สรุปผลประเมินจังหวัดพิษณุโลก เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 48,685.384,291.2250.6 %5.03,247.36219.1093.3 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,807.51854.0077.6 %5.0160.7637.1976.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก228,619.7212,873.6794.4 %5.0286.73198.9130.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก25,285.5722,507.0011.0 %5.066.0539.7239.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก5,690.895,624.891.2 %0.51,031.4866.4293.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,730.682,723.400.3 %0.5708.2051.6392.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,855.981,837.0052.4 %5.0551.4991.5483.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 716,751.2918,048.00-7.7 %0.03,429.9349.5698.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก39,838.7124,306.0039.0 %5.03,199.30563.8782.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,864.9410,273.08-111.2 %0.02,145.06868.6759.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก7,542.278,671.04-15.0 %0.01,678.021,580.915.8 %2.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก2,764.751,398.3249.4 %5.0689.1959.2991.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก3,948.131,754.0055.6 %5.01,164.57342.9170.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,258.391,877.0042.4 %5.0515.50101.3780.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 318,169.5380,122.70-341.0 %0.06,745.452,185.3067.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,992.651,033.0079.3 %5.01,905.42393.2079.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก2,822.811,111.0060.6 %5.0765.24239.5168.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,560.233,241.0041.7 %5.01,639.992,177.32-32.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 64,810.395,330.17-10.8 %0.02,223.14332.9485.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,630.133,386.0026.9 %5.01,449.83108.4092.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 32,351.4924,082.2425.6 %5.02,135.77294.0086.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,505.703,812.78-52.2 %0.0605.35397.8234.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก4,937.564,622.006.4 %3.01,563.91332.4278.7 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก4,192.602,176.0948.1 %5.01,107.54454.0359.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,329.512,584.0040.3 %5.01,906.211,533.8319.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก22,154.1920,273.838.5 %4.02,074.90133.2793.6 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก159,824.95179,569.70-12.4 %0.01,074.32567.9547.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 11,262.2210,512.006.7 %3.04,276.882,704.5036.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,947.124,198.83-6.4 %0.0993.45331.5566.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)8,274.786,589.6120.4 %5.01,469.0430.0098.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)17,982.9617,441.003.0 %1.55,473.79614.6488.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 98,630.356,945.0019.5 %5.03,442.22238.1993.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,503.80314.0091.0 %5.079.500.00100.0 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก728,842.634,224.0099.4 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,355.841,253.0062.7 %5.0974.431.9099.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,814.00249.0091.2 %5.0708.21264.9462.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,674.984,138.0011.5 %5.01,156.44240.2379.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก8,291.5640,145.78-384.2 %0.02,058.341,351.4834.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,421.944,931.00-11.5 %0.0760.66431.0243.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,825.941,243.0074.2 %5.0521.700.00100.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก6,000.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,659.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก13,296.4312,278.597.7 %3.52,132.091,200.0043.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก4,259.592,579.0039.5 %5.0511.85421.6917.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก6,106.443,066.0049.8 %5.02,039.31491.1575.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,351.412,078.0038.0 %5.0955.41185.5580.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,501.292,242.0050.2 %5.01,088.53257.3476.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก5,298.855,260.000.7 %0.51,031.480.00100.0 %5.0
สพ.พิษณุโลก25,843.437,738.0070.1 %5.0543.45171.0068.5 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 113,550.12139,613.02-23.0 %0.01,873.38868.5053.6 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 73,022.5366,820.828.5 %4.01,422.72592.6558.3 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก22,808.1424,383.47-6.9 %0.0862.40442.5448.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 615,673.7814,370.008.3 %4.03,180.51959.9869.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,536.78400.0084.2 %5.0651.15179.5072.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก5,224.811,940.0062.9 %5.01,031.46162.0684.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก20,650.1715,347.0025.7 %5.01,944.82560.6771.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,982.981,462.3351.0 %5.0727.2090.4287.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,758.381,530.0077.4 %5.01,601.94131.7391.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,787.621,752.0053.7 %5.01,021.270.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,092.873,031.0025.9 %5.0898.35199.8777.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์15,073.7610,404.0031.0 %5.04,272.23242.9794.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 151,831.3112,504.3875.9 %5.01,161.36116.3490.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 214,818.0312,042.9918.7 %5.02,598.00480.8181.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 339,240.067,855.0080.0 %5.02,019.83458.7777.3 %5.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล54,001.4416,833.9968.8 %5.0891.39911.14-2.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 779,784.695,513.0093.1 %5.0472.03217.8453.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก75,946.9140,774.0046.3 %5.01,776.710.00100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว18,698.8911,608.0037.9 %5.0821.67142.6582.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก124,105.9744,733.9664.0 %5.01,039.0789.7491.4 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก373,234.6319,207.0094.9 %5.04,979.72169.1096.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก27,875.231,816.4993.5 %5.0984.2389.6290.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย33,583.1510,374.0169.1 %5.01,032.32159.1084.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก17,444.8736,516.00-109.3 %0.02,363.291,318.0944.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก15,425.0011,431.0025.9 %5.03,579.62133.1296.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก21,551.495,784.0073.2 %5.02,429.67303.5887.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,504.711.00100.0 %5.01,352.43136.2089.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก28,757.8527,352.014.9 %2.02,017.43278.9686.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,097.762,556.5017.5 %5.0860.33254.0570.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,705.538,527.00-81.2 %0.01,250.5677.9093.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,131.41490.0077.0 %5.01,253.330.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,649.631,043.0060.6 %5.0445.5458.1786.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 656,078.8058,785.01-4.8 %0.012,066.329,310.0322.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก59,379.9415,291.9974.2 %5.013,040.755,379.2658.8 %5.0
รวม 2,896,421 1,217,903 57.95 % 148,029 46,875 68.33 %