สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสาคร เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,272.861,034.0054.5 %5.0253.2375.8970.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,845.531,585.0044.3 %5.0481.4271.3185.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร2,648.561,435.0045.8 %5.0443.390.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 124,376.3623,809.352.3 %1.03,037.69565.2581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 231,574.473,372.0589.3 %5.03,309.57219.6693.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 14,467.941,519.7466.0 %5.0260.300.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,268.059,178.95-115.1 %0.01,013.85416.7758.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,468.932,832.0018.4 %5.0766.6661.3192.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,086.991,160.0062.4 %5.0443.3935.5392.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร2,720.001,151.0057.7 %5.0424.37182.3957.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร2,935.732,234.0023.9 %5.0471.26391.7416.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,831.362,653.00-44.9 %0.0351.4783.4376.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,361.793,591.4117.7 %5.01,108.95329.5870.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร7,727.8314,336.50-85.5 %0.01,165.98285.3175.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,112.821,568.0049.6 %5.0576.50220.3461.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,727.17972.0073.9 %5.0785.6835.8095.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,518.281,118.0055.6 %5.0348.31148.2457.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,669.914,754.32-29.5 %0.0728.63211.8570.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร7,597.0130,835.44-305.9 %0.01,489.271,006.7032.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,163.591,103.0065.1 %5.0652.55285.1056.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,038.601,763.0042.0 %5.0489.61106.2278.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร6,338.4111,787.14-86.0 %0.01,459.3654.0896.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,892.991,658.0042.7 %5.0367.33204.2544.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,784.551,832.0051.6 %5.0671.5870.7989.5 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,140.562,953.006.0 %3.0595.520.9599.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,376.743,050.6830.3 %5.0500.4435.8992.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,173.675,081.00-21.7 %0.0576.5075.0287.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,270.262,120.0081.2 %5.0536.39137.5874.3 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 47,356.4163,794.00-34.7 %0.0712.88352.0450.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 77,088.9516,512.00-132.9 %0.01,728.41998.9342.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,653.021,782.0032.8 %5.0272.2551.5481.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร9,544.8412,781.00-33.9 %0.01,983.69767.9261.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,939.425,361.00-36.1 %0.0899.77322.8864.1 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร8,773.5916,680.00-90.1 %0.01,706.70219.4587.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,794.061,509.0060.2 %5.0842.730.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร8,471.817,195.6315.1 %5.02,215.20118.3094.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร13,163.313,969.3369.8 %5.0302.9476.8474.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร24,453.9710,062.6958.9 %5.01,142.27181.5584.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,615.703,832.7376.9 %5.0254.23105.6158.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร77,601.9243,040.0044.5 %5.01,206.94206.3682.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว11,729.998,700.0025.8 %5.0313.46135.4456.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร11,248.7812,980.78-15.4 %0.01,070.06130.7387.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,901.993,006.6038.7 %5.0728.63422.7542.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,361.801,087.8353.9 %5.0291.26248.8414.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร69,218.7836,973.7946.6 %5.013,847.896,696.9051.6 %5.0
รวม 484,309 389,756 19.52 % 52,829 16,350 69.05 %