สรุปผลประเมินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,426.52645.0073.4 %5.0379.34119.0068.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา3,853.805,254.53-36.3 %0.0816.75105.7087.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 12,783.452,539.808.8 %4.0844.950.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,995.032,424.0019.1 %5.0588.48105.5882.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา119,443.9317,490.0010.0 %5.02,742.25482.2882.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา223,285.0815,875.7831.8 %5.01,870.03232.3787.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย4,669.412,860.0038.8 %5.0264.8451.7080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,033.381,478.0063.4 %5.0220.160.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา3,565.49977.0072.6 %5.0351.5623.8693.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ3,896.31841.0078.4 %5.0324.2453.3783.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,286.371,952.0054.5 %5.0223.1545.3279.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี3,441.87530.0084.6 %5.0225.5945.9079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,153.28405.0087.2 %5.0186.6540.0378.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,314.621,025.0076.2 %5.0222.280.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,379.30577.0082.9 %5.0298.7341.9186.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,412.53389.0088.6 %5.0146.148.0094.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก438.44450.00-2.6 %0.0194.612.0099.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,362.83822.0075.6 %5.0129.7167.7847.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร3,642.67692.0081.0 %5.0326.7553.0883.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,321.19609.0081.7 %5.0193.3864.0566.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน3,505.32820.0076.6 %5.0172.9649.8571.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,815.411,361.0071.7 %5.0322.8567.7879.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,409.167,569.26-71.7 %0.01,004.97369.4063.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,870.573,497.009.7 %4.5877.29722.0017.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,686.542,750.00-2.4 %0.0474.42164.6065.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,991.192,468.0038.2 %5.0949.82354.3762.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,979.371,790.0039.9 %5.0588.48106.5381.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 14,204.942,288.0045.6 %5.0950.8545.5995.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,352.991,184.0064.7 %5.0512.45121.2076.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,837.113,258.0032.6 %5.01,327.64586.6555.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,534.402,227.0012.1 %5.0518.30348.9032.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,660.592,764.7140.7 %5.01,265.90201.5284.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,626.842,318.0036.1 %5.0835.7248.7594.2 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,062.0322.0599.5 %5.0968.8228.5097.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,497.5222,772.00-168.0 %0.01,482.25215.2985.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,623.313,113.0014.1 %5.0816.69318.8861.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,865.461,245.0067.8 %5.0977.240.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,865.092,108.5026.4 %5.0600.08325.0845.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,743.163,577.004.4 %2.0873.76292.0266.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,990.162,514.0049.6 %5.01,330.14178.0086.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,581.136,184.00-35.0 %0.01,120.96536.3152.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,733.552,840.0040.0 %5.0797.65245.1069.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,526.6712,558.24-66.8 %0.01,734.3938.3597.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,564.593,711.0067.9 %5.0626.53320.8548.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,770.655,034.00-33.5 %0.0797.68367.3553.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,127.154,425.0037.9 %5.01,139.9771.2193.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,855.693,344.0031.1 %5.01,082.89457.7757.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,602.725,677.00-1.3 %0.0835.7139.1395.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา23,724.605,582.0076.5 %5.01,108.73180.2083.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,953.4211,697.002.1 %1.0464.13176.7261.9 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 40,975.9052,282.00-27.6 %0.0598.12266.4255.5 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 57,362.7087,798.00-53.1 %0.0963.44513.6146.7 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 50,442.9637,804.2925.1 %5.0632.40193.2369.4 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 151,671.9527,633.9381.8 %5.07,874.84135.8998.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,834.901,077.0062.0 %5.0281.7758.3979.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,842.064,179.00-8.8 %0.0863.120.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,308.913,148.004.9 %2.0702.57128.6381.7 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,213.479,847.00-58.5 %0.01,615.37314.1080.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,481.782,798.0019.6 %5.0778.66255.9267.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา27,357.156,441.3076.5 %5.01,373.16670.8551.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา27,942.842,430.0491.3 %5.0748.8116.6097.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,125.482,379.0023.9 %5.0664.5671.2189.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑50,519.1412,204.0975.8 %5.0978.74670.7331.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 234,530.5111,759.7565.9 %5.01,897.02187.5090.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,530.378,734.95-33.8 %0.0471.9788.8881.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา72,236.2746,524.0035.6 %5.01,417.80245.6582.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์25,677.2221,578.3916.0 %5.0616.61143.6576.7 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา19,680.5120,122.30-2.2 %0.0447.5234.2592.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 73,762.9727,332.9162.9 %5.0580.76176.6769.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 17,491.4217,385.160.6 %0.5617.54889.14-44.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา150,506.3423,822.0084.2 %5.0523.8548.4590.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 21,833.249,062.8558.5 %5.0463.18153.6566.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 69,597.9013,558.9680.5 %5.0530.00135.8674.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,404.3620,111.48-139.3 %0.01,692.711,320.6222.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,320.891,625.0051.1 %5.0759.62487.3535.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,373.332,013.0040.3 %5.0436.3997.4877.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา16,656.7825,844.69-55.2 %0.03,436.574,097.46-19.2 %0.0
รวม 1,222,948 688,032 43.74 % 69,076 19,927 71.15 %