สรุปผลประเมินจังหวัดพะเยา เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,691.20467.0082.6 %5.0464.95111.2476.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา8,160.915,925.0027.4 %5.046.38109.64-136.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,567.441,837.0028.5 %5.0375.02107.6471.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,113.251,316.5057.7 %5.0711.6571.3890.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา10,597.898,615.9918.7 %5.01,890.64215.7388.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,867.48776.0079.9 %5.0309.6762.6279.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,365.82967.0071.3 %5.0478.1462.3787.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,294.70645.0080.4 %5.0220.630.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,139.98468.0085.1 %5.0295.2234.5988.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,103.87486.0084.3 %5.0448.5337.4591.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,251.98439.0086.5 %5.0226.6234.8484.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,190.88365.0088.6 %5.0486.3654.4188.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,163.18355.0088.8 %5.0479.0544.2090.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�7,088.322,500.0064.7 %5.01,244.101,254.95-0.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,005.211,403.0065.0 %5.01,168.03320.1972.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,708.051,279.0052.8 %5.0692.6334.7195.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,283.091,390.0039.1 %5.0522.00173.5466.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,219.011,334.0058.6 %5.0901.81538.1740.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,525.673,818.31-51.2 %0.0625.63310.1550.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา9,038.865,974.6533.9 %5.01,453.27484.1866.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,551.012,191.0038.3 %5.0958.8756.3294.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา13,867.149,171.3333.9 %5.01,434.26160.4888.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,615.642,272.4937.1 %5.01,050.19142.5086.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,579.611,176.0025.6 %5.0455.732.8599.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,120.13857.0072.5 %5.0825.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,588.20880.0066.0 %5.0635.59209.0067.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,200.171,692.8647.1 %5.0844.76324.0661.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,698.6420,833.50-343.4 %0.01,339.18881.2634.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,958.974,124.00-4.2 %0.01,072.95173.1083.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,294.521,312.0060.2 %5.0749.68129.0682.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,289.027,532.19-42.4 %0.01,263.1149.0996.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา3,284.291,921.0041.5 %5.0445.03297.7133.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,455.442,745.6420.5 %5.01,072.95223.2579.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,446.011,858.0046.1 %5.0825.75146.4182.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,420.564,296.00-25.6 %0.0863.77161.3181.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,670.623,039.20-13.8 %0.0609.3181.2486.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,169.211,566.0086.0 %5.0791.15159.8179.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา26,085.1835,045.47-34.4 %0.0823.11126.1784.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,330.86687.0070.5 %5.0397.7795.8975.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,655.942,701.67-1.7 %0.0654.60194.3570.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,440.94766.0068.6 %5.0578.5448.9291.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา5,423.533,779.4130.3 %5.01,187.05325.7172.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา2,608.691,439.0044.8 %5.0749.6889.5488.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,010.713,168.00-5.2 %0.0787.71170.0178.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 125,325.428,364.1167.0 %5.01,193.82122.5689.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 224,767.509,266.9062.6 %5.02,096.11361.2082.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,635.684,785.00-31.6 %0.0271.9075.2472.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไม่ครบ6,758.28ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ689.28ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาไม่ครบ41,796.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ853.34ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ21,301.5611,892.0044.2 %5.0837.95252.0369.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้23,414.6941,948.30-79.2 %0.0636.2131.3295.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา4,076.6914,319.99-251.3 %0.01,785.26796.9955.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,714.761,673.0038.4 %5.0692.6359.2291.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,406.18766.0068.2 %5.0540.51166.5369.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา15,056.246,770.3055.0 %5.04,023.623,548.6511.8 %5.0
รวม 327,841 255,202 22.16 % 44,709 13,725 69.30 %