สรุปผลประเมินจังหวัดนครพนม เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม3,059.00745.0075.6 %5.0454.540.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม327,952.8110,969.0096.7 %5.02,190.53246.1688.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม2,787.462,028.0027.2 %5.0306.25174.4443.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,787.521,712.0054.8 %5.0701.31139.1080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม12,255.557,045.6042.5 %5.02,013.41271.0686.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน7,570.96407.0094.6 %5.0219.3684.6961.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,520.91479.0089.4 %5.0285.1291.3268.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก3,636.66208.0094.3 %5.0514.8793.6581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า4,791.09282.0094.1 %5.0294.683.1298.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,838.25320.0093.4 %5.0300.640.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,678.77515.0089.0 %5.0399.13103.3174.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,877.82564.0088.4 %5.0251.4668.2772.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,467.23439.0090.2 %5.0351.7451.8785.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์4,860.25378.0092.2 %5.0261.420.01100.0 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม10,630.4126,822.00-152.3 %0.02,013.82284.4185.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,989.555,521.20-38.4 %0.01,024.58518.7049.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,436.771.00100.0 %5.0378.01152.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,734.511,613.0041.0 %5.0382.62152.0060.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,621.771,289.4050.8 %5.0487.18133.0072.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,936.241,172.0070.2 %5.01,043.59252.9875.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,299.16837.0084.2 %5.0564.65552.422.2 %1.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,518.921,247.0077.4 %5.0342.7666.5080.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,848.471,036.6686.8 %5.02,051.45975.5552.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,934.353,167.00-7.9 %0.0557.79296.0046.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,254.113,514.2217.4 %5.01,138.65502.4755.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม6,688.251,317.0080.3 %5.0755.0469.2290.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม5,410.917,798.05-44.1 %0.0973.88520.9046.5 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม71,711.4677,686.18-8.3 %0.0190.90324.19-69.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,956.471,356.0065.7 %5.0834.42214.7874.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,224.45101.0091.8 %5.049.9351.70-3.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม2,731.921,018.0062.7 %5.062.9735.9842.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,114.84666.0078.6 %5.0782.0025.6096.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,325.721,170.0064.8 %5.0568.20313.5944.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,539.692,461.0045.8 %5.0815.41420.8548.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม5,679.1927,094.61-377.1 %0.01,214.741,431.46-17.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม4,574.025,692.00-24.4 %0.01,157.68288.8075.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,306.902,205.0048.8 %5.0674.65292.3256.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม14,983.8511,036.4026.3 %5.01,975.38138.5293.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม11,472.702,336.0079.6 %5.0606.23310.4148.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม4,338.9712,842.06-196.0 %0.0834.42305.3663.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม5,130.934,292.0016.4 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม5,252.682,012.7061.7 %5.0948.5268.9892.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม5,657.584,888.3613.6 %5.0625.2564.2189.7 %5.0
สพ.นครพนม36,876.398,819.9976.1 %5.0670.21372.4544.4 %5.0
รจก.นครพนม 92,511.5463,530.1831.3 %5.01,428.271,060.4025.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม5,642.852,560.0454.6 %5.01,313.472.8599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,073.783,921.003.8 %1.5891.47307.0065.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,342.301,395.0058.3 %5.0568.20271.9052.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม5,819.035,214.2410.4 %5.0986.28255.2974.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม2,731.592,132.0022.0 %5.01,195.36328.9272.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,541.746,201.02-75.1 %0.0623.03373.0040.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 133,300.4611,314.2866.0 %5.01,324.45485.0063.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 210,829.635,772.6946.7 %5.01,500.301,067.5028.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม26,949.449,570.7664.5 %5.0454.98374.3117.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม30,974.724,112.6286.7 %5.0334.62193.8042.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม36,242.9810,942.0069.8 %5.0741.56219.5670.4 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม46,151.2547,549.00-3.0 %0.01,168.00249.2178.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง28,759.2419,374.8032.6 %5.0890.97151.9182.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม13,986.9921,092.00-50.8 %0.01,756.361,837.87-4.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,100.702,143.0030.9 %5.0682.27117.4982.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม4,177.181,817.0056.5 %5.0549.1829.5994.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม35,824.1618,028.7149.7 %5.02,633.52568.6178.4 %5.0
รวม 1,035,225 483,775 53.27 % 52,174 19,028 63.53 %