สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงใหม่ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,279.472,728.5016.8 %5.02,138.720.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 358,887.3432,763.3244.4 %5.0168.42243.75-44.7 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,485.5729.0098.8 %5.0787.1971.5690.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่7,934.686,448.0018.7 %5.063.2238.0039.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.37109.7359.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่60,034.955,097.8791.5 %5.0152.5378.5848.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่14,023.8612,875.668.2 %4.097.301.9598.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่14,098.3613,420.754.8 %2.01,718.97190.9188.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 52,870.361,942.9032.3 %5.01,554.080.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,063.671,624.0047.0 %5.01,053.4144.2795.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 837,541.4917,883.0052.4 %5.03,798.16129.2096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 118,156.5110,918.3239.9 %5.05,210.64312.5594.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 28,063.992,913.7063.9 %5.02,644.50342.9587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 17,504.863,541.0052.8 %5.0355.7858.9083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,044.503,544.0041.4 %5.0336.76109.9467.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,225.48581.0082.0 %5.0295.9843.4585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี3,632.68875.0075.9 %5.0210.0759.5771.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง831.71978.00-17.6 %0.0300.3551.4482.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,351.01497.0085.2 %5.0350.9891.8173.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,196.07599.0081.3 %5.0479.82124.0674.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,263.29636.0080.5 %5.0384.0181.7878.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,866.85132.0096.6 %5.0678.93152.0077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,211.47360.0088.8 %5.0330.8242.7587.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,181.81322.0089.9 %5.0689.23104.5084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,144.76388.0087.7 %5.0240.841.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง16,839.841,325.1092.1 %5.0323.1591.4871.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,017.911,135.0062.4 %5.0232.2777.7566.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,314.75436.0086.8 %5.0246.1923.8890.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,392.101,126.0066.8 %5.0277.1351.7781.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,404.37710.0079.1 %5.0403.9058.2385.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง3,933.18913.0076.8 %5.0683.6646.7293.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว3,914.72414.0089.4 %5.0456.580.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,289.38430.0086.9 %5.0457.2844.9190.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,210.40152.0095.3 %5.0482.94104.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,279.10357.0089.1 %5.0453.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,730.25313.0091.6 %5.0609.5754.8891.0 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 313,131.845,246.6860.0 %5.01,831.53174.0290.5 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,708.72217.2094.1 %5.01,215.350.00100.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,606.392,150.0017.5 %5.0823.6150.4493.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,692.808,953.05-16.4 %0.01,441.23215.6585.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,943.6611,758.50-31.5 %0.02,650.751,542.4741.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่11,568.223,900.4766.3 %5.01,129.47142.2287.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,060.191,330.0073.7 %5.01,585.86199.6387.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 911,797.802,512.0078.7 %5.01,896.5687.6895.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,262.971,554.0052.4 %5.0783.81268.1165.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 139,765.3645,522.98-14.5 %0.013,128.104,010.1069.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,801.48783.8456.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,003.75626.0037.6 %5.0920.30244.1573.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่5,253.183,029.0042.3 %5.01,700.862,691.35-58.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 54,953.433,365.3932.1 %5.02,409.99896.2862.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 66,207.969,346.61-50.6 %0.02,544.53362.7285.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 34,985.0124,364.1530.4 %5.02,237.151,315.1241.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่5,085.204,165.1718.1 %5.02,702.16196.6592.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,269.304,809.31-47.1 %0.0774.471,032.96-33.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่10,488.096,359.9239.4 %5.03,430.411,464.6657.3 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,439.553,002.0032.4 %5.01,357.67290.0978.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 14,046.842,945.5527.2 %5.02,120.89613.5671.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่14,427.1449,546.62-243.4 %0.03,392.87465.5086.