สรุปผลประเมินจังหวัดตาก เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,358.58717.0069.6 %5.0673.05185.5872.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก21,081.979,681.6054.1 %5.067.0335.2447.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก122,125.3310,457.0091.4 %5.02,048.94118.9594.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,254.904,352.34-33.7 %0.01,015.35226.4177.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,365.881,825.0045.8 %5.0920.27127.4286.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก17,433.708,480.0051.4 %5.02,897.93738.9874.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด65,328.3936,453.5944.2 %5.02,972.551,074.3163.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก6,454.301,304.6479.8 %5.01,186.491,520.80-28.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,135.043,028.8826.8 %5.01,338.63535.5360.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก2,947.971,735.0041.1 %5.0901.2577.2691.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก2,919.421,161.0060.2 %5.0882.24298.1966.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,507.052,971.0015.3 %5.01,205.50922.4523.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,285.092,675.78-17.1 %0.0608.4081.7086.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก5,105.665,325.30-4.3 %0.01,566.811,262.0819.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)12,055.452,552.0478.8 %5.01,053.39255.4775.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก12,518.829,258.7626.0 %5.01,300.60329.1474.7 %5.0
ท่าอากาศยานตาก22,274.124,769.0078.6 %5.0544.949.0098.3 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด66,330.3270,830.60-6.8 %0.01,216.96241.7580.1 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก4,043.892,091.0048.3 %5.01,148.45471.0559.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)15,241.4011,970.5521.5 %5.05,314.29557.9989.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,252.95760.0076.6 %5.097.2395.971.3 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,247.85308.0075.3 %5.033.8225.7623.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,247.85290.0076.8 %5.082.557.9690.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,881.521,591.0044.8 %5.0977.3366.5693.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,698.17453.0083.2 %5.0806.17192.7476.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,565.683,985.56-11.8 %0.01,129.45528.5553.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก13,930.7834,710.00-149.2 %0.01,680.921,490.4711.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก14,941.256,584.0055.9 %5.02,270.41185.0191.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,531.062,652.00-73.2 %0.01,015.34250.2275.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก92,389.618,253.3491.1 %5.04,651.1798.0797.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก9,087.463,453.0062.0 %5.0959.15189.7980.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก5,103.053,334.5534.7 %5.0605.76373.4438.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,984.571,650.0058.6 %5.0560.56140.0075.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก2,915.901,891.4235.1 %5.0668.14198.0670.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก2,692.702,411.1410.5 %5.0768.1370.2190.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก9,399.955,159.8045.1 %5.0460.51273.2340.7 %5.0
เรือนจำกลางตาก 32,022.2642,798.56-33.7 %0.01,059.16453.2857.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,523.41870.0065.5 %5.0692.0751.7192.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก5,230.603,182.4039.2 %5.01,718.91105.9893.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,841.29768.0073.0 %5.0565.05432.4123.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,966.965,002.7916.2 %5.01,243.54228.4681.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก5,619.193,944.5429.8 %5.01,369.45732.6246.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก2,267.433,381.30-49.1 %0.0977.330.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 112,552.2011,396.209.2 %4.55,682.00167.6597.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 25,656.6810,963.5057.3 %5.02,768.56519.9381.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก32,985.2643,352.38-31.4 %0.0289.16476.67-64.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,803.095,774.5715.1 %5.0414.61480.13-15.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก20,942.3226,628.48-27.2 %0.01,094.78598.7945.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก50,329.7139,084.0022.3 %5.01,368.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด23,164.125,829.0074.8 %5.01,247.36399.6068.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก24.2523,500.00-96,807.2 %0.018.392,138.54-11,528.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,250.022,755.4415.2 %5.01,110.42439.5860.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,965.91742.0075.0 %5.0692.0842.7593.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก44,339.2315,400.0065.3 %5.06,624.964,078.1338.4 %5.0
รวม 845,122 514,500 39.12 % 73,198 24,603 66.39 %