สรุปผลประเมินจังหวัดน่าน เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน486.62510.00-4.8 %0.0587.7493.3684.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน12,869.7912,264.544.7 %2.071.75160.74-124.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน5,152.761,389.0073.0 %5.0390.2882.3778.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน2,752.351,478.0046.3 %5.0796.9151.1693.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน15,277.646,023.2960.6 %5.01,640.52172.9089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน3,933.45766.0080.5 %5.0318.9888.3772.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา15,891.38638.0096.0 %5.0335.6470.6279.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย5,644.45235.0095.8 %5.0362.13104.8671.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น6,700.17351.0094.8 %5.0379.60103.4772.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม2,893.92426.0085.3 %5.0288.3779.5672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,061.39394.0090.3 %5.0195.8075.2761.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,217.39761.0076.3 %5.0329.4937.4788.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,411.40239.0093.0 %5.0394.1579.7779.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,164.00387.0087.8 %5.0330.4747.1585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,522.19491.0091.1 %5.0451.51102.9777.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ2,726.56183.0093.3 %5.0422.71101.6576.0 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้างไม่ครบ3,996.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ204.32ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,574.185,068.12-10.8 %0.01,519.521,228.9719.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน5,309.123,269.3838.4 %5.01,158.20225.9080.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน2,844.65982.0065.5 %5.0834.94121.4185.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,463.79680.0072.4 %5.0681.6848.1592.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน6,074.582,053.0066.2 %5.01,486.57894.8539.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน34,593.153,482.2189.9 %5.07,690.79341.0695.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. น่าน2,505.242,427.603.1 %1.51,292.52359.8072.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านไม่ครบ7,944.88ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ228.14ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานน่านนคร145,822.16101,397.9830.5 %5.0944.82501.9546.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,549.871,452.0068.1 %5.01,234.28217.7582.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,602.671,271.0020.7 %5.072.5480.75-11.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,220.57836.0074.0 %5.0949.040.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,569.99716.0072.1 %5.0720.85264.4263.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดน่าน5,569.254,819.6413.5 %5.01,614.581,846.51-14.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน9,145.713,457.0262.2 %5.02,945.70212.3592.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,572.021,991.9444.2 %5.0949.04266.6771.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน5,713.3310,075.00-76.3 %0.01,386.3948.1496.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน10,644.312,441.4077.1 %5.0777.89279.3764.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,378.931,605.0063.3 %5.01,049.20328.5068.7 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,668.362,024.0064.3 %5.0968.03293.7669.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,427.122,734.0020.2 %5.01,044.12120.2088.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,466.201,558.0036.8 %5.0644.8062.0690.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน10,833.851,418.0086.9 %5.01,081.07434.2559.8 %5.0
รจจ.น่าน 26,656.6422,221.9516.6 %5.0871.47522.7240.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,415.26540.0077.6 %5.0587.73134.5577.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,304.251,653.6250.0 %5.0815.9341.7294.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,511.45706.0071.9 %5.0701.83107.2484.7 %5.0
สปส.จ.น่าน5,318.754,850.718.8 %4.01,291.31245.7281.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน4,406.702,467.0044.0 %5.01,481.49157.7889.3 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,012.904,578.26-14.1 %0.0987.07399.0259.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 128,664.5017,717.8038.2 %5.02,665.34333.6787.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2343,418.819,945.9897.1 %5.02,162.36491.7777.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน42,431.8933,412.0021.3 %5.01,128.66338.2070.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน27,874.08158.4099.4 %5.0996.584,800.00-381.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบ20,257.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ไม่ครบ1,150.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ116.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,611.071,929.0026.1 %5.0682.8145.7793.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 20,870.7611,320.0045.8 %5.04,548.811,727.2762.0 %5.0
รวม 885,752 293,796 66.83 % 57,264 18,975 66.86 %