สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงราย เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,550.67548.0078.5 %5.0724.75164.6477.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย18,406.896,920.0062.4 %5.073.96212.53-187.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย6,030.4012,123.32-101.0 %0.083.800.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,259.213,849.00-18.1 %0.01,009.99242.2576.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,804.501,583.0043.6 %5.0876.9134.0096.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย10,370.6011,102.80-7.1 %0.02,816.51686.2175.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย3,758.112,169.0042.3 %5.0370.0251.8886.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน3,751.78384.0089.8 %5.0354.1340.0288.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,215.351,024.0068.2 %5.0361.8533.9090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,081.43912.0070.4 %5.0399.0964.2183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,449.78374.0089.2 %5.0544.2549.6690.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,082.07534.0082.7 %5.0571.0254.4690.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,029.15416.0086.3 %5.0344.9841.6087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,459.09304.0091.2 %5.0419.3336.0191.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,842.93584.0084.8 %5.0393.2582.4679.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด4,120.81600.0085.4 %5.0263.4352.1980.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย2,973.94545.0081.7 %5.0267.0620.5392.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,159.37391.0087.6 %5.0261.2754.2079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,208.55370.0088.5 %5.0484.5166.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,263.88443.0086.4 %5.0252.7116.9093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,449.78171.0095.0 %5.0439.310.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,169.24400.0087.4 %5.0177.1166.5062.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย15,061.0943,566.77-189.3 %0.02,665.85393.4985.2 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน13,251.9711,124.0016.1 %5.01,564.02356.5777.2 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ14,550.2321,652.91-48.8 %0.01,589.00228.2085.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย8,535.088,865.50-3.9 %0.02,017.842,256.25-11.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย2,442.121,740.5028.7 %5.0667.70351.6247.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,237.882,283.9046.1 %5.01,352.28430.8768.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,226.441,809.0057.2 %5.0895.88237.1373.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย2,880.073,810.72-32.3 %0.0857.86190.2477.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย3,725.271,403.0062.3 %5.01,257.191,448.13-15.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,966.315,007.39-68.8 %0.0723.73417.6142.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,497.511,375.7875.0 %5.01,846.691,140.0038.3 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,691.093,019.0035.6 %5.01,485.39670.9954.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 8,020.4020,332.28-153.5 %0.02,474.22270.4089.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย2,618.562,133.0018.5 %5.0819.82605.6626.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)10,722.5212,760.38-19.0 %0.04,349.051,475.3566.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,724.448,200.00-120.2 %0.090.450.9598.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,483.58357.0096.2 %5.0496.550.01100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,420.73623.0081.8 %5.01,143.100.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,694.581,153.0057.2 %5.0819.83300.2063.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,718.383,199.0014.0 %5.01,124.08106.9590.5 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย6,840.6943,791.85-540.2 %0.02,341.113,800.95-62.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย5,553.814,713.0015.1 %5.01,979.80666.9066.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,222.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,009.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย15,758.988,690.3944.9 %5.02,445.7288.5396.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย10,402.962,544.0875.5 %5.0743.76252.9666.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,200.732,506.8040.3 %5.01,162.11317.5572.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย4,093.271,968.0051.9 %5.01,238.18126.2589.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย7,379.714,004.2645.7 %5.02,150.95725.7766.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย4,332.085,018.40-15.8 %0.0990.9751.7594.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย12,488.817,288.0041.6 %5.0504.57197.7060.8 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย210,863.95106,336.0049.6 %5.02,155.41546.2574.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย2,678.2766.3197.5 %5.0629.83185.5270.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย6,622.57258.3096.1 %5.01,193.48260.3078.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,379.201,533.0054.6 %5.0800.81245.1469.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย7,796.615,165.9133.7 %5.01,637.51469.9771.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย2,491.501,839.0026.2 %5.01,447.36371.1974.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย3,636.256,557.41-80.3 %0.01,181.13114.5790.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย7,889.062,667.6066.2 %5.01,567.3694.6694.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)36,249.916,555.0081.9 %5.03,268.66188.9694.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 124,213.1013,010.3146.3 %5.0854.28410.8551.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 232,587.7510,989.4866.3 %5.02,692.31395.4685.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 317,352.118,045.2553.6 %5.02,714.81375.8986.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 427,420.088,399.5969.4 %5.01,668.24396.1476.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย15,145.5138,679.00-155.4 %0.0808.91233.5671.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย30,644.0222,080.0027.9 %5.01,022.27628.6338.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย37,968.2228,840.0024.0 %5.01,120.96428.4561.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย21,798.221.00100.0 %5.0981.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย13,652.6413,773.00-0.9 %0.0814.47446.5045.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง19,691.0010,654.0045.9 %5.0851.18665.0021.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง86,583.461.00100.0 %5.0866.190.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย13,141.8416,401.00-24.8 %0.02,421.371,980.5918.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 2,897.302,448.0015.5 %5.0914.91421.1354.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,785.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0819.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 46,391.6410,220.0078.0 %5.05,794.564,665.7119.5 %5.0
รวม 966,051 595,208 38.39 % 90,695 32,709 63.94 %