สรุปผลประเมินจังหวัดนครปฐม เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,226.46976.0069.8 %5.0346.2383.5575.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,180.572,797.0012.1 %5.0612.8151.9491.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม2,978.001,962.0034.1 %5.0574.7883.7985.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 629,124.334,440.8484.8 %5.05,632.15182.1096.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 226,421.5717,897.3032.3 %5.02,353.52289.7387.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม123,745.4614,763.8837.8 %5.02,571.45279.3089.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,195.321,749.0058.3 %5.0216.2871.3367.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน24,956.414,697.005.2 %2.5384.2552.1186.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล4,535.051,481.0067.3 %5.0258.3494.3263.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม18,074.512,010.0088.9 %5.0446.990.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี17,378.421,107.0093.6 %5.0274.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,019.41807.0079.9 %5.0372.7857.0084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน4,459.531,227.0072.5 %5.0281.0562.7077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,516.78764.0078.3 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 714,122.157,285.4048.4 %5.02,399.471,203.1749.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,691.465,095.00-38.0 %0.0835.21294.2264.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,478.925,788.00-66.4 %0.0783.24481.9738.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม4,325.982,973.0031.3 %5.0860.02404.4453.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 33,462.091,064.0069.3 %5.01,406.6171.4694.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,062.201,675.0045.3 %5.0593.80110.1381.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม2,807.471,605.0042.8 %5.0574.77177.9569.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม11,537.638,510.9026.2 %5.01,639.681,360.5717.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,575.684,257.0023.7 %5.02,114.23860.7059.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,395.764,276.24-25.9 %0.0491.57361.3326.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,076.064,406.0013.2 %5.01,145.25509.2955.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,016.071,814.0039.9 %5.0539.333.3799.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม16,523.7415,333.467.2 %3.51,867.86173.2790.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)11,215.775,836.7748.0 %5.0686.76457.8933.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,249.421,628.0049.9 %5.0707.88611.7013.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,530.521,104.0068.7 %5.0821.9925.3196.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม2,726.55552.0079.8 %5.0498.72159.7468.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,653.033,666.0021.2 %5.0650.118.7998.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,461.363,839.9929.7 %5.01,358.06963.8629.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,115.773,755.0038.6 %5.01,493.99373.2875.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม4,090.54974.0076.2 %5.0537.5345.6091.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม15,892.1113,664.5614.0 %5.03,693.4158.9198.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,386.761,749.3784.6 %5.0669.86237.5064.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,231.372,505.0022.5 %5.0745.93446.5040.1 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,427.482,303.0032.8 %5.0635.33119.2381.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,079.154,824.0031.9 %5.01,505.47427.5371.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม4,749.975,698.00-20.0 %0.0783.96141.7981.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก22,470.8848,939.96-117.8 %0.0742.55226.5169.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา12,842.458,040.0037.4 %5.0763.10177.3376.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา19,232.8417,928.006.8 %3.0902.31314.7565.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร43,951.7040,040.888.9 %4.02,102.17344.5583.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี28,901.6516,524.8842.8 %5.01,659.51466.7671.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม11,501.515,582.1151.5 %5.01,111.51152.0086.3 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม141,368.73179,698.00-27.1 %0.01,542.59912.0040.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม685.28997.00-45.5 %0.0214.2636.0783.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม4,416.071,714.0061.2 %5.01,088.2174.0893.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,175.761,962.0038.2 %5.0669.86124.7481.4 %5.0
สปส.จ.นครปฐม16,759.5015,224.119.2 %4.52,590.481,132.2256.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,037.682,519.0037.6 %5.01,012.14495.3251.1 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)4,429.373,200.0027.8 %5.01,008.5098.8790.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม10,235.964,253.5158.4 %5.0621.37263.2457.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 110,170.0711,598.62-14.0 %0.01,204.91301.3275.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 212,152.988,191.0132.6 %5.0929.51388.4258.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,798.689,598.60-41.2 %0.0264.86273.12-3.1 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม66,793.2412,841.3980.8 %5.0472.30289.7538.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม160,405.4127,347.0083.0 %5.0873.71195.7077.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ494.54ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม52,541.219,876.9281.2 %5.0370.32224.9139.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม21,884.4723,939.00-9.4 %0.0550.1593.3683.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)15,291.4812,920.0015.5 %5.0463.31174.6262.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล50,838.813,920.0092.3 %5.0506.89165.1967.4 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง26,256.2523,462.0110.6 %5.0622.30220.3764.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม8,418.9617,740.64-110.7 %0.01,179.24982.3616.7 %5.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)247,935.22429,676.00-73.3 %0.01,380.921,526.06-10.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,369.002,868.2414.9 %5.0745.93647.2413.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,818.103,003.00-6.6 %0.0365.5981.3177.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 772,616.5545,365.1237.5 %5.020,137.4712,961.3035.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม48,753.6621,278.6556.4 %5.05,626.684,770.0015.2 %5.0
รวม 1,447,750 1,183,111 18.28 % 96,451 39,559 58.98 %