สรุปผลประเมินจังหวัดลำพูน เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน2,739.191.00100.0 %5.0449.2374.1683.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน58,318.4837,702.0035.4 %5.0103.60109.25-5.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน2,790.614,241.16-52.0 %0.0620.3454.5091.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน2,649.261,375.0048.1 %5.0639.390.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน11,641.527,432.6036.2 %5.02,407.88184.8392.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,574.041,925.0057.9 %5.0341.370.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,693.01518.0086.0 %5.0232.880.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ3,174.76554.0082.5 %5.0187.1334.1381.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,762.79622.0083.5 %5.0193.460.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,229.21571.0082.3 %5.0276.9916.7793.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,040.09481.0088.1 %5.0510.660.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง3,133.58401.0087.2 %5.0180.9639.2278.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง3,872.80125.0096.8 %5.0394.511.8599.5 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 24,448.744,210.205.4 %2.5455.4760.8186.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,539.044,346.464.2 %2.01,038.72585.2943.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,777.051,800.0052.3 %5.01,038.70342.4367.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,018.061,394.0053.8 %5.0677.3977.9588.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,585.88778.0069.9 %5.0328.82134.2859.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,534.282,600.0042.7 %5.0715.45369.5548.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,348.932,789.00-18.7 %0.0495.12207.5858.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,236.331,737.9959.0 %5.01,190.82441.6762.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,452.311,795.0059.7 %5.0943.6551.5594.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน15,588.0814,396.737.6 %3.51,647.24194.0488.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,346.842,090.0037.6 %5.0848.56431.4249.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,949.294,222.00-116.6 %0.050.660.9598.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,233.79790.0075.6 %5.0772.500.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,776.261,044.0062.4 %5.0582.34177.4569.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,768.433,663.0023.2 %5.0848.56270.8168.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,539.4514,259.39-157.4 %0.01,323.961,186.1910.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,040.721,851.0054.2 %5.01,095.77496.3354.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,644.483,944.0015.1 %5.0810.5387.3189.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน5,372.4810,071.99-87.5 %0.01,342.9855.1195.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,394.911,756.0060.0 %5.0715.45158.6577.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน4,726.014,078.5613.7 %5.0848.57199.5076.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,545.341,352.0061.9 %5.0829.55101.2687.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,520.552,400.8131.8 %5.0924.63116.9487.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,602.302,817.0021.8 %5.0658.4034.6694.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน10,887.272,129.0080.4 %5.0439.3638.0091.4 %5.0
รจจ.ลำพูน 62,689.4762,636.210.1 %0.51,198.09321.9773.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,617.62113.0095.7 %5.0487.26163.4066.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน5,138.453,759.0026.8 %5.0753.48204.1072.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน3,180.551,867.0041.3 %5.0601.36197.5867.1 %5.0
สปส.จ.ลำพูน7,161.806,347.0011.4 %5.01,457.08126.0891.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,641.061,763.0751.6 %5.0753.4928.5096.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,191.302,895.009.3 %4.5734.47216.1570.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 125,170.0110,702.6057.5 %5.01,062.75281.1273.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 246,156.8711,738.6774.6 %5.01,444.11427.2570.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน5,336.844,247.0020.4 %5.0456.0540.7991.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน63,289.4048,100.9924.0 %5.01,319.15128.2590.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน62,332.588,173.3986.9 %5.0694.5269.2190.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 9,788.178,966.008.4 %4.0545.27114.1679.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง20,270.8213,020.0035.8 %5.0580.8257.0090.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน10,437.7015,655.00-50.0 %0.01,570.58414.7673.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 4,535.063,077.5832.1 %5.0734.47232.8768.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,401.83563.0076.6 %5.0468.2458.0987.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน38,062.1712,766.0166.5 %5.03,610.243,379.636.4 %3.0
รวม 598,898 364,655 39.11 % 45,633 12,801 71.95 %