สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,736.18946.0065.4 %5.0571.8547.7891.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์20,837.689,256.8055.6 %5.081.9568.8816.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์3,119.523,067.061.7 %0.5914.14121.7886.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์2,880.471,637.1043.2 %5.0800.410.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์11,892.668,202.0031.0 %5.02,947.55550.9681.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0422.43112.0973.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก3,551.77723.0079.6 %5.0442.2969.7484.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า5,113.16506.0090.1 %5.0285.920.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,353.85504.0085.0 %5.0397.3335.1991.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน3,850.03845.0078.1 %5.0345.3318.5694.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่3,504.94639.0081.8 %5.0368.3434.6190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,108.03542.0082.6 %5.0523.3739.0092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน3,796.761,062.0072.0 %5.0326.8270.6878.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,164.96236.0092.5 %5.0495.040.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ3,879.0492.0097.6 %5.0344.05105.7469.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,195.47472.0085.2 %5.0329.696.7298.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,577.863,552.0036.3 %5.01,427.57888.2537.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์4,787.833,338.7730.3 %5.01,123.32497.8355.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,748.551,370.8850.1 %5.0800.0578.6090.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,641.57974.0073.3 %5.0685.95142.5079.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์9,196.172,948.0067.9 %5.02,123.88721.3066.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,759.732,842.82-61.5 %0.0517.26452.8512.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์4,334.003,061.1029.4 %5.01,427.571,128.1821.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์2,666.333,582.00-34.3 %0.0688.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์5,404.3313,691.00-153.3 %0.01,598.72116.9992.7 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์71,428.3029,716.6058.4 %5.0669.78429.7535.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 13,022.3514,474.00-11.1 %0.04,673.305,334.25-14.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,103.772,388.0023.1 %5.0933.16243.7773.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์2,718.351,045.0061.6 %5.084.2869.7017.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,406.55988.0071.0 %5.01,066.2750.4995.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,649.55770.4070.9 %5.0762.0187.4088.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,856.784,134.7014.9 %5.01,028.23420.1059.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์8,967.653,701.0758.7 %5.01,522.651,255.6817.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,525.485,284.40-16.8 %0.01,465.61288.4180.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,653.463,336.0149.9 %5.01,161.35132.0188.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์13,056.0810,887.4816.6 %5.01,202.10160.5586.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,807.183,124.2071.1 %5.0781.03238.7769.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์4,274.234,309.50-0.8 %0.01,047.25495.1552.7 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,704.994,592.0031.5 %5.01,902.976,977.34-266.7 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,275.041,468.8076.6 %5.0933.15215.6576.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์6,868.323,425.9850.1 %5.0598.2534.6094.2 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์7,018.182,743.0060.9 %5.01,929.50383.3480.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์43,362.9437,335.1613.9 %5.01,138.53902.3320.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,966.601,134.0071.4 %5.0590.87177.2070.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,104.782,849.4730.6 %5.0909.73150.7183.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,947.351,599.0045.7 %5.0800.41156.8480.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ3,869.474,026.96-4.1 %0.0977.98303.5769.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์3,876.442,294.4040.8 %5.01,237.41573.6153.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์5,406.829,979.36-84.6 %0.01,123.32596.1346.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 117,512.2211,640.0433.5 %5.01,596.33264.9883.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 215,785.8310,236.0035.2 %5.01,774.90157.8691.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 322,106.5916,551.8725.1 %5.01,839.84382.9179.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)22,122.509,161.2358.6 %5.02,706.10411.5784.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์22,333.547,980.0164.3 %5.0249.72745.68-198.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,363.795,385.60-23.4 %0.0303.7684.0872.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์213,588.3668,880.9967.8 %5.01,936.43325.7783.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ไม่ครบ8,544.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ677.35ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์30,652.6214,820.3251.7 %5.0822.90504.1638.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดนไม่ครบ16,456.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ249.85ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี24,708.8519,317.6021.8 %5.01,100.50404.2363.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์12,934.4622,649.50-75.1 %0.02,619.00691.7973.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,190.932,666.7236.4 %5.0895.48832.297.1 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,598.98842.0067.6 %5.0685.95240.9964.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์26,187.266,131.0076.6 %5.06,012.1410,784.15-79.4 %0.0
รวม 781,058 415,961 46.74 % 70,383 40,816 42.01 %