สรุปผลประเมินจังหวัดสุพรรณบุรี เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,584.491,122.0056.6 %5.0452.37105.8276.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี19,561.4813,369.4031.7 %5.083.05137.75-65.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี2,976.471,849.0037.9 %5.0680.56117.0982.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี2,397.551,367.0043.0 %5.0490.4048.9490.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี9,444.531,408.1185.1 %5.02,315.38456.9580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี5,000.161,960.0060.8 %5.0287.2957.0080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช3,453.65693.0079.9 %5.0306.2035.5688.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง4,596.64898.0080.5 %5.0336.3919.4194.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า3,867.141,240.0067.9 %5.0209.6957.0072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,469.49601.0082.7 %5.0200.4695.0052.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์3,702.86974.0073.7 %5.0231.1460.1974.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง3,541.231,297.0063.4 %5.0384.3395.0075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก3,846.61875.0077.3 %5.0309.0535.5988.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง6,002.57933.0084.5 %5.0373.5847.5087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,388.21942.0072.2 %5.0323.0630.6390.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,943.534,280.5652.1 %5.01,174.97987.3416.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,483.711,440.0058.7 %5.0623.5195.0084.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,154.832,486.0040.2 %5.0965.80779.4919.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,468.631,298.0062.6 %5.0574.36140.7775.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี2,953.682,280.0022.8 %5.0585.48703.44-20.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,492.293,618.0019.5 %5.01,060.881,223.85-15.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี3,721.283,142.0015.6 %5.0510.17472.227.4 %3.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,609.673,491.0037.8 %5.01,441.20679.7652.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)4,752.063,200.0032.7 %5.0984.81598.1039.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี14,598.242,840.2380.5 %5.01,650.37145.3591.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง17,973.1212,337.3731.4 %5.03,673.406,045.60-64.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,339.301,557.0053.4 %5.0813.67970.90-19.3 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี7,924.797,540.264.9 %2.02,372.981,140.0052.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,276.771,240.0062.2 %5.0794.6539.4295.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,985.51621.0079.2 %5.0585.48273.7053.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,868.593,520.009.0 %4.5870.72400.0054.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี5,185.924,833.686.8 %3.01,041.86440.7157.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี12,502.126,435.0048.5 %5.01,289.071,152.8110.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,022.171,678.0058.3 %5.0946.78195.5079.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี7,474.279,869.00-32.0 %0.01,650.3736.6797.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี14,365.4313,741.364.3 %2.02,101.56481.5077.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี8,974.452,286.0074.5 %5.0737.61477.8535.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,313.634,150.003.8 %1.5832.69237.5071.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,671.782,429.0057.2 %5.01,155.96393.3466.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,432.861,880.0057.6 %5.01,193.99219.3981.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,814.374,000.00-4.9 %0.0737.6151.9193.0 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี7,715.827,435.003.6 %1.5430.57137.7568.0 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 69,187.5850,176.6327.5 %5.01,156.55564.5051.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,422.89728.0070.0 %5.0471.3859.8587.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,789.462,271.0040.1 %5.0657.00190.0071.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี32,219.7717,920.0144.4 %5.01,865.99480.0074.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,738.50983.0073.7 %5.0604.49147.5175.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี7,655.704,119.0046.2 %5.01,003.83301.2570.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,263.482,024.0052.5 %5.0610.04199.5067.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,417.883,746.40-9.6 %0.0927.77612.7534.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,232.223,502.0017.3 %5.0536.84282.8247.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1112,411.7317,538.4584.4 %5.0987.38387.3460.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 210,502.206,918.6034.1 %5.01,110.21279.8274.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 328,576.0510,225.4864.2 %5.01,401.56347.8375.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)8,154.763,201.2360.7 %5.02,131.82261.9087.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,707.694,700.0039.0 %5.0425.7619.0095.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี83,658.4580,882.003.3 %1.51,341.47779.0041.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี120,092.8431,174.0274.0 %5.0822.54182.8377.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี30,272.864,271.0085.9 %5.0946.57152.0083.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส25,353.1223,490.007.3 %3.5747.1192.6287.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง40,759.699,840.0075.9 %5.0766.16114.0085.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง77,149.3810,050.0087.0 %5.0689.63142.5079.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี22,285.7325,522.00-14.5 %0.01,885.85403.7578.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,474.783,714.7017.0 %5.0776.50448.8242.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม5,427.1111,054.00-103.7 %0.02,091.8195.0095.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,046.261,203.0060.5 %5.0623.51212.2366.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี39,081.6612,132.0069.0 %5.03,553.815,209.44-46.6 %0.0
รวม 1,001,734 484,544 51.63 % 65,919 31,886 51.63 %