สรุปผลประเมินจังหวัดนครสวรรค์ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,932.12667.0077.3 %5.0263.99551.77-109.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์12,124.104,114.0066.1 %5.084.6432.3961.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์11,491.9712,397.90-7.9 %0.064.1479.63-24.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์4,992.0812,014.00-140.7 %0.01,374.95232.2483.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,306.212,520.0023.8 %5.0862.440.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์52,359.2628,486.3045.6 %5.04,133.201,301.5868.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,423.422,201.3435.7 %5.0709.86546.7323.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,120.792,159.3430.8 %5.0309.03109.2564.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,065.86721.0076.5 %5.0379.69190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,718.36621.0077.2 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,724.85357.0086.9 %5.0260.221,958.62-652.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,640.602,034.0056.2 %5.01,103.33854.2022.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์2,981.131,142.0061.7 %5.0786.28185.6276.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,083.17961.0068.8 %5.0824.4165.7392.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์6,208.533,586.4142.2 %5.01,859.491,619.4712.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,407.013,548.2434.4 %5.02,058.061,701.2417.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์3,149.264,233.00-34.4 %0.0667.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,259.50516.9490.2 %5.01,470.95471.0168.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,907.644,742.053.4 %1.51,109.66102.0290.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์9,513.2219,408.00-104.0 %0.01,775.210.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)6,488.068,066.19-24.3 %0.02,024.44633.6568.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)97,837.647,418.0092.4 %5.04,616.78457.3390.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�3,628.942,222.5038.8 %5.0957.52184.5280.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)11,076.339,778.7011.7 %5.03,824.371,140.1970.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์4,226.471,068.0074.7 %5.01,261.7849.6996.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์2,913.941,151.0060.5 %5.0791.5579.9189.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,590.514,320.11-20.3 %0.0976.54403.7158.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์6,967.8037,288.61-435.2 %0.01,680.131,047.0437.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์11,954.906,522.0045.4 %5.04,207.95252.7694.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์8,117.837,588.006.5 %3.02,554.87876.0465.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์7,361.461,486.9479.8 %5.01,302.3281.3693.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,332.662,025.0053.3 %5.01,033.57471.6854.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,871.752,594.4033.0 %5.01,014.56382.4262.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์3,584.412,610.0027.2 %5.013,082.64331.7797.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,417.753,969.0010.2 %5.01,242.77366.1170.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์5,251.323,558.0032.2 %5.01,069.3155.0094.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์334,033.9124,222.2192.7 %5.0819.49222.4472.9 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์28,574.8712,761.2855.3 %5.0537.26131.1375.6 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 67,917.0074,084.00-9.1 %0.01,331.80420.0268.5 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 11,318.9214,948.00-32.1 %0.0564.94538.614.7 %2.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,071.044,868.00-135.1 %0.0342.872.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,651.37887.0066.5 %5.0328.1855.2683.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,431.302,470.0028.0 %5.0900.47442.0550.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์28,554.4613,675.0052.1 %5.01,716.05279.4083.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,356.612,086.0037.9 %5.01,045.48238.9677.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์5,098.057,405.20-45.3 %0.01,318.83326.1675.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์4,798.164,356.539.2 %4.51,394.88413.8370.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,904.935,207.15-33.3 %0.0824.40198.3375.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์21,399.555,981.0072.1 %5.01,208.50212.2082.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 123,092.7514,524.2137.1 %5.01,337.66163.4787.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 224,282.3811,615.7652.2 %5.01,300.09373.3571.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 326,159.0411,844.2454.7 %5.01,696.571,335.4321.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์19,930.4411,757.5341.0 %5.03,853.84135.0996.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,210.035,614.0022.1 %5.0284.03248.1212.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์107,477.0249,592.0053.9 %5.01,874.57610.1467.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์23,635.3615,047.0036.3 %5.01,050.67304.8571.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์42,928.1824,216.0043.6 %5.01,028.91427.6558.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์23,424.251.00100.0 %5.0863.650.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์52,951.3820,707.8460.9 %5.0865.45361.0058.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย37,280.781.00100.0 %5.0817.290.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์13,007.6023,606.94-81.5 %0.02,352.122,070.4512.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์16,997.8515,147.7010.9 %5.04,157.30374.9091.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 57,368.1533,648.0041.3 %5.01,220.96758.3937.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,104.481,077.0065.3 %5.01,197.29189.0584.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์79,701.5180,834.00-1.4 %0.01,957.30741.6662.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,249.713,374.0020.6 %5.0976.54287.8570.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์2,641.501,496.0043.4 %5.0653.27243.4762.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์37,459.8747,718.01-27.4 %0.04,460.082,480.7844.4 %5.0
รวม 1,453,043 752,871 48.19 % 105,681 31,652 70.05 %