สรุปผลประเมินจังหวัดกำแพงเพชร เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,356.85718.0069.5 %5.0472.39106.6677.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,792.344,934.7043.9 %5.044.3056.05-26.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร2,821.612,023.0028.3 %5.0700.59148.4478.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,574.091,886.0047.2 %5.0776.6634.8295.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร11,342.235,616.7050.5 %5.02,069.75251.7587.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,316.241,389.0067.8 %5.0390.970.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี3,552.75697.0080.4 %5.0467.510.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,441.57574.0083.3 %5.0341.8354.3184.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,415.15507.0085.2 %5.0253.3144.9982.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,382.67776.0077.1 %5.0303.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,300.79700.4478.8 %5.0360.4733.1990.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,375.13694.0079.4 %5.0268.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,323.14620.0081.3 %5.0364.720.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,363.547,239.76-65.9 %0.01,271.06796.1037.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร3,804.882,084.0045.2 %5.01,080.91272.0074.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร2,951.771,508.0048.9 %5.0795.67112.0185.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 432,729.2732,366.791.1 %0.55,928.683,462.7541.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร3,470.053,259.006.1 %3.0714.33269.8562.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,440.244,631.00-89.8 %0.0600.6954.6190.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,007.825,245.15-4.7 %0.01,499.26499.6666.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร7,821.5019,302.15-146.8 %0.01,746.47436.2075.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,557.508,070.66-126.9 %0.01,016.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,166.61442.0079.6 %5.068.9226.4561.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,254.37975.0070.0 %5.0871.7435.0696.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,169.05959.0069.7 %5.0662.5665.1790.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,420.894,479.00-30.9 %0.0525.40210.0360.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,592.948,384.00-49.9 %0.01,271.07238.9381.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ6,452.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,747.076,785.20-81.1 %0.0852.7256.8193.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร16,643.9025,892.26-55.6 %0.02,088.76367.7382.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร14,829.5815,949.99-7.6 %0.02,181.382,479.40-13.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ2,935.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ562.76ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,286.432,515.9823.4 %5.0833.72274.2467.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,181.952,098.0049.8 %5.01,080.9168.4393.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร3,861.882,626.4032.0 %5.0947.79143.8784.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร3,970.312,993.0024.6 %5.0757.6469.8990.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร35,370.432,133.0094.0 %5.0931.82123.0586.8 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,349.251,129.0051.9 %5.0567.4835.3393.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,131.881,340.0057.2 %5.0814.69123.5384.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,562.441,193.0053.4 %5.0605.51108.4182.1 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,810.795,423.64-12.7 %0.01,137.95272.6476.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,254.833,436.0019.2 %5.01,177.15285.2075.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,162.195,639.94-35.5 %0.0954.32402.2157.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 128,446.6814,626.3848.6 %5.01,625.06302.1081.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 213,163.5610,641.0019.2 %5.01,776.86712.2259.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)20,869.1212,304.6741.0 %5.02,816.50373.6386.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรไม่ครบ4.62ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร34,266.9111,090.0067.6 %5.0834.97399.0552.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีไม่ครบ23,256.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ243.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร19,025.0115,961.7816.1 %5.01,876.351,295.8130.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,016.931,549.0048.7 %5.0776.66446.8742.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 216,806.744,628.1672.5 %5.02,344.911,054.5055.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,560.80860.0066.4 %5.0605.5179.5486.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร16,350.015,544.2166.1 %5.03,151.471,969.5037.5 %5.0
รวม 402,414 276,442 31.30 % 54,591 18,658 65.82 %