สรุปผลประเมินจังหวัดพิจิตร เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,831.531,045.0063.1 %5.0447.45105.5376.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร2,982.522,196.0026.4 %5.0675.640.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร23,136.7613,176.0043.1 %5.02,710.35850.9568.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร3,954.951.00100.0 %5.0200.9763.6568.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,549.551,264.0064.4 %5.0235.1986.7563.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,507.97914.0073.9 %5.0425.8238.4491.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,339.48675.0079.8 %5.0222.3882.4362.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,360.82879.0073.8 %5.0333.2699.1370.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,311.03654.0080.2 %5.0250.2488.2564.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,285.84732.0077.7 %5.0201.3486.3757.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,419.70444.0087.0 %5.0178.6686.4051.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม3,797.29617.0083.8 %5.0221.1742.3980.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร3,965.462,959.0025.4 %5.01,055.96710.2532.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,409.872,242.0034.2 %5.0614.10474.7922.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร2,928.561,844.0037.0 %5.0656.6258.1191.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,621.851,894.0027.8 %5.0542.53112.8379.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,761.033,054.0035.9 %5.01,374.611,088.4520.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,206.104,188.00-89.8 %0.0515.23165.9567.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,248.501,684.0060.4 %5.01,170.05581.4750.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร)3,411.623,158.007.4 %3.5822.2461.3292.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร10,991.568,728.0020.6 %5.01,512.34151.8590.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,627.541,207.0066.7 %5.0732.6953.0792.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,794.99854.0052.4 %5.050.6049.412.4 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,160.551,081.0065.8 %5.0751.7049.2693.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,732.651,342.0050.9 %5.0561.5465.5588.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,440.072,990.0013.1 %5.0846.78257.1569.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,284.151,110.3613.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร7,464.606,657.0010.8 %5.01,512.34460.9669.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,458.311,882.0045.6 %5.0808.75267.7966.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,573.0412,057.11-83.4 %0.01,512.3462.1695.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,511.893,115.0911.3 %5.0657.53268.5659.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร11,336.332,011.1082.3 %5.0808.75384.7552.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร3,435.683,721.00-8.3 %0.0846.78202.2776.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,306.382,397.0044.3 %5.0552.35217.0660.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร2,785.524,670.00-67.7 %0.0580.5635.4393.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร11,916.772,306.0080.6 %5.0922.85226.1075.5 %5.0
รจจ.พิจิตร 34,838.6932,196.297.6 %3.5687.42331.8951.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,495.65994.0060.2 %5.0447.4565.0785.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,024.561,125.7762.8 %5.0675.64176.4073.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร2,912.54868.2070.2 %5.0464.99231.6150.2 %5.0
สปส.จ.พิจิตร4,336.554,779.41-10.2 %0.0884.81394.5355.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,125.765,157.10-65.0 %0.0713.70531.9925.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร3,678.564,038.28-9.8 %0.0770.7234.6395.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 144,599.5913,879.2168.9 %5.01,197.96237.6080.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 235,367.6712,657.1864.2 %5.01,311.44388.5870.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร5,364.484,190.8021.9 %5.0317.03170.1746.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร137,233.9149,913.0063.6 %5.0887.76669.8624.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร22,810.5010,647.9953.3 %5.0720.24698.503.0 %1.5
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร13,137.3111,577.4811.9 %5.0508.29512.26-0.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,782.481,432.5048.5 %5.0637.64120.0181.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,509.276,213.01-37.8 %0.01,532.56101.6593.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร9,334.05924.0090.1 %5.03,192.69127.9896.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร16,328.7919,272.11-18.0 %0.03,794.353,932.17-3.6 %0.0
รวม 514,447 278,505 45.86 % 45,541 17,471 61.64 %