สรุปผลประเมินจังหวัดมหาสารคาม เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,830.62878.0069.0 %5.0447.99166.9262.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม30,851.7512,436.5059.7 %5.0176.28140.2620.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,979.823,303.2717.0 %5.0795.49188.5876.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม2,998.411,370.0054.3 %5.0676.1790.0386.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม19,076.8114,942.0021.7 %5.03,490.52258.6892.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,913.141,082.0078.0 %5.0343.1122.5193.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,516.35390.0088.9 %5.0305.3644.6385.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,421.23818.0076.1 %5.0316.3848.2284.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม3,960.74624.0084.2 %5.0277.8248.3182.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,448.89589.0082.9 %5.0297.8810.4096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,362.95415.0087.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,622.25325.0091.0 %5.0229.1842.1281.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย6,240.40578.0090.7 %5.0384.6796.7974.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,339.29666.0084.7 %5.0321.153.3499.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,318.85352.0089.4 %5.0158.8213.1391.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,290.37188.0094.3 %5.0289.4012.4995.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,329.34474.0085.8 %5.0188.6811.8493.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,669.055,731.89-56.2 %0.0809.28318.5560.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือไม่ครบ1,467.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,957.491,424.0064.0 %5.0961.41133.2486.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,026.962,269.0025.0 %5.0695.1795.9286.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม2,807.631,403.0050.0 %5.0619.12237.6761.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,149.362,242.1472.5 %5.02,653.83791.6570.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,400.104,509.56-87.9 %0.0490.85417.9714.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,026.381,039.0079.3 %5.01,455.83924.9236.5 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,727.771,779.0052.3 %5.0934.49104.3888.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม7,561.7816,206.68-114.3 %0.01,436.97583.4959.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,322.042,555.1023.1 %5.0809.28290.3164.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,842.11382.0079.3 %5.058.1752.439.9 %4.5
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,267.97897.0072.6 %5.0616.0946.4692.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม4,853.64605.0087.5 %5.01,227.6388.3592.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,778.343,759.020.5 %0.5942.3949.8494.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม6,417.6118,980.00-195.7 %0.01,777.08943.8946.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม8,794.927,908.0010.1 %5.02,009.880.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม3,439.161,877.0045.4 %5.0593.1396.4683.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,220.229,526.80-15.9 %0.02,005.37135.1993.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม11,465.101,893.0083.5 %5.0469.78309.0734.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,742.532,921.0022.0 %5.0775.14199.2874.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,771.367,147.00-49.8 %0.0866.3334.3796.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,883.133,024.0048.6 %5.01,151.55250.9778.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม5,800.712,877.8650.4 %5.0828.5336.2795.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม11,446.521,543.0086.5 %5.0674.15339.6849.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 42,660.8861,015.00-43.0 %0.0897.19964.25-7.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,330.472,313.0030.6 %5.0600.11105.3782.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,100.463,185.0022.3 %5.0502.33161.5467.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,794.041,567.0043.9 %5.0600.11174.5970.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม6,832.635,175.0024.3 %5.01,113.52374.0166.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม3,548.133,703.00-4.4 %0.0771.25469.3839.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,686.1210,070.19-173.2 %0.0866.3185.7390.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 129,629.5311,810.0760.1 %5.01,322.57215.3783.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 218,138.2911,910.0034.3 %5.018,714.30335.0598.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 314,510.679,248.5436.3 %5.01,064.31562.2147.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม17,859.7712,274.4031.3 %5.01,804.22233.1987.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม11,429.148,023.7329.8 %5.0438.33104.5176.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม86,124.5851,287.0040.5 %5.01,545.651,237.2220.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม37,437.52238.2799.4 %5.0837.9552.1693.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม35,523.2931,622.0011.0 %5.0910.650.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม25,374.6023,606.567.0 %3.5803.970.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย62,294.1919,064.4069.4 %5.0806.9068.2891.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม20,409.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0738.30192.8573.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม16,348.3124,404.01-49.3 %0.01,818.251,245.1731.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,317.212,365.0028.7 %5.0809.29254.7868.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,665.451,336.0049.9 %5.0600.11188.1968.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม42,932.7614,095.5167.2 %5.06,049.673,148.9047.9 %5.0
รวม 704,411 450,245 36.08 % 77,176 17,854 76.87 %