สรุปผลประเมินจังหวัดกาญจนบุรี เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,374.09858.0063.9 %5.0719.810.09100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 69,425.5326,028.0062.5 %5.0262.2964.8175.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี8,110.9414,640.79-80.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี16,143.5020,217.30-25.2 %0.069.5755.5820.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี4,200.41936.6777.7 %5.01,195.21177.6585.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,081.011,410.0054.2 %5.01,024.060.10100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี16,754.699,509.7043.2 %5.03,020.731,010.5566.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง3,868.361,274.0067.1 %5.0359.2148.3886.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา3,813.121,199.0068.6 %5.0322.4652.5983.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,473.22647.0081.4 %5.0250.1325.5589.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,383.09605.0082.1 %5.0285.1786.9369.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,410.68644.0081.1 %5.0415.5770.2683.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,143.55518.0087.5 %5.0671.3885.9387.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,782.13638.0083.1 %5.0895.8537.3495.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,305.21292.0091.2 %5.0549.6183.4084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,417.88633.0081.5 %5.0414.1934.6891.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,433.58493.0085.6 %5.0267.8452.1280.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,423.59533.0084.4 %5.0376.7844.3788.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,479.52696.0080.0 %5.0340.1262.4181.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0314.1470.1777.7 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,344.3217,655.40-427.9 %0.01,263.41323.7074.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,670.926,401.004.0 %2.01,339.491,338.070.1 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,799.922,265.0052.8 %5.01,024.0625.7497.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,286.871,933.0054.9 %5.01,718.3981.0595.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี2,976.731,341.0055.0 %5.0790.620.09100.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13252,837.38273,664.63-8.2 %0.096,563.8710,496.2089.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,040.091,457.0052.1 %5.0947.85734.2922.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,187.734,657.0010.2 %5.01,777.161,287.7227.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี1,685.212,817.79-67.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี4,737.944,534.854.3 %2.01,211.40296.5375.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,122.925,980.00-45.0 %0.0830.55876.93-5.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,868.1210,727.00-82.8 %0.01,613.56177.1289.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี2,769.062,419.0012.6 %5.0852.92269.5268.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,471.271,270.0063.4 %5.01,138.160.09100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี2,938.501,161.0060.5 %5.0928.98456.8550.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,770.184,409.00-16.9 %0.01,214.22121.5390.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,135.0624.5799.5 %5.01,632.431,716.36-5.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี4,826.945,176.00-7.2 %0.01,613.56399.3775.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,376.663,325.001.5 %0.51,138.16159.6786.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี5,534.4611,025.00-99.2 %0.01,618.7895.7694.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,843.443,528.0070.2 %5.01,099.98910.8617.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,737.023,713.000.6 %0.51,233.24264.7578.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี3,977.952,301.0042.2 %5.01,328.17379.9671.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,401.883,557.8019.2 %5.01,442.42422.9570.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี5,743.294,909.7614.5 %5.0891.6858.5593.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,417.109,800.0014.2 %5.0584.01424.4327.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี66,929.5460,898.629.0 %4.51,533.28443.1071.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,429.961,179.0051.5 %5.0352.30101.4171.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,302.273,564.9017.1 %5.01,427.17230.7183.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,311.651,994.5039.8 %5.0921.44117.0787.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,961.156,562.175.7 %2.5788.82170.0978.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,290.413,660.0014.7 %5.01,442.27661.6354.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)18,497.164,653.0074.8 %5.06,455.10195.7097.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี22,159.157,815.0064.7 %5.0959.47177.3081.5 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"13,031.772,274.8682.5 %5.070.28195.30-177.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 411,125.2210,230.608.0 %4.02,047.51151.1592.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 120,288.5054,923.10-170.7 %0.01,932.94163.6391.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 226,780.8113,752.0048.6 %5.010,738.55242.9497.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 38,515.327,798.008.4 %4.02,541.75417.5183.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี14,225.074,671.4267.2 %5.0381.79366.294.1 %2.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,373.885,466.99-130.3 %0.0306.19231.6024.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี28,355.6312,342.5556.5 %5.01,142.20217.2181.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน13,137.3610,937.0016.7 %5.0960.80261.2572.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี55,776.1739,031.9930.0 %5.01,473.24100.2593.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี34,288.4426,207.9923.6 %5.01,113.42513.1253.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี42,098.2738,651.008.2 %4.01,366.562,032.10-48.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี28,372.1916,794.3440.8 %5.01,209.08148.3787.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี46,966.1026,269.0044.1 %5.02,681.721,401.3047.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,446.623,429.000.5 %0.51,119.14370.5066.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 116,379.229,116.8544.3 %5.03,730.461,790.9952.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,060.622,072.8432.3 %5.0871.93415.4352.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี84,013.3830,236.0064.0 %5.06,440.395,518.1114.3 %5.0
รวม 1,116,641 876,358 21.52 % 191,559 40,015 79.11 %