สรุปผลประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,336.54519.0077.8 %5.0493.2035.1292.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์8,915.966,965.1121.9 %5.055.990.9598.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์5,562.664,325.0022.2 %5.0816.49123.0784.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,013.931,417.0053.0 %5.0759.4086.9188.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์21,273.146,526.0069.3 %5.01,848.61374.9679.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,402.12526.0084.5 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน5,057.89637.0087.4 %5.0230.790.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,303.46586.0082.3 %5.0182.4764.2664.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,334.31509.0084.7 %5.0293.7985.6670.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,268.91342.0089.5 %5.0264.4034.9286.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,284.64570.0082.6 %5.0323.4856.8182.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า4,398.82393.0091.1 %5.0451.5138.4791.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,387.14325.0090.4 %5.0614.7886.4085.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์14,099.775,273.9162.6 %5.01,634.16863.5547.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,566.741,134.5055.8 %5.0617.40216.0865.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์3,944.891,986.0049.7 %5.01,120.72207.6581.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 3,594.712,316.0035.6 %5.01,467.91262.2082.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,834.281,272.0055.1 %5.0702.35200.7471.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,098.671,257.0040.1 %5.0417.12306.4426.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,271.772,603.0058.5 %5.0798.76896.57-12.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,271.502,118.0035.3 %5.0668.3776.4388.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,216.684,566.0036.7 %5.02,413.801,115.6153.8 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์5,962.453,084.4848.3 %5.0742.64101.2786.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์9,058.5517,189.00-89.8 %0.01,603.08261.7983.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)13,204.917,937.8839.9 %5.02,249.122,041.559.2 %4.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,411.962,437.0028.6 %5.0911.53432.2552.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,794.02395.0078.0 %5.062.226.5389.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,032.10911.0070.0 %5.0825.0058.7092.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,717.22603.2077.8 %5.0645.32262.2659.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์11,985.662,720.0077.3 %5.0835.48171.7979.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์13,613.013,798.0072.1 %5.01,900.70915.8651.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์7,179.704,335.0039.6 %5.01,215.800.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,698.692,196.0081.2 %5.0892.53260.2270.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์13,815.338,813.3136.2 %5.01,558.0967.6795.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,069.051,329.0067.3 %5.01,006.61376.3562.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,674.933,005.0018.2 %5.01,025.64306.1170.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์33,055.443,709.0088.8 %5.012,492.31106.5099.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,162.91840.0073.4 %5.0797.43152.5580.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์3,317.333,400.00-2.5 %0.0271.5735.1287.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,326.002,000.0082.3 %5.0759.42377.6650.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 35,982.0937,370.08-3.9 %0.0839.97311.1563.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,272.05671.0070.5 %5.0531.21135.8474.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,141.302,086.0033.6 %5.0816.47256.4668.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,615.681,650.0036.9 %5.0607.29128.9378.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์5,511.144,559.9117.3 %5.01,217.11341.7971.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์5,073.951,567.0069.1 %5.0836.72156.5581.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์6,284.424,678.0025.6 %5.0987.6160.7093.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์8,073.223,472.0057.0 %5.0360.30148.0058.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 130,671.7816,844.2245.1 %5.01,393.74168.1587.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 223,781.737,855.4267.0 %5.01,879.86280.0285.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์6,802.414,352.2836.0 %5.0710.17114.4683.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์69,532.4450,963.0026.7 %5.01,425.88375.1073.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์3,594.5220,558.00-471.9 %0.0541.02343.1636.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์24,739.3216,268.1334.2 %5.0742.43165.3877.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย63,121.097,264.0088.5 %5.0814.27371.8254.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์199,188.1325,225.8287.3 %5.02,364.531,000.7357.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 3,265.372,500.0023.4 %5.0759.42266.9064.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,114.41958.0069.2 %5.0422.3336.5391.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์42,199.6113,600.0067.8 %5.05,136.943,337.2835.0 %5.0
รวม 811,482 337,312 58.43 % 68,663 19,069 72.23 %