สรุปผลประเมินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,686.00625.0076.7 %5.0743.23101.9686.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,217.233,090.0076.6 %5.081.78222.06-171.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,427.285,194.5061.3 %5.070.670.9598.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน22,014.6514,993.0031.9 %5.0166.99305.47-82.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,841.812,607.008.3 %4.052.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน768.701,091.00-41.9 %0.0250.4781.7567.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,021.511,437.2052.4 %5.0525.1698.3181.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน7,799.207,432.304.7 %2.01,095.64281.8474.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,415.63683.0080.0 %5.0718.6840.8594.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,556.84543.0084.7 %5.0300.4242.7585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม4,051.02326.0092.0 %5.0394.900.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,191.72389.0087.8 %5.0552.760.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,268.90332.0089.8 %5.0773.8664.6091.7 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,437.793,064.0043.7 %5.01,155.07169.6485.3 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,994.514,184.0016.2 %5.0602.00704.98-17.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน4,522.884,725.37-4.5 %0.01,066.50626.0541.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,578.532,359.208.5 %4.0907.31171.0081.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,530.771,142.0054.9 %5.0667.1776.0088.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,869.621,647.0057.4 %5.01,199.61201.1183.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,405.701,191.0065.0 %5.0838.3170.4691.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,547.02618.0075.7 %5.0686.18106.8884.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,603.912,453.0046.7 %5.01,465.83170.9888.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,868.173,047.00-63.1 %0.0408.1776.0481.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,162.001,372.0067.0 %5.01,275.68175.9086.2 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน2,470.902,094.6715.2 %5.0648.152.8599.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,524.898,069.13-128.9 %0.01,009.45101.4789.9 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 67,966.1737,754.0044.5 %5.0462.38165.9064.1 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 36,529.917,153.9980.4 %5.0413.73125.0069.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,588.862,650.0026.2 %5.0990.4437.0196.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,326.531,604.8051.8 %5.079.9436.3354.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,174.13418.0086.8 %5.0933.399.5099.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,763.34529.7980.8 %5.0800.28295.1563.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,332.883,555.0018.0 %5.0952.38109.2588.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,987.4820,804.99-317.1 %0.01,389.771,884.89-35.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,907.104,528.007.7 %3.51,598.95453.1571.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,039.821,412.00-35.8 %0.0608.25200.7467.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,023.414,666.63-16.0 %0.01,028.4760.8094.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน11,350.204,281.6062.3 %5.0857.32830.303.2 %1.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,522.922,547.0027.7 %5.01,047.48325.1869.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,525.052,063.0041.5 %5.0800.2871.1991.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,058.431,691.0072.1 %5.0857.33140.0583.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,467.97846.0065.7 %5.0535.840.9599.8 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน13,274.071,832.9886.2 %5.0340.33142.5958.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 21,382.4421,697.80-1.5 %0.0847.31165.6180.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,395.47656.0072.6 %5.0629.13110.8782.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,029.78799.0073.6 %5.0857.3351.0994.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,544.48485.0080.9 %5.0686.18153.3977.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,394.933,260.544.0 %2.0971.42167.5082.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,186.111,257.0060.5 %5.0857.32187.7678.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,648.430.00100.0 %5.0525.140.00100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 114,509.6812,460.7514.1 %5.02,103.06199.5090.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 220,054.5911,180.0244.3 %5.02,255.95322.5185.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน16,893.742,119.3087.5 %5.0216.730.9599.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน40,698.869,389.4476.9 %5.0834.90130.1584.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง14,427.365,711.9960.4 %5.01,190.23348.1570.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,842.0712,348.52-80.5 %0.01,999.552,001.86-0.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,846.071,377.0051.6 %5.0800.27212.7573.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,901.35233.0092.0 %5.0648.14153.7676.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน44,419.5811,065.0075.1 %5.03,759.983,810.79-1.4 %0.0
รวม 506,142 267,089 47.23 % 50,011 16,800 66.41 %