สรุปผลประเมินจังหวัดหนองคาย เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย4,445.551.00100.0 %5.0509.000.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย23,492.8525,769.55-9.7 %0.070.7887.04-23.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย2,978.684,481.80-50.5 %0.0591.63157.4973.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,971.631,406.0052.7 %5.0610.6534.2594.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย19,513.538,669.6055.6 %5.02,600.77148.2094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ5,163.42465.0091.0 %5.0306.4470.1177.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,704.53519.0089.0 %5.0343.4575.0578.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,510.29358.0092.1 %5.0430.6869.7483.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย5,010.48600.0088.0 %5.0303.6269.0677.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,547.00433.0090.5 %5.0355.0869.3580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,476.79214.0095.2 %5.0442.2034.6592.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 26,756.415,452.0019.3 %5.02,622.010.00100.0 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย58,255.0355,208.025.2 %2.52,553.03154.3894.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,453.577,791.04-42.9 %0.01,295.22625.1051.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,777.771,885.7950.1 %5.0435.49197.6454.6 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย2,336.763,183.00-36.2 %0.0862.76640.2825.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย2,960.03960.0067.6 %5.0657.74416.0036.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย5,654.13859.0084.8 %5.0476.86181.1762.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย5,436.592,680.5650.7 %5.0794.251,671.23-110.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,197.361,005.0076.1 %5.0954.68332.5065.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,948.182,961.6225.0 %5.0895.88100.3488.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,822.894,214.2312.6 %5.0796.1998.8187.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย4,729.7410,953.61-131.6 %0.01,079.48339.9968.5 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,135.56883.0071.8 %5.0623.09350.1143.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย25,239.71795.0096.9 %5.0226.0734.8184.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,774.461,361.0063.9 %5.0737.1564.8991.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,000.90592.0080.3 %5.0528.01298.1043.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,729.414,270.139.7 %4.51,079.48107.5590.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย6,521.1453,523.34-720.8 %0.01,174.561,388.18-18.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย6,074.445,036.1117.1 %5.01,174.56516.8056.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,788.492,484.0057.1 %5.01,326.69491.5063.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,090.166,392.20-25.6 %0.01,079.4850.8295.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย4,094.734,195.00-2.4 %0.0451.95212.6453.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,580.582,668.3225.5 %5.0794.24687.4113.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,029.343,080.5923.5 %5.0870.30239.8972.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,552.412,353.1264.1 %5.0870.30273.9668.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย4,747.761,831.8061.4 %5.01,079.480.9599.9 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,433.432,244.0080.4 %5.0629.66252.0360.0 %5.0
รจจ.หนองคาย 60,913.6734,109.9144.0 %5.0690.60133.0680.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,414.511,202.0050.2 %5.0394.8995.5475.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,610.603,008.2934.8 %5.01,336.85310.3676.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,683.301,109.0058.7 %5.0489.98106.1178.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย6,020.954,530.9424.7 %5.0990.97330.5266.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย3,034.04800.0073.6 %5.0451.9538.0091.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย(จังหวัดหนองคาย)6,033.344,926.1918.4 %5.01,377.97408.2170.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 156,318.9911,374.2279.8 %5.01,441.78473.5767.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 252,400.3914,612.0072.1 %5.01,498.51219.9685.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย4,691.563,574.0823.8 %5.0254.54247.812.6 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย85,922.8537,020.9956.9 %5.01,263.43694.8145.0 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย65,189.4953,956.4317.2 %5.0607.0680.7586.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย12,028.1716,344.07-35.9 %0.01,664.151,124.8232.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 2,979.631,616.0045.8 %5.0604.08280.4253.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย3,188.161,470.0053.9 %5.0489.98105.2178.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย36,894.0818,715.0049.3 %5.03,547.314,085.00-15.2 %0.0
รวม 693,259 440,150 36.51 % 47,115 19,277 59.08 %