สรุปผลประเมินจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,379.05896.0062.3 %5.0551.5697.7282.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0194.2482.9457.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,874.903,572.007.8 %3.5890.42146.3683.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,453.6083.5097.6 %5.0719.3034.3895.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์12,071.0113,149.51-8.9 %0.02,468.84366.8785.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์5,184.931,096.0078.9 %5.0293.840.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,330.70733.0078.0 %5.0323.2970.6378.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,439.931,025.0076.9 %5.0225.5770.3268.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย4,018.30875.0078.2 %5.0200.8669.5665.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,585.37577.0087.4 %5.0387.3869.6382.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,503.32502.0085.7 %5.0314.2970.0777.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,735.52189.0094.9 %5.0421.1170.1483.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก4,314.17442.0089.8 %5.0318.2438.0288.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,516.05375.0089.3 %5.0377.0017.4495.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,275.34456.0086.1 %5.0147.4219.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,410.02573.0083.2 %5.0293.6876.9373.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์7,198.295,246.5027.1 %5.01,384.86889.1135.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,705.973,210.0031.8 %5.01,118.61949.3915.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,426.891,658.0751.6 %5.0833.47199.3476.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,977.46988.0066.8 %5.0662.23354.5746.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,146.852,525.0050.9 %5.01,289.851,834.92-42.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,907.294,996.98-162.0 %0.0455.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,456.692,887.3047.1 %5.01,498.93170.4988.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,218.363,356.0020.4 %5.01,107.46579.6347.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์5,542.6311,101.80-100.3 %0.01,289.8583.4393.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,140.232,166.7931.0 %5.0871.4035.1696.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,673.88306.0081.7 %5.061.3634.8043.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์4,078.451,771.0056.6 %5.0634.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,718.561,121.0058.8 %5.0624.22271.0056.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,591.613,245.509.6 %4.5890.44133.9985.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,971.7447,014.79-1,482.1 %0.01,344.961,014.6924.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,994.904,980.000.3 %0.51,251.74157.0087.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,894.6739,015.00-901.8 %0.0890.42886.640.4 %0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,337.1011,550.49-82.3 %0.01,403.9551.3696.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,383.054,334.20-28.1 %0.0852.46349.9159.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,151.173,967.154.4 %2.0871.43388.5655.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,223.22386.0992.6 %5.01,365.84176.2087.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,424.962,150.0060.4 %5.01,086.47295.5072.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์3,463.273,806.00-9.9 %0.0418.350.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์34,727.413,854.0088.9 %5.0844.61138.4283.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 101,275.3357,216.0943.5 %5.01,230.20761.8638.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,762.541,198.0056.6 %5.0491.0826.2594.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,805.182,565.8155.8 %5.0776.42159.8579.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,716.26930.9065.7 %5.0624.22209.2166.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์6,406.695,526.8713.7 %5.01,350.24364.1373.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,280.423,131.0026.9 %5.01,213.72318.7473.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์9,271.217,116.4123.2 %5.01,765.18215.6787.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์68,383.857,823.2088.6 %5.02,058.64826.6459.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 133,294.5115,172.5054.4 %5.02,079.99229.0289.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 220,763.436,159.0070.3 %5.0982.12207.1478.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 353,944.8910,313.7380.9 %5.01,314.99153.1688.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์12,989.529,482.6527.0 %5.0411.10294.5028.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง27,787.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,048.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์33,385.9922,551.0032.5 %5.0898.96107.6688.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง17,607.2614,462.7617.9 %5.0880.40311.5464.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี43,162.1617,647.0059.1 %5.0823.16635.5522.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์20,114.0225,914.00-28.8 %0.01,992.851,822.438.6 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,740.822,778.0025.7 %5.0776.34443.3742.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์3,059.782,156.0029.5 %5.0567.15323.6042.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์50,660.7015,865.7968.7 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 689,071 418,192 39.31 % 57,025 22,642 60.29 %