สรุปผลประเมินจังหวัดสกลนคร เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,340.68577.0075.3 %5.0569.75117.4379.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร17,627.624,903.0072.2 %5.0191.57106.4444.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร2,933.491,588.5445.8 %5.0797.94184.1676.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,047.62510.0083.3 %5.0523.0747.8090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร16,040.8811,172.0030.4 %5.02,452.33150.9593.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,576.921,058.0076.9 %5.0301.2234.7488.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,488.281,124.0067.8 %5.0473.22126.0573.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,540.30436.0087.7 %5.0317.1237.5588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,779.79506.0086.6 %5.0280.6776.6572.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ5,107.20394.0092.3 %5.0153.1524.9783.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส3,990.32612.0084.7 %5.0414.6075.5481.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้วไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.053.0416.4868.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์3,434.94302.0091.2 %5.0367.1815.3095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,230.79429.0086.7 %5.0191.2264.7966.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,487.50269.0092.3 %5.0280.1574.7373.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง3,243.96358.0089.0 %5.0420.0685.5079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,347.12292.0091.3 %5.0417.2758.9885.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย3,402.80563.0083.5 %5.0319.2769.0178.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย3,922.21237.0094.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,178.05282.0091.1 %5.0251.3978.3668.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า3,750.32409.0089.1 %5.0401.0815.4196.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,651.533,473.714.9 %2.0931.03588.1536.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,864.492,062.0046.6 %5.01,159.24684.6840.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,039.741,708.0043.8 %5.0797.94217.1672.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,119.59454.0085.4 %5.0487.81601.60-23.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,369.892,138.0036.6 %5.0969.07410.5857.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,299.671,909.0042.1 %5.0556.17427.5023.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,995.703,906.0021.8 %5.01,558.60718.0053.9 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,193.042,769.6133.9 %5.01,292.3638.2197.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร7,227.9011,006.42-52.3 %0.01,119.24134.8887.9 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร53,624.8366,944.00-24.8 %0.0565.42118.0079.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)11,148.2424,218.00-117.2 %0.04,196.254,558.25-8.6 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร8,769.702,659.7569.7 %5.0912.04380.0058.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,608.95564.0064.9 %5.067.480.9098.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร3,837.997,752.50-102.0 %0.076.1739.3448.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,931.36261.0093.4 %5.0822.8644.0694.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,047.62995.0067.4 %5.0523.0776.0085.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,113.772,206.0029.2 %5.0874.0090.9189.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร6,091.615,786.005.0 %2.51,597.59952.9740.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,608.787,310.00-30.3 %0.01,383.86904.4834.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,959.20936.0076.4 %5.0636.44244.1561.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,732.258,875.00-87.5 %0.01,026.86100.7990.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร15,530.2317,782.51-14.5 %0.02,806.203,021.65-7.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร11,180.122,967.3173.5 %5.0816.94423.2348.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,793.893,127.0817.6 %5.01,140.23374.8767.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร4,473.184,948.00-10.6 %0.01,254.20321.1074.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,716.663,297.4042.3 %5.01,311.35248.8981.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร3,720.484,183.02-12.4 %0.0556.803.3399.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร12,178.785,464.7655.1 %5.01,026.13477.3753.5 %5.0
รจจ.สกลนคร 85,545.80112,005.00-30.9 %0.01,298.17424.5867.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร3,190.29871.0072.7 %5.0569.752.8599.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร5,161.381,969.0161.9 %5.0912.02390.2857.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,988.211,418.0087.1 %5.0702.86135.2380.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร6,299.523,376.2946.4 %5.01,156.98155.3186.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร4,940.483,180.8735.6 %5.01,273.34500.2560.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร5,069.446,431.74-26.9 %0.01,108.44148.2086.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2351,544.994,298.3991.7 %5.01,285.621,076.8616.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 125,956.8713,272.0048.9 %5.01,542.59364.6176.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 225,033.2813,952.0044.3 %5.02,623.69272.9089.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 384,812.687,300.0091.4 %5.02,618.04237.6590.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,533.484,248.066.3 %3.0254.30281.68-10.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร106,496.7166,842.0137.2 %5.02,037.78887.5656.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร20,166.7713,429.4033.4 %5.0803.03542.1132.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม15,838.9912,552.0020.8 %5.0843.671,086.72-28.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน132,935.6119,722.0085.2 %5.01,165.01589.2549.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร10,131.9919,486.08-92.3 %0.02,179.801,270.4541.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,070.391,941.0036.8 %5.0854.99224.2473.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร3,303.77733.0077.8 %5.0702.86148.9278.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร46,080.9112,704.4772.4 %5.05,823.694,564.6921.6 %5.0
รวม 951,402 545,458 42.67 % 69,397 30,966 55.38 %