สรุปผลประเมินจังหวัดปทุมธานี เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,077.74647.0079.0 %5.0313.7559.2881.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,097.795,725.25-12.3 %0.0922.05155.5183.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,093.641,295.0058.1 %5.0503.70101.1279.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 115,386.9310,662.8030.7 %5.02,576.39307.8088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 224,552.2527,843.50-13.4 %0.04,185.55605.3885.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,269.572,505.0052.5 %5.0503.7062.6487.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว4,785.321,510.0068.4 %5.0313.6261.9280.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,066.741,542.0062.1 %5.0323.6555.8482.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 15,675.946,481.05-14.2 %0.0461.9866.5085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,136.341,975.0052.3 %5.0277.8438.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,197.412,181.4048.0 %5.0492.4776.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา6,403.291,783.0072.2 %5.0506.36114.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,361.96758.0082.6 %5.0236.1695.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,061.336,793.84-34.2 %0.01,169.26320.9372.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,353.708,076.86-50.9 %0.01,276.08313.5075.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี4,864.922,586.0046.8 %5.0979.10483.0550.7 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 14,083.892,383.2941.6 %5.0482.27470.492.4 %1.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,387.861,186.0065.0 %5.0503.8140.8791.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,116.631,562.0049.9 %5.0370.59286.4822.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี3,941.694,010.64-1.7 %0.0845.99753.1111.0 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์10,772.0410,204.005.3 %2.5326.601,022.09-212.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,346.528,536.22-59.7 %0.01,723.11249.7685.5 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 19,047.63193,116.00-913.9 %0.06,009.06421.5293.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,613.768,067.01-43.7 %0.06,156.062,019.5067.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,938.922,672.00-37.8 %0.0380.4047.6087.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,259.945,254.230.1 %0.5975.41260.4573.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,436.152,517.0026.7 %5.0713.08160.1577.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,968.616,813.002.2 %1.02,229.87311.6086.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี3,688.152,551.7930.8 %5.0750.91222.6270.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี4,528.341,981.0056.3 %5.0731.840.00100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,963.601,572.5060.3 %5.0519.03254.7650.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,022.935,994.54-49.0 %0.0769.92270.6164.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี5,581.2828,238.00-405.9 %0.01,125.8950.3595.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,743.543,079.4017.7 %5.0769.93272.1464.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี3,679.872,472.0032.8 %5.0788.94157.7480.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,954.322,036.0058.9 %5.0674.79180.7873.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,216.074,766.00-13.0 %0.0674.8440.8793.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี12,485.0110,440.0016.4 %5.0514.99304.0041.0 %5.0
รจจ.ปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี16,266.3919,379.78-19.1 %0.0358.51142.5060.3 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 190,431.55118,541.0037.8 %5.01,435.31150.0089.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1ไม่ครบ21,100.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,431.96ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี6,422.265,905.808.0 %4.01,321.39259.4580.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี21,539.5116,880.0021.6 %5.02,550.69532.0079.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,539.262,643.0059.6 %5.0865.01496.8542.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ4,971.34ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ377.31ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตไม่ครบ52,020.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ475.66ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 140,946.9212,612.0069.2 %5.01,185.28197.9883.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 213,603.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,073.64382.9564.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)7,056.2213,189.14-86.9 %0.01,774.26310.5582.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 78,378.7746,596.0040.6 %5.01,378.74173.5787.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี17,922.7879,489.73-343.5 %0.0428.86333.8022.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,875.7220,140.00-419.6 %0.01,250.27660.0047.2 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี389,931.66201,180.0048.4 %5.08,723.45712.1091.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ปทุมธานี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0588.0296.8183.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,581.073,314.107.5 %3.5750.91364.6351.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ835.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ82.49ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี22,007.6310,000.0054.6 %5.03,320.564,964.27-49.5 %0.0
รวม 1,034,061 941,689 0.00 % 69,352 20,491 0.00 %