3188.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย21,068.9111,192.0046.9 %5.02,681.14364.8086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่4,163.93588.0085.9 %5.0300.0166.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน3,316.13378.0088.6 %5.0320.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,084.58423.0086.3 %5.0416.7749.4088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,186.29510.0084.0 %5.0321.2266.5079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,148.87328.0089.6 %5.0453.68104.5077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว787.4216.0098.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,026.64894.0077.8 %5.0396.6999.7574.9 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,123.21436.0086.0 %5.0234.4959.8574.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว984.10187.0081.0 %5.0410.1466.5083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,138.61524.0083.3 %5.0372.3957.0084.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่10,598.026,414.8639.5 %5.01,555.24600.2761.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน5,778.274,397.1023.9 %5.0816.00134.7283.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย5,556.805,313.394.4 %2.01,483.13751.3849.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,286.141,221.0046.6 %5.0608.40137.2877.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,452.99627.0081.8 %5.01,102.81376.0565.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,092.83676.0078.1 %5.0779.53192.1675.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,345.90314.8086.6 %5.01,586.38240.9084.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,186.392,255.0046.1 %5.0950.69254.5173.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,062.87750.0063.6 %5.0570.47240.0657.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,935.092,916.7940.9 %5.01,654.27351.4578.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,767.542,528.0032.9 %5.01,197.8952.2595.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย9,492.279,613.64-1.3 %0.01,426.07160.8488.7 %5.0
ท่าอากาศยานเลย43,886.5543,695.080.4 %0.5576.07382.7533.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย3,792.221,407.6062.9 %5.0988.7184.5091.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย2,558.26627.0075.5 %5.081.2791.05-12.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,551.54425.0083.3 %5.081.27376.05-362.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,847.721,188.0058.3 %5.0855.130.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,565.51627.0075.6 %5.0741.50376.0549.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,085.682,279.1426.1 %5.0931.66273.2670.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย6,296.092,430.0061.4 %5.01,730.332,790.11-61.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,459.472,086.0039.7 %5.01,102.790.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,916.701,622.0058.6 %5.01,026.74171.6183.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย13,066.899,791.4925.1 %5.01,502.15102.9793.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย10,798.522,609.0075.8 %5.0893.65422.7252.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,560.081,597.1055.1 %5.01,121.82285.0874.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,798.112,624.0045.3 %5.01,102.81145.2686.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย5,499.452,397.0056.4 %5.01,273.98176.5186.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,709.093,088.05-14.0 %0.0760.532.3399.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย10,830.362,995.0072.3 %5.0893.63289.8867.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย28,361.9630,343.62-7.0 %0.0892.55529.2240.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,116.68554.0073.8 %5.0608.3944.6292.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย2,929.94991.0066.2 %5.0836.57168.1479.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย744.43492.0033.9 %5.0684.45201.1170.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)3,647.114,948.53-35.7 %0.0931.67320.2765.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย4,655.382,692.5042.2 %5.01,350.02501.9262.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย6,700.471,774.6673.5 %5.01,958.53150.8492.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 311,962.776,286.2647.5 %5.01,623.00332.8579.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)3,537.266,935.18-96.1 %0.01,579.92489.8669.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 125,018.9715,457.0238.2 %5.02,637.24211.2392.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 23,575.768,003.94-123.8 %0.01,491.03384.2574.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย29,861.292,061.7093.1 %5.0329.28110.7366.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย74,733.3136,126.0051.7 %5.01,657.29343.7879.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย83,985.5727,413.3367.4 %5.0964.75241.7874.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายไม่ครบ10,292.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ388.89ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบ9,724.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ19.86ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย17,296.2815,167.0012.3 %5.02,388.251,091.6554.3 %5.0
โรงพยาบาลเลย412,383.91422,491.00-2.5 %0.03,632.319,446.61-160.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,176.303,063.283.6 %1.5969.69294.8769.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,497.791,198.0052.0 %5.0665.43217.1267.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 28,109.497,818.3072.2 %5.04,190.133,555.7315.1 %5.0
รวม 1,024,942 764,196 25.44 % 66,690 29,815 55.29 %