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 15,083.2318,702.00-24.0 %0.05,682.134,897.4513.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)5,762.838,923.00-54.8 %0.02,485.71983.2560.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,518.25391.0088.9 %5.01,015.38296.4070.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 11,744.353,407.0071.0 %5.01,604.920.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)12,607.262,128.9983.1 %5.03,785.50573.6884.8 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ22,623.919,986.6855.9 %5.0405.692.8599.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,478.852,018.6018.6 %5.032.452.8591.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่2,630.94655.0075.1 %5.0977.3537.5296.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่3,134.981,800.0042.6 %5.0977.35251.6774.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่5,137.886,197.00-20.6 %0.01,737.99223.2587.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่17,881.4967,792.00-279.1 %0.02,251.421,193.0747.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่7,075.512,260.0068.1 %5.01,357.6765.7095.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่12,788.8414,234.59-11.3 %0.03,873.7368.9998.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่12,185.592,951.0075.8 %5.01,453.65288.5080.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่4,733.814,747.95-0.3 %0.01,338.65630.2052.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่2,882.981,936.0032.8 %5.0985.79100.3289.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่7,918.084,147.8347.6 %5.02,024.13826.0459.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,506.107,280.00-61.6 %0.01,058.6176.6592.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่41,356.7521,718.0047.5 %5.01,221.67240.9880.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่17,860.4211,272.0036.9 %5.0838.45237.5071.7 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 139,809.63152,227.00-8.9 %0.02,561.661,743.8531.9 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 49,762.6448,527.602.5 %1.01,564.51638.7259.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 515,514.3515,128.102.5 %1.03,298.671,678.2249.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,371.97850.0064.2 %5.0787.1989.3288.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่3,451.961,210.0064.9 %5.01,072.43326.7069.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,201.03480.0085.0 %5.01,110.46159.6085.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่10,079.1325,720.00-155.2 %0.02,746.74427.5084.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,574.235,015.91-9.7 %0.01,699.95466.2172.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่3,895.038,259.70-112.1 %0.0973.000.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 111,710.256,250.0046.6 %5.01,243.43216.7282.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 692,702.906,801.3692.7 %5.01,727.90366.6678.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่7,172.993,453.0051.9 %5.04,345.78257.9794.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 249,078.92143.3199.7 %5.0348.22759.17-118.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 39,154.087,218.3321.1 %5.02,123.03266.4087.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 480,161.4013,877.1082.7 %5.01,028.72132.0287.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5110,357.9811,485.4589.6 %5.013,323.65176.7598.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 832,764.468,317.4074.6 %5.0258.07309.70-20.0 %0.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร23,899.6718,090.0024.3 %5.0231.41373.74-61.5 %0.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่33,659.521.00100.0 %5.0474.950.9599.8 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์11,880.767,609.3536.0 %5.0457.34215.5552.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง96,993.728,708.0291.0 %5.01,527.64173.4888.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่86,153.6743,560.0049.4 %5.02,016.26407.3579.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ไม่ครบ38,228.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่57,214.1634,853.0039.1 %5.01,362.391,005.3526.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง18,078.7016,986.006.0 %3.01,163.15133.0288.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3,087.841,561.5049.4 %5.0864.1546.3594.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่36,400.7228,182.0022.6 %5.03,127.672,861.968.5 %4.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่8,596.407,440.9013.4 %5.02,904.411,187.6559.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่45,321.9143,831.673.3 %1.51,775.25315.7582.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,274.271,852.0043.4 %5.01,649.3250.8696.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่79,044.168,778.8088.9 %5.04,082.42788.0180.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 4,496.794,497.00-0.0 %0.01,395.70451.1067.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)4,430.5625,434.00-474.1 %0.01,877.5411.7699.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,372.41840.0075.1 %5.0939.31301.5367.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 563,414.9343,564.0031.3 %5.019,641.429,232.9053.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่89,055.9327,551.0169.1 %5.018,897.5621,083.29-11.6 %0.0
รวม 2,035,969 1,153,967 43.32 % 219,311 77,746 64.55 %