สรุปผลประเมินจังหวัดอุทัยธานี เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,347.61917.0060.9 %5.0471.8459.1187.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,394.854,285.59-26.2 %0.0623.97117.2981.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,351.841,040.0069.0 %5.0681.0378.5388.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี14,239.3714,239.000.0 %0.52,356.99232.8890.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,147.50636.0084.7 %5.0321.1817.3094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,396.47385.0088.7 %5.0274.1747.6082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี5,135.04688.0086.6 %5.0221.5144.3680.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน3,799.86226.0094.1 %5.0178.4935.0980.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,501.69511.0088.6 %5.0216.0055.7574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,112.97467.0085.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,403.42730.0078.6 %5.0524.0982.1484.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,472.96633.0081.8 %5.0346.9395.6772.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,532.416,849.53-51.1 %0.01,080.40431.1860.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี5,693.512,193.0061.5 %5.01,061.33384.4563.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี2,884.04595.0079.4 %5.0680.99165.2575.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี5,298.971,001.0081.1 %5.0680.99480.6429.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี7,233.491,850.0074.4 %5.01,869.97646.0065.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี4,349.942,926.6332.7 %5.0571.93448.3621.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี5,015.673,101.6238.2 %5.01,479.68429.2571.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี7,952.234,846.0239.1 %5.0786.59101.6787.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี9,558.529,783.65-2.4 %0.01,531.0453.3496.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี6,187.044,609.5925.5 %5.0852.65376.1855.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี4,056.181,566.0061.4 %5.0767.9073.5690.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,304.97948.0078.0 %5.0642.99185.6771.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี4,144.983,180.2923.3 %5.0795.081.0099.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี10,531.853,680.0065.1 %5.01,446.741,315.149.1 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,515.783,880.0029.7 %5.01,099.37946.8013.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี4,822.241,823.0062.2 %5.0833.15133.3884.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,793.1410,875.75-11.1 %0.01,836.76100.0894.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี11,877.092,312.0080.5 %5.0738.07220.1970.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี4,058.012,292.0043.5 %5.0814.13169.4979.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,801.591,274.0066.5 %5.0757.0886.8988.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,602.741,530.3066.8 %5.0768.18228.4170.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี2,941.034,300.00-46.2 %0.0566.9235.4793.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี11,479.171,398.0087.8 %5.01,036.4447.5095.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี24,431.3526,243.48-7.4 %0.0627.96192.5869.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี2,926.33665.0077.3 %5.0733.830.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,062.351,278.0058.3 %5.0533.28106.6080.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี12,134.891,194.0090.2 %5.04,217.99106.6397.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,491.914,850.1011.7 %5.0833.14281.6466.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี5,619.752,421.0056.9 %5.0795.1187.0389.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,911.94309.0895.5 %5.01,289.53108.4591.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 121,766.7513,081.7939.9 %5.0930.80284.3769.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 211,063.4614,256.00-28.9 %0.01,596.13367.1777.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,508.034,789.8013.0 %5.0311.47111.3964.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี64,153.7941,920.0034.7 %5.01,265.57743.7341.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี25,554.3930,597.10-19.7 %0.0666.131,203.94-80.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี19,252.8911,025.2342.7 %5.0716.93140.1480.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี9,803.3718,341.16-87.1 %0.01,766.321,047.8540.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,627.482,317.0049.9 %5.0883.17486.8944.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี3,008.651,120.0062.8 %5.0528.88206.3661.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี18,330.7412,595.0031.3 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 438,586 288,577 34.20 % 50,988 15,069 70.45 %