สรุปผลประเมินจังหวัดแพร่ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,896.27740.0074.4 %5.0500.0151.2489.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่164,007.083,534.8797.8 %5.080.961.9597.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ระบบดิจิทัล)9,385.347,842.9016.4 %5.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,805.511,685.0039.9 %5.0507.9449.0890.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่2,919.701,760.0039.7 %5.0729.3345.5793.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่16,232.037,478.9053.9 %5.01,945.22197.6089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่831.311,106.00-33.0 %0.0253.802.8898.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,333.99559.0083.2 %5.0199.440.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,328.10892.0073.2 %5.0203.320.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง3,921.85885.0077.4 %5.0380.9752.2586.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,131.36400.0087.2 %5.0313.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,237.66449.0086.1 %5.0251.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,931.80485.0087.7 %5.0323.389.5097.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,165.08346.0089.1 %5.0168.330.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่11,904.107,505.5536.9 %5.01,032.471,694.80-64.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่4,248.912,543.0040.1 %5.01,089.49402.2963.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่2,848.861,003.0064.8 %5.0777.51149.1580.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,285.45540.0076.4 %5.0480.98187.1561.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,353.863,332.9960.1 %5.01,317.68669.8149.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,162.612,745.00-26.9 %0.0513.73174.2666.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่115,310.302,358.5098.0 %5.04,613.65504.9689.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่12,069.128,109.8932.8 %5.01,393.75108.6092.2 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่46,206.8027,767.5039.9 %5.0481.73123.5074.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)10,432.7620,982.11-101.1 %0.04,061.684,484.95-10.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่4,048.621,770.7256.3 %5.0994.42159.6084.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)12,301.555,142.6058.2 %5.04,170.10765.4581.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,244.25275.0091.5 %5.070.990.9598.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่3,141.49447.0085.8 %5.0880.340.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,806.14376.0086.6 %5.0614.10258.4057.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,941.931,731.5056.1 %5.0584.07121.4079.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่13,092.5816,879.08-28.9 %0.01,317.70557.4657.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,652.503,929.0015.6 %5.01,184.5866.4094.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่8,874.021,652.0081.4 %5.0804.260.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่5,112.277,531.22-47.3 %0.01,275.0961.5295.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่11,593.481,463.0087.4 %5.0823.28417.6449.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่3,934.742,737.0030.4 %5.0880.31361.8458.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่5,179.621,448.0072.0 %5.0809.35233.4471.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,042.444,640.00-14.8 %0.01,070.49205.2580.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,808.964,920.00-75.2 %0.0432.4139.7390.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่11,230.392,532.0077.5 %5.0823.290.9099.9 %5.0
รจจ.แพร่ 31,813.8125,010.9321.4 %5.0852.86144.6383.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,929.42694.0076.3 %5.0519.02125.2975.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,324.941,173.0064.7 %5.0623.2698.3884.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่2,994.37935.0068.8 %5.0576.071.8599.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่4,719.896,537.18-38.5 %0.01,184.5893.1092.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่4,233.203,365.3020.5 %5.01,088.53182.2683.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่7,811.7218,715.47-139.6 %0.03,371.42306.9090.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่10,058.877,811.5622.3 %5.02,012.38117.2494.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 12,872.3410,779.3516.3 %5.01,463.76446.0169.5 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 222,567.245,703.7774.7 %5.01,574.20193.8187.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่4,444.803,516.9920.9 %5.0292.51223.4023.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่102,091.2840,854.0060.0 %5.01,520.03118.6592.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่90,701.9917,499.9980.7 %5.0844.0193.9788.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่152,750.3420,406.0086.6 %5.0769.95295.4261.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่29,769.7610,628.0164.3 %5.0780.21203.0974.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง19,912.2112,896.0035.2 %5.0636.36175.4472.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง22,267.898,344.3362.5 %5.0743.11237.0568.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,133.422,849.179.1 %4.5804.27347.7756.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่3,438.62928.0073.0 %5.0557.06156.8571.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่57,131.3011,981.0079.0 %5.06,934.873,426.6050.6 %5.0
รวม 1,127,922 373,154 66.92 % 65,597 19,155 70.80 %