สรุปผลประเมินจังหวัดราชบุรี เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,989.99258.0091.4 %5.0445.3049.4088.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี13,862.336,262.5054.8 %5.070.2242.0340.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,571.435,101.64-11.6 %0.0730.53181.9575.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,018.881,281.0057.6 %5.0673.50100.2685.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี20,669.2219,274.706.7 %3.02,298.41297.3587.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,093.892,442.0040.4 %5.0331.5755.1083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,345.212,442.0027.0 %5.0260.6555.1078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม3,872.05948.0075.5 %5.0320.2624.7792.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก3,660.93903.0075.3 %5.0319.1430.3990.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ3,538.58623.0082.4 %5.0300.9738.9487.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,789.50664.0086.1 %5.0223.4338.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,578.88476.0089.6 %5.0495.6159.9787.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,303.27456.0089.4 %5.0265.3038.1085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง4,414.31263.0094.0 %5.0120.200.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,068.596,452.4220.0 %5.01,434.12615.2257.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี5,036.473,259.0035.3 %5.01,072.83317.6070.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี2,992.821,415.0052.7 %5.0668.63188.7971.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,420.991,017.0070.3 %5.0407.27186.2054.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี7,363.503,661.0050.3 %5.02,099.68378.5682.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 107,852.557,197.008.3 %4.02,510.08247.9590.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,442.743,690.00-7.2 %0.0532.59152.1471.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,636.463,321.2728.4 %5.01,768.2327.6598.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี2,596.701,753.9432.5 %5.0635.46312.5350.8 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี1,760.272,115.00-20.2 %0.0844.64106.4087.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 10,115.5812,684.88-25.4 %0.01,529.58212.8086.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,049.822,410.6740.5 %5.01,110.86109.7390.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 814,639.685,955.3959.3 %5.01,098.28244.1677.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)14,774.1011,577.8721.6 %5.04,901.061,216.9375.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 713,835.719,593.0530.7 %5.03,915.66547.2086.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี3,548.25430.0087.9 %5.0825.6151.6593.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,752.731,999.2046.7 %5.0730.54531.0527.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี6,844.684,811.0829.7 %5.0957.4060.6393.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,008.8229,652.39-492.0 %0.01,434.141,395.322.7 %1.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี3,754.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0787.59816.98-3.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,861.231,558.0059.7 %5.0925.4378.3791.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี8,821.4412,044.86-36.5 %0.01,773.5066.0696.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,378.192,923.0074.3 %5.0635.45355.8844.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,402.081,355.0060.2 %5.0863.66232.7573.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี3,821.211,793.0053.1 %5.0901.69193.7278.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,472.953,508.0035.9 %5.01,358.07142.4989.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี3,417.013,645.00-6.7 %0.0825.610.00100.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี26,849.085,273.0080.4 %5.0951.68547.2542.5 %5.0
สพ.ราชบุรี47,524.6624,838.0247.7 %5.0925.28129.5086.0 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 1,174,522.8056,515.5695.2 %5.010,668.913,321.5068.9 %5.0
รจก.เขาบิน 104,987.92181,628.00-73.0 %0.01,436.12964.2532.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,778.961,111.0060.0 %5.0445.2974.4683.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี5,020.863,344.0033.4 %5.01,034.80128.4687.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี19,219.2563,374.89-229.7 %0.01,221.15209.0082.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี11,735.102,703.3077.0 %5.0730.54149.1079.6 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี6,363.334,744.5325.4 %5.01,186.91299.2574.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี4,032.872,673.0033.7 %5.01,110.86266.0076.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี2,994.362,831.005.5 %2.51,032.73679.6234.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี22,347.7020,735.317.2 %3.54,751.940.95100.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,392.774,747.46-8.1 %0.01,347.39193.5585.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)13,806.526,925.0049.8 %5.04,641.2573.8098.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 159,118.8715,656.1773.5 %5.01,601.24276.4582.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 215,601.879,237.1240.8 %5.0997.01294.3370.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,386.134,562.0015.3 %5.0316.510.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี14,671.191,375.0090.6 %5.0658.050.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 222,915.3915,220.0133.6 %5.0753.84113.4485.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม43,875.511,858.0095.8 %5.01,054.080.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี34,804.774,357.0087.5 %5.0861.040.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี14,875.4116,112.99-8.3 %0.0607.250.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ19,070.411,473.7092.3 %5.0565.82400.8529.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง27,278.558,618.0068.4 %5.0110.790.9599.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี10,936.2116,481.00-50.7 %0.02,018.47868.9557.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี10,018.548,955.7010.6 %5.02,352.410.95100.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,098.301,403.0054.7 %5.01,234.40425.2465.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี144,280.5291,801.0136.4 %5.01,394.9114.1799.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 3,837.063,045.0020.6 %5.01,105.06265.9175.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,795.09640.0077.1 %5.0502.35209.7758.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี24,759.8814,508.0041.4 %5.04,483.264,353.812.9 %1.0
รวม 2,149,523 777,966 63.81 % 94,678 24,067 74.58 %