สรุปผลประเมินจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0505.84105.4479.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด14,720.541,871.6887.3 %5.0145.92153.46-5.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด1,178.343,579.00-203.7 %0.0471.26228.4951.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,034.031,347.0055.6 %5.0433.2352.5387.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด22,880.445,383.2576.5 %5.03,222.91153.7895.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย2,013.1389.0095.6 %5.0287.012.8599.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,462.71680.0080.4 %5.0235.340.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,266.20181.0094.5 %5.0161.0416.5689.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,672.56389.0091.7 %5.0185.6625.3686.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,295.29660.0084.6 %5.0231.2868.7670.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,649.15437.0088.0 %5.0290.8734.8488.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,538.19381.0089.2 %5.0265.6244.0183.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,649.77382.0091.8 %5.0230.1425.8988.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี1,407.511.0099.9 %5.0128.070.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,939.251,793.0063.7 %5.0250.4862.2175.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,379.29544.0087.6 %5.0331.3034.8789.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน4,152.09367.0091.2 %5.0234.9652.3277.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,311.38322.0090.3 %5.0203.4216.5191.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,157.50308.0090.2 %5.0123.816.9794.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,490.25371.0091.7 %5.0346.0168.9680.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร504.75404.0020.0 %5.0349.7326.4192.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,748.41405.0089.2 %5.0220.1952.7276.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,406.623,744.9315.0 %5.01,036.06503.5051.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด777.491.0099.9 %5.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง3,006.181,512.0049.7 %5.0301.58171.0043.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,738.621,843.2032.7 %5.0524.39237.5054.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,812.33696.0075.3 %5.0517.16152.0070.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด2,349.381,942.0017.3 %5.0918.04302.0667.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,640.831,774.0051.3 %5.0769.8517.5797.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,615.201,154.0075.0 %5.0807.8779.2990.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด7,778.682,920.0062.5 %5.02,092.17350.1683.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,528.703,638.25-43.9 %0.0617.59411.9633.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,411.804,087.0024.5 %5.01,062.11201.8881.0 %5.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,362.224,975.00-14.0 %0.01,058.0129.4597.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)20,569.5019,915.003.2 %1.51,781.35528.5370.3 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด72,631.4941,404.6043.0 %5.0286.57918.25-220.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,988.862,098.8047.4 %5.0990.50346.1165.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,833.06846.0053.8 %5.043.4022.7047.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด2,032.041,808.0011.0 %5.063.6459.316.8 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด4,201.62831.0080.2 %5.01,093.1243.6696.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,819.27854.0069.7 %5.0700.41385.7044.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,810.081.00100.0 %5.0845.90388.9754.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,630.8839,289.20-414.9 %0.02,852.401,693.6540.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,576.153,500.0037.2 %5.01,226.230.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,977.803,284.0067.1 %5.03,165.85671.7678.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,316.1516,624.37-163.2 %0.01,128.22223.2580.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด12,202.542,092.0082.9 %5.01,055.08655.5037.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,445.303,316.5025.4 %5.01,302.29493.9862.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,895.183,788.0022.6 %5.0818.16173.0778.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด5,018.842,196.0056.2 %5.01,283.24569.7555.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด4,007.516,146.00-53.4 %0.0648.5374.4588.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด13,581.438,676.0036.1 %5.0489.85109.2577.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,900.684,813.00-65.9 %0.0386.580.9599.8 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 68,085.3944,333.1334.9 %5.01,163.4463.0094.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด649.10572.0011.9 %5.0238.9670.0270.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,400.581,999.7141.2 %5.0788.86559.3429.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,965.032,724.008.1 %4.0693.78103.6585.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด5,134.426,689.67-30.3 %0.01,167.46468.3659.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,724.723,229.0031.7 %5.01,188.20342.2971.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,766.446,299.2341.5 %5.0919.6087.1090.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 141,342.7116,848.0059.2 %5.01,131.68519.2254.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 215,776.2914,840.005.9 %2.51,170.73291.7575.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 322,275.551.00100.0 %5.0941.08202.9578.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)58,283.2911,075.9881.0 %5.02,272.666,420.57-182.5 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด6,756.937,409.28-9.7 %0.0256.84314.08-22.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,568.367,103.79-176.6 %0.0291.74560.43-92.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด150,227.5959,007.0060.7 %5.01,567.26316.4479.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด145,859.0922,160.0084.8 %5.0876.94935.42-6.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด43,215.121.00100.0 %5.01,133.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย24,432.218,522.6765.1 %5.0905.30492.3745.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร20,349.301.00100.0 %5.0808.560.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง200,850.3314,191.0092.9 %5.0916.67147.4283.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด77,245.25134.7599.8 %5.0760.18425.9044.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,693.0125,883.00-167.0 %0.02,007.20973.2151.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,498.061,454.0058.4 %5.0750.82237.7768.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,425.411,095.0068.0 %5.0655.74302.0353.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด48,889.145,020.0089.7 %5.08,371.095,100.0039.1 %5.0
รวม 1,304,731 470,260 63.96 % 69,949 29,987 57.13 %