สรุปผลประเมินจังหวัดอ่างทอง เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง2,817.64831.0070.5 %5.0259.3960.1376.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง2,680.191,548.0042.2 %5.0392.7899.6374.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,612.411,479.0043.4 %5.0424.3847.5088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง12,039.1911,803.202.0 %1.01,647.84231.0486.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,544.741,843.0059.4 %5.0193.640.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ3,832.551,032.0073.1 %5.0227.1538.9582.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,405.63349.0089.8 %5.0164.260.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,353.74488.0085.4 %5.0127.7090.2529.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,355.80375.0088.8 %5.0125.6329.6476.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา3,304.42495.0085.0 %5.0140.5047.5066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้978.75355.0063.7 %5.0126.110.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,536.333,250.008.1 %4.0544.91371.2331.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,745.501,684.0064.5 %5.0867.89390.4355.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง6,167.21581.0090.6 %5.0392.81296.6924.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง2,312.151,322.0042.8 %5.0373.77142.5761.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,294.722,176.0034.0 %5.0620.95842.19-35.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง2,195.564,547.76-107.1 %0.0386.4066.7882.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง965.152,694.00-179.1 %0.0411.80230.9243.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง17,742.5714,333.9119.2 %5.0887.20374.7057.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,033.531,036.0065.8 %5.0525.90102.5280.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,762.63694.0081.6 %5.0582.9526.8595.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,034.42555.0081.7 %5.0354.7547.5086.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,326.203,371.00-1.3 %0.0620.98197.4068.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง13,141.5925,257.00-92.2 %0.01,077.36952.7311.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง5,162.824,108.0020.4 %5.0849.17545.3035.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,471.632,108.0039.3 %5.0563.93216.6961.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง7,057.5811,599.51-64.4 %0.01,248.4887.1193.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,610.694,470.003.1 %1.5411.80352.3514.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,128.241,938.0038.0 %5.0563.93217.7161.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,986.042,072.6248.0 %5.0563.93287.8149.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง3,931.851,620.0058.8 %5.0639.99212.1666.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,294.062,725.0036.5 %5.0373.7752.4286.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง2,993.631,778.0040.6 %5.0498.2654.0889.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 38,071.5445,983.75-20.8 %0.0612.47256.1958.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง549.91798.00-45.1 %0.0278.6970.3074.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,629.40974.0063.0 %5.0269.610.9599.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง4,042.015,125.78-26.8 %0.0679.20190.0072.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,425.432,139.0037.6 %5.0449.83111.2075.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,802.192,200.0042.1 %5.0610.89285.2853.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง13,800.3515,618.75-13.2 %0.01,025.20167.1683.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,588.4451,218.82-1,016.3 %0.0297.68489.78-64.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง59,572.7447,360.0020.5 %5.0936.42275.9470.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง18,590.728,771.4052.8 %5.0293.8592.5668.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ13,211.5411,105.0115.9 %5.0357.0261.7582.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,266.3018,858.96-201.0 %0.0977.45614.6737.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 2,940.141,640.0044.2 %5.0487.86145.0270.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,550.30863.0066.2 %5.0335.7499.8170.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง18,543.668,163.2756.0 %5.02,318.702,729.32-17.7 %0.0
รวม 341,404 335,339 1.78 % 27,121 12,306 54.63 %