สรุปผลประเมินจังหวัดมุกดาหาร เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,633.381,969.0025.2 %5.0477.1069.7585.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร30,461.169,265.2569.6 %5.084.6266.5021.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร1,190.6510,012.33-740.9 %0.034.3619.0044.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร2,907.841,667.0042.7 %5.0534.1536.9693.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,827.742,150.0043.8 %5.0724.3157.1892.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร20,109.8516,179.5419.5 %5.02,968.19180.5093.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0432.9834.8791.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,707.04467.0087.4 %5.0226.2016.9092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,727.17365.0090.2 %5.0232.8334.1785.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,812.48299.0092.2 %5.0333.7634.8789.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,526.22270.0092.3 %5.0266.5021.8391.8 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร22,855.7847,601.60-108.3 %0.03,762.60218.3994.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,144.893,615.9012.8 %5.0933.44872.806.5 %3.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,579.411,794.0030.4 %5.0458.0651.3788.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,886.021,957.0049.6 %5.0952.50295.9968.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,075.441,989.0035.3 %5.0610.2191.3785.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,743.69883.0067.8 %5.0515.13282.9945.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,227.752,204.0231.7 %5.0743.30190.0074.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,593.632,438.00-53.0 %0.0382.4295.0075.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,880.122,959.0039.4 %5.01,332.79152.0088.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 3,840.303,384.0011.9 %5.0933.4892.8890.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร4,343.572,811.9935.3 %5.0914.1195.0089.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร2,942.861,298.0055.9 %5.0591.1795.0083.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร2,267.201,356.0040.2 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,013.58470.0084.4 %5.0667.2358.7091.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,928.66210.0292.8 %5.0591.1947.5092.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,716.943,234.0013.0 %5.0857.42253.4370.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร14,165.1840,160.00-183.5 %0.01,370.851,743.76-27.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร4,577.612,810.0038.6 %5.01,218.70348.9571.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร3,252.682,574.0020.9 %5.0705.27292.1758.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร7,817.2310,034.77-28.4 %0.02,017.4051.9497.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,116.752,080.0033.3 %5.0686.25404.7041.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,762.233,066.0018.5 %5.0952.47423.0255.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,450.972,580.0025.2 %5.0762.34120.0884.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,887.891,452.0062.7 %5.0971.49243.8974.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร4,737.253,075.9235.1 %5.0534.120.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร33,744.862,400.0092.9 %5.0664.17272.6558.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร45,006.6821,554.4352.1 %5.0798.77475.0040.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,643.241,706.0635.5 %5.0477.10164.1665.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,182.613,183.0023.9 %5.01,047.55437.6758.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,570.521,096.0057.4 %5.0496.12104.2279.0 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,640.422,528.7530.5 %5.0838.41143.3282.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,873.061,120.2171.1 %5.0952.5028.5097.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร10,348.7510,310.790.4 %0.53,310.46380.9588.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร11,057.7420,346.22-84.0 %0.01,347.14201.4585.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร69,775.6110,035.8085.6 %5.01,615.34507.3068.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร5,502.9013,878.52-152.2 %0.0441.9535.2592.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร9,825.492,325.8376.3 %5.0266.0995.0064.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร93,379.5321,697.0076.8 %5.0760.31214.4171.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย24,975.7212,205.2251.1 %5.0605.61238.0560.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,072.5110,090.30-66.2 %0.01,651.771,494.259.5 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,135.402,080.0033.7 %5.0667.23139.5279.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,684.90892.0075.8 %5.0401.04221.6244.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร24,820.496,090.4975.5 %5.04,937.363,486.5029.4 %5.0
รวม 554,952 332,223 40.13 % 51,107 15,737 69.21 %