สรุปผลประเมินจังหวัดสุโขทัย เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,528.47743.0070.6 %5.0482.43149.4169.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,693.305,452.3037.3 %5.054.610.9598.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย2,921.581,814.0037.9 %5.0710.63216.8869.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,358.171,786.0046.8 %5.0653.55139.1178.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย15,166.737,744.6048.9 %5.01,927.65341.3282.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย3,849.671,878.0051.2 %5.0250.2038.0084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก3,560.55768.0078.4 %5.0328.1237.0888.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง3,571.48778.0078.2 %5.0261.6543.0683.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย3,642.641,085.0070.2 %5.0468.5186.1681.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย3,452.84788.0077.2 %5.0296.0028.5090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ3,477.48723.0079.2 %5.0239.6049.4079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,362.18542.0083.9 %5.0224.880.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,534.55695.0080.3 %5.0289.7957.0080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,316.11543.0083.6 %5.0326.9377.1176.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย5,243.087,618.86-45.3 %0.01,414.221,260.6810.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,319.501,711.5048.4 %5.0615.57180.3170.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,101.681,585.0061.4 %5.01,128.30706.6437.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,012.881,379.0054.2 %5.0748.6665.4791.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย2,875.11701.0075.6 %5.0729.64241.1167.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย5,803.874,178.0028.0 %5.02,326.991,596.9431.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย1,883.682,377.72-26.2 %0.0473.40258.2745.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,781.163,196.0015.5 %5.01,128.98260.9376.9 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,511.693,923.00-56.2 %0.0501.45104.6979.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5,577.6314,543.00-160.7 %0.01,471.27242.5383.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย4,601.162,817.4038.8 %5.0786.69172.2478.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,899.40779.1080.0 %5.074.5669.656.6 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,562.99949.0073.4 %5.0786.6942.2394.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,629.14665.0074.7 %5.0596.53150.1274.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,833.762,368.0038.2 %5.0824.72182.1777.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย23,487.7122,884.002.6 %1.04,133.511,436.5565.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย5,687.373,811.0033.0 %5.02,182.59410.0281.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,644.211,898.0066.4 %5.0805.71274.7465.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,726.5213,948.37-143.6 %0.01,262.0971.8894.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,511.92489.0086.1 %5.0672.59424.6536.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย2,958.956,351.50-114.7 %0.0672.60347.3848.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,130.884,162.00-0.8 %0.01,128.98515.6954.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,151.932,378.0053.8 %5.0602.82298.5650.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,806.772,473.0035.0 %5.0577.52110.0281.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,382.793,166.8072.2 %5.0767.68483.5437.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย35,952.9928,269.0021.4 %5.0733.44269.1363.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,379.441,003.0057.8 %5.0501.4519.5496.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,170.903,200.7623.3 %5.0767.6889.4688.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,717.132,724.00-0.3 %0.0577.51208.0164.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,366.973,631.5416.8 %5.01,004.76141.7685.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย2,954.433,772.00-27.7 %0.0710.63212.1670.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,486.746,466.00-17.8 %0.01,693.65923.2245.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,553.214,603.35-29.6 %0.0729.64164.6977.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย13,996.897,792.0044.3 %5.04,088.43156.7596.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 116,907.6414,761.4412.7 %5.02,013.83375.8981.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 250,416.1810,827.5178.5 %5.02,103.57209.2190.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย16,412.798,073.0050.8 %5.0405.51280.7530.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย33,372.6242,200.00-26.5 %0.0760.02436.6542.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย25,704.7332,520.00-26.5 %0.0796.44166.9079.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย19,807.8119,027.943.9 %1.5834.351.8599.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย34,435.4818,473.0046.4 %5.0630.06143.7077.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย38,393.329,409.2675.5 %5.0811.16147.2581.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง276,151.9414,748.0094.7 %5.0771.42376.0051.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย8,277.2716,689.76-101.6 %0.01,599.291,088.7431.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,467.303,382.952.4 %1.0729.64353.4251.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,085.211,209.2060.8 %5.0501.45180.5064.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย29,638.1914,255.1051.9 %5.04,400.204,849.20-10.2 %0.0
รวม 824,211 402,732 51.14 % 60,092 21,966 63.45 %