สรุปผลประเมินจังหวัดลำปาง เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,472.99835.0066.2 %5.0626.47188.2070.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง19,818.556,390.0067.8 %5.068.1851.2624.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง4,581.803,663.1020.1 %5.071.590.9598.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,574.821,632.0054.3 %5.0930.72133.0985.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,944.481,697.0042.4 %5.0854.6665.5092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง18,221.5012,965.3328.8 %5.03,345.75491.1585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,564.102,879.0036.9 %5.0419.2933.2592.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,138.50814.0080.3 %5.0315.9938.3887.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา3,519.30457.0087.0 %5.0273.0622.6991.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,329.57421.0087.4 %5.0223.1468.7369.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,266.08301.0090.8 %5.0260.4646.5682.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,259.23452.0086.1 %5.0484.4535.4192.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,167.78307.0090.3 %5.0239.553.6098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,282.50674.0079.5 %5.0459.520.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,221.89494.0084.7 %5.0240.7354.2077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,202.30327.0089.8 %5.0449.993.3899.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,335.74440.0086.8 %5.0459.7339.1091.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง7,197.576,173.1014.2 %5.01,596.281,589.350.4 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง7,150.562,352.0067.1 %5.01,588.49426.5573.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง2,939.361.46100.0 %5.0854.66199.5776.6 %5.0
สำนักชลประทานที่ 210,689.2219,344.25-81.0 %0.04,256.562,206.5048.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,284.42156.7393.1 %5.0645.48157.2275.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,767.523,290.0043.0 %5.01,501.18973.7535.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,380.743,773.00-58.5 %0.0537.50197.5963.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง4,333.251,582.0063.5 %5.01,406.12287.9679.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,588.642,206.2638.5 %5.01,044.82257.4575.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง9,051.049,626.00-6.4 %0.02,452.00402.8083.6 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง55,166.5310,219.0081.5 %5.0302.8549.2083.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,796.454,499.15-18.5 %0.01,719.8938.0097.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,424.482,159.0051.2 %5.01,425.14413.2571.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง14,341.8913,217.007.8 %3.55,917.982,041.2565.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,295.972,778.4835.3 %5.02,161.550.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง3,127.042,191.0029.9 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง4,076.06570.0086.0 %5.0923.16950.00-2.9 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,700.93976.0063.9 %5.0759.74339.0155.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,032.353,486.00-15.0 %0.0513.84163.4068.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง6,138.5646,439.75-656.5 %0.01,596.281,816.61-13.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง6,140.774,925.0019.8 %5.02,118.33385.8881.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,631.522,537.0030.1 %5.0911.71107.5788.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง5,648.2610,813.56-91.4 %0.01,408.19167.8188.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง20,728.1520,492.211.1 %0.51,806.52125.0093.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,579.622,757.0023.0 %5.01,139.90293.0474.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,639.782,791.0023.3 %5.01,120.88214.5580.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง4,016.742,919.0027.3 %5.01,044.82333.1268.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,318.232,114.0060.2 %5.01,215.96375.0869.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง4,087.323,598.5612.0 %5.0968.750.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง23,653.616,217.0173.7 %5.0593.41101.6582.9 %5.0
รจก.ลำปาง 50,954.0543,970.9813.7 %5.01,193.99678.8143.1 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 32,903.6029,488.6710.4 %5.01,016.32337.0666.8 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง7,972.887,280.008.7 %4.0500.85423.4615.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,913.661,012.0065.3 %5.0922.93118.9187.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,284.031,246.0062.1 %5.0987.7778.9192.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง27,909.1411,832.0057.6 %5.01,727.76285.0083.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,417.221,430.0058.2 %5.0797.5986.7789.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง6,716.136,651.001.0 %0.51,653.32385.5476.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,676.862,525.0046.0 %5.01,292.03362.8871.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,620.184,342.00-19.9 %0.01,101.87354.0667.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,727.817,709.00-106.8 %0.0739.73191.5074.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง11,715.144,861.3458.5 %5.01,538.26105.2593.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 131,562.8111,756.0062.8 %5.01,703.80442.5974.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 238,484.385,360.6786.1 %5.0665.11184.2972.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 316,255.4214,036.2213.7 %5.01,786.2687.1295.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง352.352,331.50-561.7 %0.035.2421.8038.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง87,095.69103,816.99-19.2 %0.01,938.15995.9048.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง53,866.0124,854.0053.9 %5.01,050.04184.6082.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง11,790.3010,698.009.3 %4.5754.51129.5582.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง46,837.6011,144.0076.2 %5.0907.95249.5172.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน20,482.0119,661.174.0 %2.01,058.40164.3384.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง6,499.8416,673.00-156.5 %0.01,501.981,241.2517.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 3,636.323,410.006.2 %3.01,120.88358.6068.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,575.973,112.00-20.8 %0.0702.53228.9567.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง26,644.1012,639.3352.6 %5.07,123.023,396.3052.3 %5.0
รวม 832,721 590,794 29.05 % 87,164 26,987 69.04 %